Nacionalinis oro taršos mažinimo planas – nutarta neatlikti jo SPAV

Data

2019 03 15

Įvertinimas
0
oras.jpg

Atlikus Nacionalinio oro taršos mažinimo plano atranką strateginiam pasekmių aplinkai vertinimui (SPAV), nuspręsta šio vertinimo neatlikti.

Tokį sprendimą Aplinkos ministerija priėmė išnagrinėjusi SPAV subjektųAplinkos apsaugos agentūros, Aplinkos, Energetikos, Kultūros ir Sveikatos apsaugos ministerijų, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos ir Lietuvos statistikos departamento – išvadas ir remdamasi tuo, kad nei vienam aplinkos komponentui nebus tikėtinų reikšmingų neigiamų šio plano įgyvendinimo pasekmių.

Atrankos dokumentą Aplinkos ministerijos, šio plano organizatorės, užsakymu parengė UAB „Smart Continent LT“.

Nacionalinio oro taršos mažinimo plano tikslas – apriboti nacionaliniu mastu iš antropogeninių taršos šaltinių išmetamą į aplinkos orą sieros dioksido, azoto oksidų, amoniako, kietųjų dalelių ir nemetaninių lakiųjų organinių junginių kiekį, siekiant įgyvendinti Lietuvai iškeltus iki 2020 m. ir 2030 m. tikslus, taip pat siekiant valdyti iš antropogeninių taršos šaltinių išmetamų kitų oro teršalų kiekį, kad nebūtų viršijamas 1990 m. išmestas kiekvieno jų kiekis.

Ryšių su visuomene skyrius