Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO DOKUMENTŲ VALDYMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO SKYRIAUS

SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: