Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO DOKUMENTŲ VALDYMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO  SKYRIAUS

SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

          Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: