Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: