Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO ŪKIOSKYRIAUS

VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: