Pareigų aprašymas Spausdinti

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO ŪKIO SKYRIAUS

SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas: