Pareigų aprašymas Spausdinti

KLIMATO KAITOS IR DARNAUS VYSTYMOSI GRUPĖS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

       Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: