Pareigų aprašymas Spausdinti

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO PATARĖJA

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

1.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Aplinkos ministerijos kompetencijai priskirtas sritis

1.3. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

1.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

1.5. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

1.6. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

2.1. padeda ministrui spręsti ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus siekdamas užtikrinti Vyriausybės programos ir jos įgyvendinimo priemonių įgyvendinimą;

2.2. kaupia, sistemina informaciją ir rengia išvadas siekdamas padėti ministrui įgyvendinti ministerijos kompetencijai priskirtas Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretus, Vyriausybės nutarimus ir sprendimus, Ministro Pirmininko potvarkius ir kitus dokumentus;

2.3. analizuoja informaciją, prireikus organizuoja pasitarimus, teikia pasiūlymus visuomenės aplinkosauginio švietimo klausimais;

2.4. padeda ministrui formuoti žmonių išteklių valdymo politiką siekdamas, kad ministerijai pavestas funkcijas įgyvendintų kvalifikuoti specialistai;

2.5. padeda ministrui koordinuoti ir kontroliuoti įstaigų prie ministerijos veiklą siekdamas užtikrinti ministerijos tikslų įgyvendinimą;

2.6. organizuoja aplinkos ministro priimamojo darbą:

2.6.1. koordinuoja ministro korespondencijos tvarkymą;

2.6.2. tikrina ministrui teikiamų pasirašyti dokumentų atitiktį ministerijos darbo reglamento nuostatoms ir kitiems teisės aktams, tvarko juos kompiuterizuotoje dokumentų valdymo sistemoje;  

2.6.3. tvarko ministro pavedimų, suformuluotų ministerijos vadovybės pasitarimų protokoliniuose sprendimuose, apskaitą, apie jų vykdymą informuoja ministrą;

2.6.4. nustatytąja tvarka teikia interesantams informaciją telefonu ir šiems apsilankius ministerijoje;

2.6.5. ministro pavedimu organizuoja ministro susitikimus su valstybės, savivaldybių institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovais ir piliečiais, padeda ministrui sudaryti darbotvarkę, organizuoja jos paskelbimą ministerijos interneto svetainėje;

2.6.6. koordinuoja ministrui reikalingos darbui informacijos surinkimą;

2.6.7. rengia ministerijos vadovybės savaitės susitikimų ir posėdžių grafikus, jų protokolus;

2.7. atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio ministro pavedimus.             

____________________