Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Grupės vadovo pavedimus