Apie gaminių, kuriems taikomas gamintojo atsakomybės principas, gamintojų ir importuotojų pareigų vykdymą

Atliekų tvarkymo srityje galioja gamintojo atsakomybės principas. Taikant gamintojo atsakomybės principą, gamintojai ir importuotojai atsakingi už jų vidaus rinkai tiekiamų gaminių ir pakuočių poveikį aplinkai per visą būvio ciklą nuo gamybos iki saugaus atliekų sutvarkymo, įskaitant surinkimo, vežimo, perdirbimo, naudojimo ir šalinimo sistemos organizavimą ir (ar) finansavimą, nustatytų gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo užduočių vykdymą, informacijos apie gaminius, pakuotes ir jų atliekų tvarkymą teikimą šių gaminių naudotojams ir atliekų tvarkytojams, grąžinamų produktų ir juos panaudojus susidarančių atliekų priėmimą, tvarkymą ir finansinę atsakomybę už tokią veiklą. 

 Gamintojo atsakomybės principas taikomas tvarkant šiuos atliekų srautus:

  • pakuočių;
  • apmokestinamųjų gaminių (padangos, akumuliatoriai, baterijos, vidaus degimo variklių degalų, tepalų, įsiurbimo oro filtrai, automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai);
  • elektros ir elektroninės įrangos (toliau - EEĮ);
  • eksploatuoti netinkamų transporto priemonių;
  • alyvų.

Gamintojai ir importuotojai privalo:

  • registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade;
  • organizuoti gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymą;
  • šviesti ir informuoti visuomenę atliekų tvarkymo klausimais aplinkos ministro nustatyta tvarka;
  • apmokėti gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo, visuomenės švietimo ir informavimo atliekų tvarkymo klausimais išlaidas;
  • tvarkyti rinkai tiekiamų gaminių apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas (pakuočių ir apmokestinamųjų gaminių atveju - ir mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijas).

Gamintojai ir importuotojai nustatytas pareigas (išskyrus pareigą registruotis) gali vykdyti:

   1. individualiai – patys organizuodami po jų tiektų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminių ir pakuočių (savoms reikmėms sunaudotų) naudojimo susidariusių atliekų tvarkymą;

   2. kolektyviai – steigdami Atliekų tvarkymo įstatyme (pakuočių atveju - Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme) nurodytą gamintojų ir importuotojų organizaciją ir (ar) tapdami tokios organizacijos dalyviais ir jai pavesdami organizuoti gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymą ir vykdyti kitas minėtuose įstatymuose nustatytas pareigas (isšksyrus pareigą registruotis ir vykdyti apskaitą) arba organizacijai sutartiniais pagrindais pavesdami organizuoti gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymą ir vykdyti kitas minėtuose įstatymuose nustatytas pareigas (isšksyrus pareigą registruotis ir vykdyti apskaitą) netapdami organizacijos dalyviais.

Gaminių ir pakuočių atliekų sutvarkymas įrodomas dokumentais, išrašytais tų atliekų tvarkytojų, kurie įrašyti į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą

Gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijas turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų sąrašą rasite čia.

Nuo 2018-01-01 gamintojais ir importuotijai registruojasi Gamintojų ir importuotojų sąvade naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų informacine sistema (GPAIS) . Kaip užsiregistruoti Gamintojų ir imporutoojų sąvade naudojantis GPAIS skaitykite GPAIS interneto svetainės www.gpais.eu rubrikoje "Pagalbos puslapis" skelbiamoje mokymų medžiagoje "Gaminių, pakuočių tiekimo rinkai apskaita" ir vartotojo vadove "GPAIS vartotojo vadovas _ gamintojai ir importuotojai".

Reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais reglamentuoti Reikalavimų visuomenės švietimui ir informavimui atliekų, kurioms taikomas gamintojo atsakomybės principas, tvarkymo klausimais tvarkos apraše.

 

Plačiau apie  gaminių gamintojų ir importuotojų pareigas skaitykite:

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-25