Pirmininkavimas ES Tarybai

PIRMININKAVIMAS ROTACIJOS TVARKA

ES valstybės narės rotacijos tvarka Tarybai pirmininkauja po 6 mėnesius. Per šį 6 mėnesių laikotarpį pirmininkaujanti valstybė narė pirmininkauja visų lygių posėdžiams Taryboje ir padeda užtikrinti ES darbo Taryboje tęstinumą.

Pirmininkaujančios valstybės narės glaudžiai bendradarbiauja grupėmis po tris šalis, vadinamose trijų valstybių narių grupėse. Ši sistema buvo nustatyta Lisabonos sutartimi 2009 m. Trijų valstybių narių grupė nustato ilgalaikius tikslus ir parengia bendrą darbotvarkę, nustatydama temas ir pagrindinius klausimus, kuriuos Taryba svarstys per 18 mėnesių laikotarpį. Remdamasi šia programa, kiekviena iš trijų valstybių parengia savo išsamesnę konkretaus 6 mėnesių laikotarpio programą.

Pirmininkavimo Tarybai eilės tvarka iki 2030 m.

 

KROATIJOS PIRMININKAVIMO EUROPOS SĄJUNGAI PRIORITETAI

2020-01-01 – 2020-06-30

 

2020 m. pirmąjį pusmetį Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios Kroatijai prioritetai:

 • ES ir jos narių subalansuotas ir darnus vystymasis
 • Tinklinė ekonomika ir potencialo išnaudojimas
 • Saugesnė ES ir jos piliečiai
 • Pasaulinė lyderystė ir stipri partnerystė su kaimynais

Trio partnerių – Rumunijos – Suomijos – Kroatijos prioritetai aplinkos srityje:

 • Klimato kaita
 • Bioįvairovė
 • Darnus vandens išteklių valdymas

 

Kroatijos pirmininkavimo prioritetai aplinkos srityje:

 1. Žaliasis kursas
 2. Klimato kaita (neutralumo klimatui 2050 m. tikslas)
 3. Biologinė įvairovė
 4. Vandens srities direktyvų peržiūra (jūrų apsauga nuo taršos)
 5. Nulinės taršos iniciatyvos

 

Teisėkūros pasiūlymai:

 • Geriamojo vandens direktyvos peržiūros pasiūlymas – galutinio teksto patvirtinimas
 • Tarybos ir EP sprendimo pasiūlymas dėl 8-osios Aplinkosaugos veiksmų programos
 • Jūrinių emisijų stebėsenos reglamento pakeitimas dėl suderinimo su TJO duomenų stebėsenos sistema (Shipping MRV reglamento pakeitimas)
 • LIFE programos reglamento pakeitimas
 • Reglamento (ES) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos pakeitimas (RDE reglamentas)

Neteisėkūros pasiūlymai:

 • Europos žaliasis kursas
 • ES biologinės įvairovės strategija iki 2030 m.
 • Europos semestro žalinimas
 • oro kokybė
 • vandens teisės aktų vertinimas
 • žiedinės ekonomikos veiksmų planas
 • cheminių medžiagų tvarkymo tarptautinė konferencija (ICCM5)
 • Europos klimato paktas
 • ES ATLPS ir Šveicarijos taršos leidimų prekybos sistemų susiejimas
 • ES ilgalaikės klimato kaitos strategijos pateikimas JTBKKK sekretoriatui

 

ES aplinkos ministrų susitikimai:

 • Neformalus aplinkos ministrų susitikimas balandžio 21 – 22 d. Splite
 • ES Aplinkos tarybos: Kovo 5 d. Briuselyje ir Birželio 22 d. Liuksemburge

 

Kovo 5 d. Aplinkos taryboje:

- vyks pasikeitimas nuomonėmis dėl:

 • Europos žaliojo kurso
 • Europos semestro žalinimo (darnaus vystymosi tikslų integravimas į Europos semestrą)
 • Vandens direktyvų įgyvendinimo vertinimo

- bus tvirtinamos Tarybos išvados dėl oro kokybės.

 

Birželio 22 d. Aplinkos taryboje:

- vyks pasikeitimas nuomonėmis dėl:

 • 8-osios Aplinkos veiksmų programos
 • Europos klimato įstatymo

- vyks ministrų diskusija

 • dėl Žiedinės ekonomikos veiksmų plano

- bus tvirtinamos Tarybos išvados dėl:

 • biologinės įvairovės strategijos iki 2030 m.
 • pasirengimo 5-ajai tarptautinei cheminių medžiagų valdymo konferencijai (ICCM 5) (2020 gruodžio 5–9 d. Bonoje)
 • ES teikimo JTBKKK sekretoriatui dėl ŠESD mažinimo tikslo iki 2030 m. atnaujinimo pagal Paryžiaus susitarimą

Daugiau informacijos apie Suomijos pirmininkavimą ES Tarybai: https://eu2020.hr/

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-03-20