Pirmininkavimas ES Tarybai

PIRMININKAVIMAS ROTACIJOS TVARKA

ES valstybės narės rotacijos tvarka Tarybai pirmininkauja po 6 mėnesius. Per šį 6 mėnesių laikotarpį pirmininkaujanti valstybė narė pirmininkauja visų lygių posėdžiams Taryboje ir padeda užtikrinti ES darbo Taryboje tęstinumą.

Pirmininkaujančios valstybės narės glaudžiai bendradarbiauja grupėmis po tris šalis, vadinamose trijų valstybių narių grupėse. Ši sistema buvo nustatyta Lisabonos sutartimi 2009 m. Trijų valstybių narių grupė nustato ilgalaikius tikslus ir parengia bendrą darbotvarkę, nustatydama temas ir pagrindinius klausimus, kuriuos Taryba svarstys per 18 mėnesių laikotarpį. Remdamasi šia programa, kiekviena iš trijų valstybių parengia savo išsamesnę konkretaus 6 mėnesių laikotarpio programą.

Pirmininkavimo Tarybai eilės tvarka iki 2030 m.

RUMUNIJOS PIRMININKAVIMO EUROPOS SĄJUNGOS TARYBAI PRIORITETAI

2019-01-01 – 2019-06-30

Bendrieji pirmininkavimo prioritetai:

 • Europos konvergencija (konkurencingumas, užimtumas ir socialinės teisės, inovacijos ir skaitmenizacija, dekarbonizacija ir darnumas)
 • Saugi Europa (vidaus saugumas, kova su nusikalstamumu ir terorizmu)
 • Europos vaidmens stiprinimas (plėtra, gynybos pajėgumai, Rytų Kaimynystė),
 • Bendrosios Europos vertybės (demokratija, žmonių teisės; solidarumas ir lygios teisės; kova su rasizmu ir ksenofobija)

Trio partnerių – Rumunijos, Suomijos, Kroatijos – prioritetai aplinkos srityje:

 • Klimato kaita
 • Bioįvairovė
 • Darnus vandens išteklių valdymas

Rumunijos pirmininkavimo prioritetai aplinkos srityje:

1. Klimato kaita: 

 • ES ilgalaikė mažo ŠESD kiekio plėtros strategija
 • Sunkiasvorių transporto priemonių CO2 mažinimo reglamentas
 • Jūrinių CO2 emisijų stebėsenos reglamento pakeitimas

2. Biologinė įvairovė:

 • Susitarimas dėl biologinės įvairovės veiksmų po 2020 m.
 • LIFE reglamentas

3. Darnus vystymasis:

 • Aplinkos aspekto stiprinimas darniame vystymesi

4. Vandens išteklių valdymas:

 • Geriamojo vandens direktyva
 • Pakartotinio vandens naudojimo direktyva

5. Kiti prioritetai:

 • Aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūra (EIR)
 • Europos semestro žalinimas
 • Cheminės medžiagos

ES aplinkos ministrų susitikimai:

1. Kovo 5 d. ES Aplinkos taryba Briuselyje

 • Politiniai debatai dėl Pakartotinio vandens naudojimo direktyvos, ES ilgalaikės mažo ŠESD kiekio plėtros strategijos, Endokrininę sistemą ardančių medžiagų strategijos
 • Pasikeitimas nuomonėmis dėl Europos semestro žalinimo

2. Birželio 26 d. ES Aplinkos taryba Liuksemburge

 • Pažangos atskaita arba bendras požiūris dėl Pakartotinio vandens naudojimo direktyvos
 • Bendras požiūris dėl Geriamojo vandens direktyvos
 • Pasikeitimas nuomonėmis dėl Aplinkos nuostatų įgyvendinimo peržiūros (EIR)
 • Politiniai debatai dėl ES ilgalaikės mažo ŠESD kiekio plėtros strategijos (galimas)

3. Neformalus aplinkos ministrų susitikimas gegužės 20–21 d. Bukarešte

 • ES ir tarptautinė klimato kaitos politika
 • Biologinės įvairovės politika po 2020 m.
 • Vandens išteklių valdymas – tarša plastikais iš upių į jūras

Aplinkosauginiai renginiai Rumunijoje:

 • Klimato kaitos direktorių susitikimas, sausio 17–18 d.
 • Darnus vandens išteklių valdymas ir žemdirbystė, vasario 5–6 d.
 • Cheminių medžiagų direktorių susitikimas, kovo 21 d.
 • Bioįvairovės direktorių susitikimas, balandžio 8–9 d.
 • Darbotvarkė 2030 – partnerystės darniam vystymuisi, balandžio 16 d.
 • konferencija Vandens išteklių valdymas, gegužės 22–23 d.

Austrijos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetai 2018-07-01 - 2018-12-31

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-11