Pirmininkavimas ES Tarybai

PIRMININKAVIMAS ROTACIJOS TVARKA

ES valstybės narės rotacijos tvarka Tarybai pirmininkauja po 6 mėnesius. Per šį 6 mėnesių laikotarpį pirmininkaujanti valstybė narė pirmininkauja visų lygių posėdžiams Taryboje ir padeda užtikrinti ES darbo Taryboje tęstinumą.

Pirmininkaujančios valstybės narės glaudžiai bendradarbiauja grupėmis po tris šalis, vadinamose trijų valstybių narių grupėse. Ši sistema buvo nustatyta Lisabonos sutartimi 2009 m. Trijų valstybių narių grupė nustato ilgalaikius tikslus ir parengia bendrą darbotvarkę, nustatydama temas ir pagrindinius klausimus, kuriuos Taryba svarstys per 18 mėnesių laikotarpį. Remdamasi šia programa, kiekviena iš trijų valstybių parengia savo išsamesnę konkretaus 6 mėnesių laikotarpio programą.

Pirmininkavimo Tarybai eilės tvarka iki 2030 m.

 

SUOMIJOS PIRMININKAVIMO EUROPOS SĄJUNGOS TARYBAI PRIORITETAI

2019-07-01 – 2019-12-31

 

2019 m. antrąjį pusmetį Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujančios Suomijos prioritetai:

 • Bendrų ES vertybių ir teisinės valstybės stiprinimas
 • Konkurencinga ir socialiai įtrauki ES
 • Pasaulinė ES lyderystė kovoje su klimato kaita
 • Visapusiškai apsaugotas piliečių saugumas

 

Trio partnerių – Rumunijos – Suomijos - Kroatijos prioritetai aplinkos srityje:

 • Klimato kaita
 • Bioįvairovė
 • Darnus vandens išteklių valdymas

 

Suomijos pirmininkavimo prioritetai aplinkos srityje:

Vanduo:

 • Geriamojo vandens direktyvos pasiūlymas (teisėkūra)
 • Pakartotinio vandens panaudojimo reglamento pasiūlymas (teisėkūra)

Atliekos:

 • Tarybos išvados dėl Žiedinės ekonomikos

Gamtos apsauga:

 • Tarybos išvados dėl biologinės įvairovės tikslų po 2020 m.
 • Tarybos sprendimas dėl Migruojančių rūšių konvencijos
 • Pasiruošimas Berno konvencijos 39-ojo Nuolatinio komiteto susitikimui

Oro kokybė:

 • Tarybos išvados dėl Oro kokybės teisės aktų peržiūros

Klimato kaita:

 • Jūrinio transporto išmetamo ŠESD kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo reglamento pakeitimas (teisėkūra)
 • ES ATLPS susiejimas su Šveicarijos taršos leidimų prekybos sistema
 • EK rekomendacijos dėl integruotų nacionalinių energetikos ir klimato srities planų
 • ES prisitaikymo prie klimato kaitos strategijos peržiūra (diskusijos)
 • Tarybos išvados dėl bendros ES derybinės pozicijos Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos 25-osios šalių konferencijos (JTBKK COP25) susitikimams, 2019 m. gruodžio 2–13 d. Santiago, Čilėje

Aplinkos ir klimato kaitos priemonių finansavimas:

- Reglamentas dėl Aplinkos ir klimato veiksmų programos (LIFE) (teisėkūra)

ES Aplinkos veiksmų programa:

- Tarybos išvados dėl 8-osios Aplinkos veiksmų programos (AVP-8)

 

ES aplinkos ministrų susitikimai:

- Neformalus aplinkos ministrų susitikimas liepos 11–12 d. Helsinkyje

- ES Aplinkos tarybos:

 • spalio 4 d. Liuksemburge
 • gruodžio 19 d. Briuselyje

 

Spalio mėn. Aplinkos taryboje:

- vyks diskusija dėl ES ilgalaikės klimato kaitos strategijos 

- bus tvirtinamos Tarybos išvados dėl:

 • ES derybinės pozicijos JTBKK COP25 susitikimams, vyksiantiems 2019 m. gruodžio 2–13 d. Santiago, Čilėje
 • 8-osios Aplinkosaugos veiksmų programos
 • Žiedinės ekonomikos

 

Gruodžio mėn. Aplinkos taryboje:

- bus tvirtinamos Tarybos išvados dėl:

 • biologinės įvairovės proceso po 2020 m.
 • oro kokybės teisės aktų peržiūros

 

Daugiau informacijos apie Suomijos pirmininkavimą ES Tarybai

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-07-01