Ratifikuotų konvencijų sąrašas

Lietuvos Respublikos ratifikuotų ar pasirašytų daugiašalių konvencijų (protokolų) aplinkos apsaugos srityje sąrašas

List of Multilateral Environmental Agreements ratified or signed by the Republic of Lithuania

Nr.

Konvencija ar protokolas / Convention or Protocol

Ratifikavimas / Ratification

 R – ratifikuota/prisijungta / ratified/accessed

P – pasirašyta / signed

Atsakingi pareigūnai / Responsible Officials

1.

JT Bendroji klimato kaitos konvencija

Framework Convention on Climate Change

R

LRS nutarimas Nr. I-812

1995 02 23

“V.Ž” – 1995 Nr. 23

Tomas Aukštinaitis

Klimato kaitos politikos skyriaus vedėjas

Head of Climate Change Policy Division

tomas.aukstinaitis@am.lt

1.1.

Kioto protokolas

Kyoto Protocol

R

LRS įstatymas Nr. IX-1203

2002 11 19

“V.Ž” – 2002 Nr. 126–5728

Tomas Aukštinaitis

Klimato kaitos politikos skyriaus vedėjas

Head of Climate Change Policy Division

tomas.aukstinaitis@am.lt

1.2.

Kioto protokolo Dohos pakeitimas

Doha Amendment to the Kyoto Protocol

R

LRS įstatymas Nr. XII-1979

2015 10 20

Tomas Aukštinaitis

Klimato kaitos politikos skyriaus vedėjas

Head of Climate Change Policy Division

tomas.aukstinaitis@am.lt

1.3.

Paryžiaus susitarimas

Paris Agreement

R

LRS įstatymas Nr. XIII-184

2016 12 22

Tomas Aukštinaitis

Klimato kaitos politikos skyriaus vedėjas

Head of Climate Change Policy Division

tomas.aukstinaitis@am.lt

2.

JT Ozono sluoksnio apsaugos konvencija (Vienos konvencija)

Convention for the Protection of the Ozone Layer (Vienna Convention)

R

LRV nutarimas Nr. 1279

1994 12 19

“V.Ž” – 1998 Nr. 23

Aurelija Bajoraitienė

Taršos prevencijos departamento Cheminių medžiagų skyriaus vyriausioji specialistė

Chief Specialist of Chemical Substances Division

aurelija.bajoraitiene@am.lt

 

Ingrida Varžgalienė

Taršos prevencijos departamento Cheminių medžiagų skyriaus vyriausioji specialistė

Chief Specialist of Chemical Substances Division

ingrida.varzgaliene@am.lt

2.1

Protokolas dėl medžiagų, naikinančių ozono sluoksnį (Monrealio protokolas)

Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (Montreal Protocol)

R

LRV nutarimas Nr. 1279

1994 12 19

“V.Ž” – 1998 Nr. 23

Aurelija Bajoraitienė

Taršos prevencijos departamento Cheminių medžiagų skyriaus vyriausioji specialistė

Chief Specialist of Chemical Substances Division

aurelija.bajoraitiene@am.lt

 

Ingrida Varžgalienė

Taršos prevencijos departamento Cheminių medžiagų skyriaus vyriausioji specialistė

Chief Specialist of Chemical Substances Division

ingrida.varzgaliene@am.lt

2.2

Monrealio protokolo Londono ir Kopenhagos papildymai

The London and Copenhagen Amendments of the Montreal Protocol

R

LRS įstatymas Nr. VIII-572

1997 12 09

“V.Ž” – 1998 Nr. 23

Aurelija Bajoraitienė

Taršos prevencijos departamento Cheminių medžiagų skyriaus vyriausioji specialistė

Chief Specialist of Chemical Substances Division

aurelija.bajoraitiene@am.lt

 

Ingrida Varžgalienė

Taršos prevencijos departamento Cheminių medžiagų skyriaus vyriausioji specialistė

Chief Specialist of Chemical Substances Division

ingrida.varzgaliene@am.lt

2.3

Monrealio protokolo Monrealio ir Pekino pakeitimai

Montreal and Beijing Amendments to the Montreal Protocol

R

LRS įstatymas Nr. IX-1961

2004 01 15

“V.Ž” – 2004 Nr. 42-1369

Aurelija Bajoraitienė

Taršos prevencijos departamento Cheminių medžiagų skyriaus vyriausioji specialistė

Chief Specialist of Chemical Substances Division

aurelija.bajoraitiene@am.lt

 

Ingrida Varžgalienė

Taršos prevencijos departamento Cheminių medžiagų skyriaus vyriausioji specialistė

Chief Specialist of Chemical Substances Division

ingrida.varzgaliene@am.lt

2.4

Monrealio protokolo Kigalio pakeitimas

Kigali Amendment to the Montreal Protocol

R

LRS įstatymas Nr. XIII-1196

2018 05 24

Aurelija Bajoraitienė

Taršos prevencijos departamento Cheminių medžiagų skyriaus vyriausioji specialistė

Chief Specialist of Chemical Substances Division

aurelija.bajoraitiene@am.lt

 

Ingrida Varžgalienė

Taršos prevencijos departamento Cheminių medžiagų skyriaus vyriausioji specialistė

Chief Specialist of Chemical Substances Division

ingrida.varzgaliene@am.lt

3.

JT Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencija

Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution

R

LRV potvarkis Nr. 737p

1993 10 27

“V.Ž” – 2001 Nr. 29

Elena Auglienė

Taršos prevencijos departamento Aplinkos oro skyriaus vedėja

Head of Ambient Air Division

elena.augliene@am.lt

 

Danguolė Sužiedėlytė

Taršos prevencijos departamento Aplinkos oro skyriaus vyriausioji specialistė

Chief Specialist of Ambient Air Division

danguole.suziedelyte@am.lt

3.1

Protokolas “Dėl bendradarbiavimo programos tolimų oro teršalų pernašų Europoje monitoringo ir įvertinimo srityje (angl. EMEP) ilgalaikio finansavimo

 

Protocol on Long-Term Financing of the Cooperative Program for Monitoring and Evaluation of the Long-Range Transmission of Air Pollution in Europe (EMEP)

R

LRS įstatymas Nr. IX-1740

2003 09 18

“V.Ž.” – 2003 Nr. 97

Elena Auglienė

Taršos prevencijos departamento Aplinkos oro skyriaus vedėja

Head of Ambient Air Division

elena.augliene@am.lt

 

Danguolė Sužiedėlytė

Taršos prevencijos departamento Aplinkos oro skyriaus vyriausioji specialistė

Chief Specialist of Ambient Air Division

danguole.suziedelyte@am.lt

3.2

Protokolas dėl rūgštėjimo, eutrofikacijos ir pažemio ozono mažinimo (Geteborgo protokolas)

Protocol to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-level Ozone

R

LRS įstatymas Nr. IX-2008

2004 02 05

“V.Ž.” – 2004 Nr. 44-1438

Danguolė Sužiedėlytė

Taršos prevencijos departamento Aplinkos oro skyriaus vyriausioji specialistė

Chief Specialist of Ambient Air Division

danguole.suziedelyte@am.lt

3.3

Protokolas dėl sunkiųjų metalų

Protocol on Heavy Metals

R

LRS įstatymas Nr. IX-2435

2004 09 14

“V.Ž.” – 152 Nr. 5525

Elena Auglienė

Taršos prevencijos departamento Aplinkos oro skyriaus vedėja

Head of Ambient Air Division

elena.augliene@am.lt

3.4

Protokolas dėl tolesnio išmetamų sieros teršalų mažinimo

Protocol on Further Reduction of Sulphur Emissions

R

LRS įstatymas Nr. X-193

2005 05 12

“V.Ž.” – 70 Nr. 2512

Elena Auglienė

Taršos prevencijos departamento Aplinkos oro skyriaus vedėja

Head of Ambient Air Division

elena.augliene@am.lt

3.5

Protokolas dėl azoto oksidų išmetamo kiekio ar jų tarpvalstybinių pernašų ribojimo

Protocol concerning the Control of Emissions of Nitrogen Oxides or Their Transboundary Fluxes

R

LRS įstatymas Nr. X-533

2006 03 30

“V.Ž.” – 2006 Nr. 46

Elena Auglienė

Taršos prevencijos departamento Aplinkos oro skyriaus vedėja

Head of Ambient Air Division

elena.augliene@am.lt

3.6

Protokolas dėl patvariųjų organinių teršalų

Protocol on Persistent Organic Pollutants

R

LRS įstatymas Nr. X-600

2006 05 09

“V.Ž.” – 2006 Nr. 68

Elena Auglienė

Taršos prevencijos departamento Aplinkos oro skyriaus vedėja

Head of Ambient Air Division

elena.augliene@am.lt

3.7

Protokolas dėl išmetamo sieros kiekio ir jo tarpvalstybinių pernašų mažinimo mažiausiai 30 procentų

Protocol on the Reduction of Sulphur Emissions or Their Transboundary Fluxes by at Least 30 per cent

R

LRS įstatymas Nr. X-1003

2006 12 21

“V.Ž.” – 2007 Nr. 35

Elena Auglienė

Taršos prevencijos departamento Aplinkos oro skyriaus vedėja

Head of Ambient Air Division

elena.augliene@am.lt

3.8

Protokolas dėl išmetamų lakiųjų organinių junginių kiekių ir jų tarpvalstybinių pernašų ribojimo

Protocol Concerning the Control of Emissions of Volatile Organic Compounds or Their Transboundary Fluxes

R

LRS įstatymas Nr. X-1076

2007 04 05

“V.Ž.” – 2007 Nr. 49

Danguolė Sužiedėlytė

Taršos prevencijos departamento Aplinkos oro skyriaus vyriausioji specialistė

Chief Specialist of Ambient Air Division

danguole.suziedelyte@am.lt

4.

JT Biologinės įvairovės konvencija

Convention on Biological Diversity

R

LRS nutarimas Nr. I-985

1995 07 03

“V.Ž” – 1995 Nr. 69

Lina Čaplikaitė–Denisovienė

Gamtos apsaugos ir miškų departamento Gamtos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja

Deputy Head of Nature Protection Division

lina.caplikaite@am.lt

 

Kristina Klovaitė

Gamtos apsaugos ir miškų departamento Gamtos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

Chief Specialist of Nature Protection Division

kristina.klovaite@am.lt

4.1

Kartachenos biosaugos protokolas

Cartagen Protocol on Biosafety

R

LRS įstatymas Nr. IX-1741

2003 09 18

“V.Ž.” – 2003 Nr. 98

Odeta Pivorienė

Gamtos apsaugos ir miškų departamento Gamtos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

Chief Specialist of Nature Protection Division

odeta.pivoriene@am.lt

 

Neringa Šarkauskienė

Gamtos apsaugos ir miškų departamento Gamtos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

Chief Specialist of Nature Protection Division

neringa.sarkauskiene@am.lt

5.

JT Konvencija dėl pelkių, turinčių tarptautinę reikšmę, ypač vandens ir pelkių paukščių apsaugai (Ramsaro konvencija)

Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat (Ramsar Convention)

R

LRV potvarkis Nr. 437p

1993 06 10

“V.Ž” – 2001 Nr.19

Sigutė Ališauskienė

Gamtos apsaugos ir miškų departamento Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio skyriaus vyriausioji specialistė

Chief Specialist of Protected Areas and Landscape Division

sigute.alisauskiene@am.lt

6.

ET Europos laukinės gamtos ir natūraliųjų biotopų apsaugos konvencija (Berno konvencija)

Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitat (Bern convention

R

LRS įstatymas Nr. I-1376

1996 06 01

“V.Ž” – 1996 Nr. 91

Kristina Klovaitė

Gamtos apsaugos ir miškų departamento Gamtos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

Chief Specialist of Nature Protection Division

kristina.klovaite@am.lt

7.

JT Pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės konvencija (Bazelio konvencija)

Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal (Basel Convention)

R

LRS įstatymas Nr. VIII-1002

1998 12 22

“V.Ž” – 1999 Nr. 13

Jurgita Gaižiūnienė

Atliekų departamento Atliekų prevencijos ir tvarkymo strategijos skyriaus vedėja

Head of Waste Pervention and Management Strategy Division

jurgita.gaiziuniene@am.lt

7.1

Šalių Konferencijos sprendimas III/1 (Bazelio Konvencijos pakeitimas)

Amendment to the Convention (Decision III/1 of the Conference of the Parties)

R

LRS įstatymas Nr. IX-1739

2003 09 18

“V.Ž.” – 2003 Nr. 97

Jurgita Gaižiūnienė

Atliekų departamento Atliekų prevencijos ir tvarkymo strategijos skyriaus vedėja

Head of Waste Pervention and Management Strategy Division

jurgita.gaiziuniene@am.lt

8.

Baltijos jūros aplinkos apsaugos konvencija (Helsinkio konvencija)

Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area (Helsinki Convention)

R

LRS įstatymas Nr. VIII-139

1997 02 25

“V.Ž” – 1997 Nr. 21

Irmantas Valūnas

Taršos prevencijos departamento direktoriaus pavaduotojas

Deputy Director of Pollution Prevention Department

irmantas.valunas@am.lt

8.1

Baltijos jūros aplinkos apsaugos konvencijos IV priedo „Taršos iš laivų prevencija“pakeitimai (Helsinkio Komisijos rekomendacija Nr. 22E/5)

Amendments to Annex IV "Prevention of Pollution from Ships" to the Helsinki Convention (HELCOM Recommendation No 22E/5)

R

LRS įstatymas Nr. IX-2368

2004 07 15

“V.Ž” – 134 Nr. 4834

Irmantas Valūnas

Taršos prevencijos departamento direktoriaus pavaduotojas

Deputy Director of Pollution Prevention Department

irmantas.valunas@am.lt

8.2

Danijos Karalystės, Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Rusijos Federacijos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybių susitarimas dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos komisijos privilegijų ir imunitetų

Agreement between the Governments of the Kingdom of Denmark, the Republic of Estonia, the Republic of Finland, the Federal Republic of Germany, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Poland, the Russian Federation and the Kingdom of Sweden on the Privileges and Immunities of the Baltic Marine Environment Protection Commission

R

LRS įstatymas Nr. IX-2367

2004 07 15

“V.Ž” – 134 Nr. 4833

Irmantas Valūnas

Taršos prevencijos departamento direktoriaus pavaduotojas

Deputy Director of Pollution Prevention Department

irmantas.valunas@am.lt

8.3

Baltijos jūros aplinkos apsaugos konvencijos IV priedo „Taršos iš laivų prevencija“ pakeitimai (Helsinkio Komisijos rekomendacijos Nr. 21/2 ir 24/8)

Amendments to Annex IV "Prevention of Pollution from Ships" to the Helsinki Convention (HELCOM Recommendations No 21/2 and 24/8)

R

LRS įstatymas Nr. X-274

2005 06 23

“V.Ž” – 86 Nr. 3205

Irmantas Valūnas

Taršos prevencijos departamento direktoriaus pavaduotojas

Deputy Director of Pollution Prevention Department

irmantas.valunas@am.lt

8.4

Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos III priedo „Taršos iš sausumos taršos šaltinių prevencijai taikomi kriterijai ir priemonės“ pakeitimai (Helsinkio Komisijos rekomendacija Nr. 21/1)

Amendments to Annex III „Criteria and Measures Concerning the Prevention of Pollution from Land-Based Sources” of the 1992 Helsinki Convention (HELCOM Recommendations No 21/1)

R

LRS įstatymas Nr. X-1077

2007 04 05

“V.Ž” – 2007 Nr. 49

Irmantas Valūnas

Taršos prevencijos departamento direktoriaus pavaduotojas

Deputy Director of Pollution Prevention Department

irmantas.valunas@am.lt

9.

JT Tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių ežerų apsaugos ir panaudojimo konvencija

Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes

R

LRS įstatymas Nr. VIII-1547

2000 02 17

“V.Ž” – 2000 Nr. 22

Irmantas Valūnas

Taršos prevencijos departamento direktoriaus pavaduotojas

Deputy Director of Pollution Prevention Department

irmantas.valunas@am.lt

10.

JT Poveikio aplinkai įvertinimo tarpvalstybiniame kontekste konvencija (Espo konvencija)

Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Espoo Convention)

R

LRS įstatymas Nr. VIII-1351

1999 10 07

“V.Ž” – 1999 Nr. 92

Beata Vilimaitė Šilobritienė

Taršos prevencijos departamento Poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vedėja

Head of Environmental Impact Assessment Division

beata.silobritiene@am.lt

10.1

Poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste konvencijos (Espo konvencija) pirmasis ir antrasis pakeitimas

Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Espoo Convention) 1st and 2nd amendment

R

LRS įstatymas Nr. XI-1113

2010 11 12

“V.Ž” –  2010 Nr. 137

Beata Vilimaitė Šilobritienė

Taršos prevencijos departamento Poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vedėja

Head of Environmental Impact Assessment Division

beata.silobritiene@am.lt

10.2

Poveikio aplinkai įvertinimo tarpvalstybiniame kontekste konvencijos (Espo konvencija) Strateginio aplinkos vertinimo protokolas

Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context (Espoo Convention) Protocol on Strategic Environmental Assessment

R

LRS įstatymas Nr. XI-1113

2010 11 12

“V.Ž” – 2010 Nr. 137

Beata Vilimaitė Šilobritienė

Taršos prevencijos departamento Poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vedėja

Head of Environmental Impact Assessment Division

beata.silobritiene@am.lt

11.

JT Konvencija dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais (Orhuso konvencija)

Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention)

R

LRS įstatymas Nr. IX-449

2001 07 10

“V.Ž” – 2001 Nr. 73

Reda Skirkevičiūtė

Teisės ir personalo departamento Teisės taikymo skyriaus vedėja

Head of Law Application Division

reda.skirkeviciute@am.lt

11.1

Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais (Orhuso konvencija) Protokolas dėl išmetamų ir pernešamų teršalų registro (PRTR)

Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters (Aarhus Convention) Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers (PRTR)

R

LRS įstatymas Nr. XI-62

2008 12 16

“V.Ž” – 2008 Nr. 149

Violeta Juozefaitė

Aplinkos apsaugos agentūros Atliekų licencijavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Deputy Head of Waste Licensing Division, Environmental Protection Agency

violeta.juofezaite@aaa.am.lt

11.2

Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais pakeitimas (GMO)

Amendment to the Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-Making and Access to Justice in Environmental Matters (GMO)

R

LRS įstatymas Nr. X-1199

2007 06 21

“V.Ž” – 2007 Nr. 94

Neringa Šarkauskienė

Gamtos apsaugos ir miškų departamento Gamtos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

Chief Specialist of Nature Protection Division

neringa.sarkauskiene@am.lt

12.

JT Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencija (CITES, Vašingtono konvencija)

Convention on the International Trade in Endangered Species of Fauna and Flora (CITES)

R

LRS įstatymas Nr.IX - 337

2001 05 22

“V.Ž” – 2001 Nr. 50

Kristina Klovaitė

Gamtos apsaugos ir miškų departamento Gamtos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

Chief Specialist of Nature Protection Division

kristina.klovaite@am.lt

 

Laura Janulaitienė

Gamtos apsaugos ir miškų departamento Gamtos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

Chief Specialist of Nature Protection Division

laura.janulaitiene@am.lt

12.1

Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos XXI straipsnio pakeitimas

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Amendment to Article XXI

R

LRS įstatymas Nr. IX-2158

2004 04 22

“V.Ž” – 2004 Nr. 80-2832

Kristina Klovaitė

Gamtos apsaugos ir miškų departamento Gamtos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

Chief Specialist of Nature Protection Division

kristina.klovaite@am.lt

 

Laura Janulaitienė

Gamtos apsaugos ir miškų departamento Gamtos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

Chief Specialist of Nature Protection Division

laura.janulaitiene@am.lt

13.

JT Migruojančių laukinių gyvūnų rūšių išsaugojimo konvencija (Bonos konvencija)

Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (Bonn Convention)

R

LRS įstatymas Nr. IX-338

2001 05 22

“V.Ž” – 2001 Nr. 50

Laura Janulaitienė

Gamtos apsaugos ir miškų departamento Gamtos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

Chief Specialist of Nature Protection Division

laura.janulaitiene@am.lt

13.1

Sutartis dėl šikšnosparnių apsaugos Europoje (Londono)

Agreement on the Conservation of Bats in Europe

R

LRS įstatymas Nr. IX-518

2001 09 25

“V.Ž” – 2001 Nr. 88

Kristina Klovaitė

Gamtos apsaugos ir miškų departamento Gamtos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

Chief Specialist of Nature Protection Division

kristina.klovaite@am.lt

13.2

Susitarimas dėl Afrikos ir Eurazijos migruojančių vandens paukščių išsaugojimo

Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds

R

LRS įstatymas Nr. IX-2301

2004 06 29

“V.Ž” – 2004 Nr. 125-4509

Kristina Klovaitė

Gamtos apsaugos ir miškų departamento Gamtos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

Chief Specialist of Nature Protection Division

kristina.klovaite@am.lt

13.3

Susitarimas dėl mažųjų banginių apsaugos Baltijos ir Šiaurės jūrose

Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic and North Seas (ASCOBANS)

R

LRS įstatymas Nr. X-167

2005 04 21

“V.Ž.” – 2005 Nr. 64-2266

Laura Janulaitienė

Gamtos apsaugos ir miškų departamento Gamtos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

Chief Specialist of Nature Protection Division

laura.janulaitiene@am.lt

14.

ET Europos kraštovaizdžio konvencija

European Landscape Convention

R

LRS įstatymas Nr. IX-1115

2002 10 03

“V.Ž.” – 2002 Nr. 104

Eduardas Vaitkevičius

Gamtos apsaugos ir miškų departamento Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio skyriaus vyriausiasis specialistas

Chief Specialist of Protected Areas and Landscape Division

eduardas.vaitkevicius@am.lt

 

15.

JT Stokholmo konvencija dėl patvariųjų organinių teršalų

Convention on Persistant Organic Pollutants (POPs)

R

LRS įstatymas Nr. X-842

2006 10 10

„V.Ž.“ - 2006, Nr. 120-4562

Aurelija Bajoraitienė

Taršos prevencijos departamento Cheminių medžiagų skyriaus vyriausioji specialistė

Chief Specialist of Chemical Substances Division

aurelija.bajoraitiene@am.lt

 

Ingrida Varžgalienė

Taršos prevencijos departamento Cheminių medžiagų skyriaus vyriausioji specialistė

Chief Specialist of Chemical Substances Division

ingrida.varzgaliene@am.lt

16.

JT Konvencija dėl kovos su dykumėjimu šalyse, kurios patiria dideles sausras ir (ar) dykumėjimą, ypač esančiose Afrikoje

UN Convention to Combat Desertification in those countries experiencing serious drought and/on desertification, particularly in Africa

R

LRS įstatymas Nr. IX-1684

2003 07 03

“V.Ž.” – 2003 Nr. 88

Vidmantas Bezaras

Gamtos apsaugos ir miškų departamento Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio skyriaus vedejas

Head of Protected Areas and Landscape Division

vidmantas.bezaras@am.lt

17.

JT Roterdamo konvencija dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje

Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade

R

LRS įstatymas Nr. IX-1898

2003 12 16

“V.Ž.” – 2004 Nr. 42-1368

Aurelija Bajoraitienė

Taršos prevencijos departamento Cheminių medžiagų skyriaus vyriausioji specialistė

Chief Specialist of Chemical Substances Division

aurelija.bajoraitiene@am.lt

 

Ingrida Varžgalienė

Taršos prevencijos departamento Cheminių medžiagų skyriaus vyriausioji specialistė

Chief Specialist of Chemical Substances Division

ingrida.varzgaliene@am.lt

18.

Tarptautinė konvencija dėl banginių medžioklės reguliavimo ir jos protokolas

International Convention for the Regulation of Whaling

R

LRS įstatymas Nr. X-1748

2008 10 14

“V.Ž.” – 2008 Nr. 123-4659

Lina Čaplikaitė–Denisovienė

Gamtos apsaugos ir miškų departamento Gamtos apsaugos skyriaus vedėjo pavaduotoja

Deputy Head of Nature Protection Division

lina.caplikaite@am.lt

19.

Minamatos konvencija dėl gyvsidabrio

The Minamata Convention on Mercury

R

LRS įstatymas Nr. XIII-662

2017 10 10

Aurelija Bajoraitienė

Taršos prevencijos departamento Cheminių medžiagų skyriaus vyriausioji specialistė

Chief Specialist of Chemical Substances Division

aurelija.bajoraitiene@am.lt

 

Ingrida Varžgalienė

Taršos prevencijos departamento Cheminių medžiagų skyriaus vyriausioji specialistė

Chief Specialist of Chemical Substances Division

ingrida.varzgaliene@am.lt

20.

Pasaulinės meteorologijos organizacijos konvencija

Convention of the World Meteorological Organization (WMO)

R

LRV potvarkis Nr. 424p

1992 04 30

Saulius Balys

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos direktorius

Director of the Lithuanian Hydrometeorological Service

saulius.balys@meteo.lt

21.

Europos meteorologinių palydovų eksploatacijos organizacijos konvencija

Convention of the European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites (EUMETSAT)

R

LRS įstatymas Nr. XII-482

2013 07 02

Saulius Balys

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos direktorius

Director of the Lithuanian Hydrometeorological Service

saulius.balys@meteo.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-10-23