ES LIFE programa

Finansinis instrumentas aplinkai LIFE +, kurio bendras biudžetas siekė 2,143 mlrd. eurų, buvo  numatytas išskirtinai aplinkosauginėms priemonėms finansuoti 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu. 

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1293/2013 Dėl aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) įsteigimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 614/2007 (OL 2013 L 347, p. 185), įsteigta aplinkos ir klimato politikos programa, apimanti laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. (toliau - LIFE programa).

LIFE programos įgyvendinimo finansinis paketas 2014–2020 m. laikotarpiui yra 3 456 655 000 eurų.

Šiuo laikotarpiu LIFE programą sudaro dvi paprogramės – aplinkos (2,59 mlrd. eurų) ir klimato kaitos (864 mln. eurų).

Europos Parlamentas ir Taryba patvirtino metinius asignavimus atsižvelgdami į daugiametėje finansavimo programoje nustatytas ribas. Lietuvai yra skiriama 1,02 proc. biudžeto.

Daugiau informacijos apie programos prioritetus, jos komponentus, finansavimo sąlygas, paraiškų pildymą, projektų vertinimą bei jų administravimą rasite Programos tinklalapyje.