Nacionaliniai teisės aktai

Šioje skiltyje pateikiami pagal temas surūšiuoti teisės aktai iš klimato kaitos srities, siekiant palengvinti teisės aktų paiešką. Teisės aktų pakeitimų reikėtų ieškoti Lietuvos Respublikos teisės aktų registre.

 

DATA RŪŠIS NUMERIS PAVADINIMAS
2015-10-23 Aplinkos ministro įsakymas D1-775

Dėl darbo grupės Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos įgyvendinimo klausimams nagrinėti sudarymo

ATL skyrimas
2015-02-26 Aplinkos ministro įsakymas D1-169 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2015-02-26 Aplinkos ministro įsakymas D1-168 Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų ir orlaivio naudotojų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2014-03-20 Aplinkos ministro ir Ūkio ministro įsakymas D1-295/4-175 Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų sąrašo patvirtinimo
2012-12-28 Aplinkos ministro įsakymas D1-1111 Dėl Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo (nauja redakcija)
2011-07-14 Aplinkos ministro ir energetikos ministro įsakymas D1-559/1-179 Dėl nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo elektros energijos gamybos įrenginiams pereinamuoju 2013-2020 m. laikotarpiu
2011-05-25 Aplinkos ministro įsakymas D1-424 Dėl Komisijos sprendimo, kuriuo nustatomos suderinto nemokamo apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal Direktyvos 2003/87/EB 10A straipsnį pereinamojo laikotarpio sąjungos taisyklės, įgyvendinimo

>> Paraiškos elektroninė forma
ATL pardavimas aukciono būdu   
2011-12-16 Aplinkos ministro įsakymas  D1-982 Dėl aukciono būdu parduodamų apyvartinių taršos leidimų, neišnaudotų 2008-2011 metais, skirtų naujiems įrenginiams, kiekio nustatymo
2011-07-22 Aplinkos ministro įsakymas  D1-588 Dėl aukciono būdu parduodamų apyvartinių taršos leidimų, neišnaudotų 2008-2010 metais, skirtų naujiems įrenginiams, kiekio nustatymo
2011-07-14 Aplinkos ministro įsakymas  D1-561 Dėl Apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukciono būdu taisyklių patvirtinimo
2011-04-06 Vyriausybės nutarimas 409 Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2010 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1031/2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcione pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, terminų, administravimo ir kitų aspektų
Aviacijos veiklos rūšių įtraukimas   
2014-09-15 Aplinkos ministro ir susisiekimo ministro įsakymas D1-728/3-359-(E) Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. D1-514/3-411 „Dėl aviacijos veiklos rūšių įtraukimo į Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų sistemą reikalavimų nustatymo“ pakeitimo
2014-09-15 Aplinkos ministro ir ūkio ministro įsakymas D1-729/4-672 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. D1-957/4-902 „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių orlaivio naudotojų 2012 metams ir 2013-2020 metų laikotarpiu sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
2012-12-28 Aplinkos ministro ir susisiekimo ministro įsakymas D1-1112/3-877 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2010 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. D1-477/3-368 "Dėl apyvartinių taršos leidimų suteikimo iš specialaus orlaivių naudotojams skirto rezervo tvarkos nustatymo" pakeitimo
ATL rezervas naujiems įrenginiams   
2008-11-07 Aplinkos ministro ir ūkio ministro įsakymas D1-592/4-531 Dėl Apyvartinių taršos leidimų rezervo naujiems įrenginiams paskirstymo 2008-2012 m. ir apyvartinių taršos leidimų ir nutraukiančių veiklą įrenginių perdavimo į apyvartinių taršos leidimų rezervą naujiems įrenginiams taisyklių patvirtinimo >> pakeitimas (2011-05-31)
2006-05-18 Aplinkos ministro įsakymas D1-245 Dėl apyvartinių taršos leidimų rezervo naujiems įrenginiams paskirstymo
Nacionaliniai ATL paskirstymo planai
2007-11-19 Aplinkos ministro ir ūkio ministro įsakymas D1-609/4-477 Dėl Nacionalinio apyvartinių taršos leidimų paskirstymo 2008-2012 metams plano patvirtinimo >> pakeitimas (2008-12-03)
2004-12-27 Aplinkos ministro įsakymas D1-686 Dėl Nacionalinio apyvartinių taršos leidmų paskirstymo 2005-2007 metams plano patvirtinimo >> pakeitimas (2007-02-26)
ARCHYVAS (negaliojantys ar neaktualūs teisės aktai)
2013-03-29 Aplinkos ministro ir ūkio ministro įsakymas D1-225/4-240 Dėl apyvartinių taršos leidimų skyrimo veiklos vykdytojams, planuojantiems eksploatuoti naujus įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo
2012-10-31 Aplinkos ministro ir susisiekimo ministro įsakymas D1-886/3-707 Dėl aviacijos veiklos rūšių įtraukimo į Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų sistemą reikalavimų nustatymo (nauja redakcija)

Pakeistas (2014-09-15) įsakymu Nr. D1-728/3-359-(E)
2011-12-09 Aplinkos ministro ir ūkio ministro įsakymas D1-957/4-902

Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių orlaivio naudotojų 2012 metams ir 2013-2020 metų laikotarpiu sąrašo patvirtinimo

Pakeistas (2014-09-15) įsakymu Nr. D1-729/4-672

2010-06-10 Aplinkos ministro ir susisiekimo ministro įsakymas D1-477/3-368

Dėl Apyvartinių taršos leidimų suteikimo iš Specialaus orlaivių naudotojams skirto rezervo tvarkos nustatymo

Panaikintas (2015-03-02) įsakymu Nr. D1-192/3-85(1.5E)

2006-03-01 Aplinkos ministro įsakymas D1-105 Dėl Nacionalinio apyvartinių taršos leidimų paskirstymo 2008–2012 metams plano projekto rengimo
2006-01-13 Aplinkos ministro įsakymas D1-18 Dėl Apyvartinių taršos leidimų rezervo naujiems įrenginiams paskirstymo ir apyvartinių taršos leidimų iš nutraukiančių veiklą įrenginių perdavimo į apyvartinių taršos leidimų rezervą naujiems įrenginiams taisyklių patvirtinimo
2004-04-29 Aplinkos ministro įsakymas D1-231 Dėl Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo
Data Rūšis Numeris Pavadinimas
2014-11-28 Aplinkos ministro ir ūkio ministro įsakymas D1-961/4-875 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. D1-369/4-263 „Dėl 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 842/2006 Dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų įgyvendinimo užtikrinimo“ pripažinimo netekusiu galios
2014-11-27 Aplinkos ministro įsakymas D1-957 Dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ribojimo, naudojimo, surinkimo ir suardymo reikalavimų įgyvendinimo užtikrinimo
2012-08-20 Aplinkos ministro įsakymas D1-672 Dėl Darbuotojų, vykdančių su stacionariomis priešgaisrinėmis sistemomis ir gesintuvais, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ar ozono sluoksnį ardančių medžiagų, susijusią veiklą, mokymo programos patvirtinimo
>> pakeitimas (2012-12-07)
2010-01-07 Aplinkos ministro įsakymas D1-12 Dėl Duomenų apie fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir ozono sluoksnį ardančias medžiagas teikimo, surinkimo ir tvarkymo, šių dujų ar medžiagų turinčios įrangos ir sistemų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo
>> nauja redakcija (2015-05-08)
2009-07-20 Aplinkos ministro įsakymas D1-420 Dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatų išdavimo, jų galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
>> nauja redakcija (2011-05-04)
>> pask. pakeitimas (2013-10-22)
2009-01-13 Aplinkos ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas D1-12 / A1-10 Dėl darbuotojų, vykdančių veiklą, susijusią su įranga ir sistemomis, turinčiomis tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų, atestavimo sistemos nustatymo
2008-09-04 Aplinkos ministro įsakymas D1-454 Dėl įmonių ir darbuotojų, vykdančių veiklą, susijusią su įranga ir sistemomis, turinčiomis tam tikrų fluorintų šiltnamio dujų, sertifikavimo ir atestavimo

Negaliojantys teisės aktai:
 
2007-06-29 Aplinkos ministro ir ūkio ministro įsakymas D1-369 / 4-263 Dėl 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų įgyvendinimo užtikrinimo
Panaikintas įsakymu Nr. D1-961/4-875

Šioje skiltyje pateikiami bendrieji teisės aktai, susiję su Klimato kaitos programa.

Data

Rūšis

Nr.

Pavadinimas

2018-07-12 Aplinkos ministro įsakymas D1-674 Dėl mažos apimties projektų, finansuojamų iš klimato kaitos specialiosios programos lėšų, fiksuotų dydžių patvirtinimo
2015-05-18 Aplinkos ministro įsakymas D1-420 Dėl projekto galutinės įgyvendinimo ataskaitos formos patvirtinimo
2014-06-10 Aplinkos ministro įsakymas D1-517 Dėl Informacinių ir tiriamųjų klimato kaitos projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, aplinkosauginės naudos kriterijų patvirtinimo
2014-05-30 Aplinkos ministro įsakymas D1-484 Dėl mokėjimo prašymo formų kompensacinėms išmokoms ir subsidijoms gauti
2013-07-03 Aplinkos ministro įsakymas D1-493 Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos finansavimo kryptis patvirtinimo (suvestinė radakcija, 2018-07-12)
2011-02-10 Aplinkos ministro įsakymas D1-129  Dėl mažos, vidutinės ir didelės apimties projektų, finansuojamų iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, aplinkosauginių-techninių kriterijų patvirtinimo
2010-09-14 Aplinkos ministro įsakymas D1-762 Dėl ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo (suvestinė redakcija, 2018-11-14)
2010-04-06 Aplinkos ministro įsakymas D1-275 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo (suvestinė redakcija, 2018-11-01)
2009-11-04 LRV nutarimas 1443 Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą (suvestinė redakcija, 2015-02-27)
2009-07-07 Įstatymas XI-329 Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymas (suvestinė redakcija, 2018-07-01)

Nustatytosios normos vienetų (NNV) sandoriai   

2012-11-27 Aplinkos ministro įsakymas D1-984 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų apskaitos pagal nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų įsigijimo ir perleidimo sandorius tvarkos aprašo patvirtinimo
> nauja redakcija (2014-02-18)
2011-09-01  Aplinkos ministro įsakymas D1-669  Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ispanijos Karalystės aplinkos, kaimo ir jūrų reikalų sutarties dėl nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų įsigijimo ir perleidimo pagal žaliąją investavimo sistemą įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
> pakeitimas (2012-07-27)
> pakeitimas (2014-04-08)
> pakeitimas (2014-06-10)
> suvestinė redakcija, nuo 2014-06-10
2010-04-06 Aplinkos ministro įsakymas D1-274 Dėl Nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų įsigijimo ir perleidimo sandorių rengimo ir sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo (suvestinė redakcija, 2010-08-04)
2010-04-06 Aplinkos ministro įsakymas D1-273 Dėl Nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų pirkėjų atrankos kriterijų ir vertinimo procedūrų vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo (suvestinė redakcija, 2010-08-04)

Programos lėšų investavimas į įmonių akcinį kapitalą  

2011-06-09  Aplinkos ministro įsakymas D1-482  Dėl konkurso komisijos Klimato kaitos specialiosios programos lėšų investavimo į įmonių akcinį kapitalą, įsigyjant investicinių fondų investicinius vienetus, valdymo įmonei parinkti sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo 
2011-05-17 Aplinkos ministro įsakymas D1-409 Dėl viešojo konkurso Klimato kaitos specialiosios programos lėšų investavimo į įmonių akcinį kapitalą, įsigyjant investicinių fondų investicinius vienetus, valdymo įmonei parinkti organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Komitetai 

2013-01-29 Aplinkos ministro įsakymas D1-70 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos projektų atrankos komiteto narių skyrimo
> pakeitimas (2014-09-08)
> nauja redakcija (2017-05-04)
2010-09-13 Aplinkos ministro įsakymas D1-756 Dėl Klimato kaitos specialiosios programos projektų atrankos komiteto sudarymo ir jo darbo reglamento patvirtinimo
> pakeitimas (2014-03-12)
> suvestinė redakcija, nuo 2014-03-12
> suvestinė redakcija nuo 2018-03-30
2001-03-30 Aplinkos ministro įsakymas 178

Dėl Nacionalinio klimato kaitos komiteto sudėties ir jo veiklos nuostatų patvirtinimo
> pakeitimas (2014-06-10)
> pakeitimas (2016-03-07)
> pakeitimas (2017-02-06)
> pakeitimas  (2018-02-19)
> pakeitimas  (2018-10-05)

Vystomasis bendradarbiavimas

2016-09-21 LRV nutarimas 937 Dėl Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo (suvestinė redakcija, 2018-01-01)
2015-10-16 Aplinkos ministro įsakymas D1-749 Dėl Vystomojo bendradarbiavimo veiklos, finansuojamos iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (suvestinė redakcija, 2018-11-20)
2014-09-26 Aplinkos ministro įsakymas D1-782 Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo (suvestinė redakcija, 2019-02-01)
2014-03-26 LRV nutarimas 278 Dėl valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (suvestinė redakcija, 2017-03-02)
2014-01-15 LRV nutarimas 41 Dėl Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo 2014-2016 metų politikos krypčių patvirtinimo 
2013-05-16 Įstatymas XII-311 Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymas (suvestinė redakcija, 2017-01-01)
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa
2009-12-16 LRV nutarimas 1725 Dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklių patvirtinimo ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirto kaupiamojo įnašo ir (ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo (suvestinė redakcija, 2018-01-20)
2004-09-23 LRV nutarimas 1213 Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo (suvestinė redakcija, 2018-01-16)
1992-04-07 Įstatymas I-2455 Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas (suvestinė redakcija, 2017-11-01)

Lietuvos Respublikos Vyriausybė įgaliojo Aplinkos ministeriją administruoti Klimato kaitos programos lėšas. Programos lėšos naudojamos vadovaujantis kiekvienais metais tvirtinama Programos lėšų naudojimo sąmata, kurios projektą parengia Aplinkos ministerija. Metinės sąmatos projektas yra apsvarstomas su Nacionaliniu klimato kaitos komitetu ir Seimo Aplinkos apsaugos komitetu. Joje nurodomos programos investavimo sritys ir joms skiriama lėšų suma. Patvirtinus metinę sąmatą, tvirtinamas Metinę sąmatą detalizuojantis planas, kuriuo nustatomas į Programą gaunamų lėšų paskirstymas konkrečioms finansavimo priemonėms ir kitos finansavimo sąlygos.

Programos lėšų valdymo bendrosios nuostatos:

  • metines Programos lėšų panaudojimo sąmatas ir ataskaitas rengia ir Programos lėšas administruoja Aplinkos ministerija;
  • metines Programos lėšų panaudojimo sąmatas ir ataskaitas, apsvarstytas su Nacionaliniu klimato kaitos komitetu ir Seimo Aplinkos apsaugos komitetu, tvirtina Aplinkos ministerija;
  • Programos lėšos, nepanaudotos einamaisiais biudžetiniais metais, naudojamos kitiems metams numatytoms priemonėms.
  • Programos lėšas administruoja Aplinkos ministerija, o Programos projektų atranką ir stebėseną vykdo paskirtosios institucijos.
Lentelėje pateikiami teisės aktai, susiję su Klimato kaitos programos lėšų naudojimu:

APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMAI

DATA

NR.

PAVADINIMAS

PROGRAMOS SĄMATOS, JAS DETALIZUOJANTYS PLANAI, LĖŠŲ PANAUDOJIMO ATASKAITOS

2019-03-07

D1-129

Dėl klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2019 m. sąmatos patvirtinimo (NAUJA!)

 

2019-02-28

D1-114

Dėl klimato kaitos programos lėšų panaudojimo 2018 m. ataskaitos patvirtinimo

 

 2018-06-06

D1-467

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo (pakeitimai, 2018-06-19; galiojanti suvestinė redakcija, 2018-09-27)

 

2018-04-25

D1-328

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2018 m. sąmatos patvirtinimo

 

2017-05-26

D1-450

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2017 m. sąmatą  detalizuojančio plano patvirtinimo

 

2017-04-04

D1-279

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2017 m. sąmatos patvirtinimo
[susijęs teisės aktas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 29 d. nutarimas Nr. 231 "Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų 2017 metais finansavimo dydžio nustatymo"]

 

2017-03-02

D1-193

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų panaudojimo 2016 m. ataskaitos patvirtinimo

 

2016-03-07

D1-165

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2016 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo (suvestinė redakcija, 2016-11-11)

 

2016-02-22

D1-130

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2016 m. sąmatos patvirtinimo (suvestinė redakcija, 2016-11-05)
[susijęs teisės aktas: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. vasario 18 d. nutarimas Nr. 153 "Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų 2016 metais finansavimo dydžio nustatymo"]

 

2016-02-22

D1-129

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų panaudojimo 2015 m. ataskaitos patvirtinimo

 

2015-04-07

D1-278

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2015 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo (suvestinė redakcija, 2015-11-27)

 

2015-02-17

D1-127

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2015 m. sąmatos patvirtinimo

 

2015-02-13

D1-118

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų panaudojimo 2014 m. ataskaitos patvirtinimo

 

2014-03-17

D1-286

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2014 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo (suvestinė redakcija, 2014-12-06)

 

2014-02-13

D1-118

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2014 m. sąmatos patvirtinimo

 

2014-02-05

D1-111

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų panaudojimo 2013 m. ataskaitos patvirtinimo

 

2013-05-02

D1-310

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2013 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo (suvestinė redakcija, 2014-01-14)

 

2013-04-24

D1-280

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2013 m. sąmatos patvirtinimo (suvestinė redakcija, 2014-01-14)

 

2013-04-24

D1-281

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų panaudojimo 2012 m. ataskaitos patvirtinimo

 

2012-03-21

D1-248

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2012 m. sąmatos patvirtinimo

 

2012-04-06 

D1-300 

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2012 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo (suvestinė redakcija, 2012-11-09)

 

2012-06-13

D1-500

Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2012 m. sąmatą detalizuojančio plano finansavimo kryptis patvirtinimo

 

2012-08-02

D1-644

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų panaudojimo 2011 metais ataskaitos patvirtinimo

 

2011-02-10 

D1-131 

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2011 m. sąmatos patvirtinimo (suvestinė redakcija, 2011-07-29)

 

2011-03-02

D1-191

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis finansuojamų paraiškų priėmimo ir atrankos būdų pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2011 m. sąmatą patvirtinimo (suvestinė redakcija, 2011-07-29)

 

2011-07-19

D1-579

Dėl tinkamų projektų išlaidų kategorijų pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2011 m. sąmatos  finansavimo kryptis patvirtinimo (suvestinė redakcija, 2011-11-05)

 

2011-07-28

D1-602 

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2011 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo (suvestinė redakcija, 2012-02-03)

 

2010-04-23 

D1-336 

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2010 m. sąmatos patvirtinimo  

 

2010-09-14

D1-765

Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis finansuojamų paraiškų priėmimo ir atrankos būdų pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2010 m. sąmatą patvirtinimo

 

PROJEKTŲ FINANSAVIMAS LIETUVOJE

2018-11-12

D1-949

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“

 

2016-09-12

D1-606

Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal finansavimo priemonę „Parama Lietuvių ar užsienio autoriaus knygos klimato kaitos tema išleidimui, atrenkant projektą konkurso būdu“

 

2016-06-13

D1-427

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ (suvestinė redakcija, 2019-02-18)

 

2015-10-12

D1-730

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos ar kt., išskyrus biokuro) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“ (suvestinė redakcija, 2018-04-16)

 

2015-09-28

D1-687

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Biokuro katilų įrengimas, pakeičiant nusidėvėjusius biokuro katilus naujais“

 

2015-09-28

D1-685

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Biokuro katilų iki 10 MW galingumo įrengimas centralizuotam šilumos tiekimui“

 

2015-05-07

D1-383

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 40%" (suvestinė redakcija, 2017-03-04)

 

2015-02-12

D1-112

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Biokuro ruošos iš miško kirtimo atliekų modernizavimas, kompensuojant įrangos įsigijimą biokuro gamybai“ (suvestinė redakcija, 2017-02-24)

 

2015-01-06

D1-2

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę „Taikomosios studijos tiriamiesiems darbams dėl atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo parengimas“

 

2014-09-25

D1-774

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę "Visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas" (suvestinė redakcija, 2017-05-19)

 

2014-08-29

D1-709

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo priemonę "Biokuro katilų įrengimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose" (suvestinė redakcija, 2017-03-04)

 

2013-07-25

D1-569

Dėl finansavimo skyrimo projektams iš rezervinio sąrašo pagal priemonę "Švietimo įstaigų pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas" (suvestinė redakcija, 2015-09-17)

 

2013-05-15

D1-344

Dėl finansavimo skyrimo projektams iš rezervinio sąrašo pagal priemonę "Biokuro katilų iki 500 kW galingumo įrengimas visuomeninės paskirties pastatuose" (suvestinė redakcija, 2016-10-06)

 

2012-12-07

D1-1055

Dėl finansavimo skyrimo fizinių ir privačių juridinių asmenų vieno ar dviejų butų gyvenamųjų namų, pastatytus pagal iki 1993 m. galiojusius statybos techninius normatyvus, atnaujinimui (modernizavimui), pasiekiant pastato energetinio naudingumo C klasę ir sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas ne mažiau nei 20% (suvestinė redakcija, 2014-03-14)

 

2012-12-07

D1-1054

Dėl finansavimo skyrimo atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, biokuro, geoterminės energijos ar kt.) panaudojimui individualiuose gyvenamosios paskirties namuose, pastatytuose pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius reglamentus (suvestinė redakcija, 2013-10-11)

 

2012-12-04

D1-1048

Dėl finansavimo skyrimo švietimo įstaigų pastatų atnaujinimui (modernizavimui), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas (suvestinė redakcija, 2015-11-27)

 

2012-11-05 

D1-901 

Dėl finansavimo skyrimo keleivinių keltuvų, kaip bendrosios miestų ir gyvenviečių visuomeninio transporto dalies, įdiegimui, siekiant sumažinti taršaus miesto transporto priemonių srautą 

 

2012-09-26 

D1-783 

Dėl finansavimo skyrimo biokuro katilų iki 500kW galingumo įrengimui visuomeninės paskirties pastatuose (suvestinė redakcija, 2016-06-04)

 

2012-09-26

D1-784

Dėl rezervinio projektų sąrašo patvirtinimo pagal priemonę "Biokuro katilų iki 500kW galingumo įrengimas visuomeninės paskirties pastatuose"

 

2012-06-14

D1-508

Dėl finansavimo skyrimo pagal finansavimo kryptį "Švietimo įstaigų pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas" (suvestinė redakcija 2015-11-27)

 

2012-05-04

D1-393

Dėl finansavimo skyrimo pagal finansavimo kryptį "Biokuro katilų nuo 500kW iki 5MW galingumo įrengimas centralizuotam šilumos tiekimui savivaldybėse, kurių bendras gyventojų skaičius ne didesnis negu 100 tūkst. gyventojų" (suvestinė redakcija 2016-10-08)

 

2012-01-26 

D1-70 

Dėl finansavimo skyrimo mažai taršių miesto autobusų keitimui, atnaujinant autobusų parko transporto priemones (suvestinė redakcija 2013-08-23)

 

PROJEKTŲ FINANSAVIMAS BESIVYSTANČIOSE ŠALYSE

 

2017-12-27

D1-1042

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal koncepciją „Klimato kaitos švelninimo ir (ar) prisitaikymo prie klimato kaitos sprendimų ir technologijų diegimas besivystančiose šalyse, perduodant Lietuvos patirtį"

 

2016-12-12

D1-877

Dėl finansavimo skyrimo projektui „Lietuvos patirties ir žinių perdavimas Gruzijai diegiant saulės energetikos technologijas“

 

2016-05-10

D1-342

Dėl finansavimo skyrimo projektams pagal koncepciją „Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimas besivystančiose šalyse, perduodant Lietuvos technologijas ir patirtį“ (suvestinė redakcija 2018-11-20)

 

2015-07-08

D1-529

Dėl finansavimo skyrimo projektui pagal koncepciją „Lietuvos patirties perdavimas besivystančioms šalims atsinaujinančių energijos išteklių technologijų panaudojimo srityje“

 
Data Rūšis Numeris Pavadinimas
2017-01-16 Aplinkos ministro įsakymas D1-56 Dėl jūrų transporto išmetamo anglies dioksido kiekio stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
2014-01-23 Aplinkos ministro įsakymas D1-61

Dėl nacionalinės išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos, prognozių, strateginių dokumentų įgyvendinimo, klimato kaitos priemonių finansavimo duomenų rinkimo, ataskaitų rengimo ir informacijos teikimo sistemos nustatymo >> pakeitimas (2018-04-05)

2012-11-27 Aplinkos ministro įsakymas D1-969 Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo įgyvendinant 2012 m. birželio 21 d. reglamentą (ES) Nr. 600/2012 dėl išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ataskaitų ir tonkilometrių duomenų ataskaitų patikros ir vertintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB
2012-11-12 Ūkio ministro įsakymas 4-1088 Dėl įgaliojimų suteikimo atlikti 2012 m. birželio 21 d. Reglamente (ES) Nr. 600/2012 dėl išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio ataskaitų ir tonkilometrių duomenų ataskaitų patikros ir vertintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir tarybos direktyvą 2003/87/EB nustatytas nacionalinės akreditacijos įstaigos funkcijas suteikimo
2012-10-09 Aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro įsakymas D1-819/ 3D-790 Dėl Duomenų surinkimo ir absorbuojamų bei išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio skaičiavimo žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriuje harmonizuotos metodikos patvirtinimo
>> pakeitimas (2014-02-20)
2011-12-16 Aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro įsakymas D1-987 / 3D-927

Dėl žemės naudojimo paskirties pakeitimo ir miškininkystės sektoriaus absorbentų ir išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos gerinimo rengiant Nacionalines išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio apskaitos ataskaitas

2011-06-08 Vyriausybės nutarimas 683

Dėl Nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos rengimo komisijos sudarymo
>> pakeitimas (2016-02-10)

2011-07-01 Aplinkos ministro įsakymas D1-538 Dėl Nacionalinės išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos rengimo komisijos personalinės sudėties ir jos darbo reglamento patvirtinimo
2011-03-30 Aplinkos ministro įsakymas D1-262 Dėl tiekėjų, kurie į rinką tiekia degalus ir energiją, būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslų, stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimų nustatymo
2011-01-03 Aplinkos ministro įsakymas D1-2 Dėl Gaminant ir naudojant biodegalus, skystuosius bioproduktus ir lyginamąjį iškastinį kurą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikio apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo
2010-01-11 Aplinkos ministro ir ūkio ministro įsakymas D1-17/4-4 Dėl Veiklos vykdytojų, kurie valdo ir (ar) naudoja Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetančius įrenginius, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos nustatymo
Nauja redakcija: 2014-03-20 įsakymas Nr. D1-294/4-174
2009-12-31 Aplinkos ministro įsakymas D1-865 Dėl veiklos vykdytojų, kurie valdo ir (ar) naudoja Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetančius įrenginius, lėšų, gautų už perleistus apyvartinius taršos leidimus ir Kioto vienetus, paskirstymo ir panaudojimo ataskaitų teikimo tvarkos nustatymo >> pakeitimas (2012-09-20)
2007-11-08 Aplinkos ministro įsakymas D1-590 Dėl išmetamo šiltnamio dujų kiekio mažinimo dvigubos apskaitos išvengimo
>> pakeitimas (2010-04-07)
2004-04-07 Vyriausybės nutarimas 388 Dėl Ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu, teikimo Europos Komisijai ir Europos cheminių medžiagų agentūrai tvarkos patvirtinimo ir informacijos, kurios reikia ataskaitoms Europos aplinkos agentūrai parengti, teikimo
>> su pask. pakeitimais

Archyvas

2012-01-12 Aplinkos ministro įsakymas D1-27 Dėl metodinių principų, kuriais remiantis būtų parengta harmonizuota metodika duomenims surinkti ir absorbentų bei išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio skaičiavimams atlikti žemės naudojimo keitimo ir miškininkystės sektoriuje, patvirtinimo
>> negalioja nuo 2014-02-21
2007-11-30 Aplinkos ministro įsakymas D1-625

Dėl funkcijų, užtikrinančių šiltnamio dujų apskaitos ir ataskaitų teikimo reikalavimų įgyvendinimą, pasiskirstymo
>> negalioja nuo 2010-01-15

2010-07-29 Aplinkos ministro įsakymas D1-666

Dėl duomenų, susijusių su žemės naudojimu, žemės naudojimo keitimu ir miškininkyste, rinkimo ir informacijos teikimo

>> negalioja nuo 2014-01-23

Data Rūšis Numeris Pavadinimas
2014-08-18 Aplinkos ministro įsakymas D1-676 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. D1-817 „Dėl Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro naudojimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
2014-03-27 Aplinkos ministro įsakymas D1-313 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. D1-817 „Dėl Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro naudojimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
2014-03-05 Aplinkos ministro įsakymas D1-224 Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. D1-817 „Dėl Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro naudojimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
2013-11-06 Aplinkos ministro įsakymas  D1-817 Dėl Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro naudojimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
2013-09-12 Vyriausybės nutarimas 811 Dėl metinio atlyginimo už sąskaitos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre tvarkymą ir atlyginimo už Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro duomenų teikimą dydžių ir mokėjimo tvarkos nustatymo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios
2013-09-04 Vyriausybės nutarimas 812 Dėl Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro likvidavimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios
2013-09-04 Vyriausybės nutarimas 811 Dėl metinio atlyginimo už sąskaitos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre tvarkymą ir atlyginimo už Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro duomenų teikimą dydžių ir mokėjimo tvarkos nustatymo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios
Archyvas (negaliojantys ar neaktualūs teisės aktai)
2010-08-31 Aplinkos ministro įsakymas D1-715 Dėl Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
2010-07-14 Vyriausybės nutarimas 1073 Dėl atlyginimo už šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro duomenų teikimą dydžio patvirtinimo
2010-07-14 Vyriausybės nutarimas 1072 Dėl Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro įsteigimo, Šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro nuostatų patvirtinimo ir registro veiklos pradžios nustatymo
2005-11-10 Aplinkos ministro įsakymas D1-538 Dėl atlyginimo viešajai įstaigai Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui už sąskaitų Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų registre atidarymą ir tvarkymą dydžių patvirtinimo
2005-11-10 Aplinkos ministro įsakymas D1-539 Dėl Atlyginimo viešajai įstaigai Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui už Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų registro duomenų teikimą dydžių patvirtinimo
2005-06-08 Aplinkos ministro įsakymas D1-287 Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų registro nuostatų patvirtinimo
2005-05-16 Aplinkos ministro įsakymas D1-252 Dėl Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų registro įsteigimo
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-01-22