Pranešimas apie ketinimus kirsti mišką – tai laisvos formos dokumentas, miško savininko pateikiamas Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritoriniam poskyriui  ir informuojantis apie ketinimus kirsti mišką bei turintis Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos apraše (patvirtintame aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1055) nustatytus rekvizitus. Pranešimas apie ketinimus kirsti mišką reikalingas tada, kai ruošiamasi vykdyti šiuos kirtimus:

  • baltalksnių, drebulių, gluosnių ir blindžių kirtimą neplynais kirtimais III – IV miškų grupių miškuose, nesvarbu, koks medyno amžius;

  • retinimo ir einamuosius kirtimus;
  • neplynus kirtimus vyresniuose kaip 20 metų III – IV miškų grupių medynuose, kai miško savininkas savo reikmėms per metus iš vieno hektaro išsikerta iki 3 kietmetrių likvidinės medienos, bet ne daugiau kaip 15 kietmetrių iš viso savo miško žemės sklypo;
  • atrankinius sanitarinius kirtimus;
  • plynuosius   sanitarinius   kirtimus  -  stichinių  nelaimių miškuose atvejais.

Valstybinių ir privačių miškų valdytojai, gavę  Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritorinio poskyrio  raštišką suderinimą ar per 14 kalendorinių dienų nuo Pranešimo  išsiuntimo arba   įteikimo  negavę  neigiamo  Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritorinio poskyrio atsakymo, gali vykdyti savo  miško valdoje Pranešime nurodytus kirtimus.

Pranešimo apie ketinimą kirsti mišką forma

Medienos gabenimo lapas yra apvaliosios medienos gabenimą patvirtinantis laisvos formos dokumentas, turintis visus Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos apraše nustatytus privalomus rekvizitus ir privalomas fiziniams asmenims, gabenantiems apvaliąją medieną. Pagal Apvaliosios medienos gabenimo tvarkos aprašo 6 punktą medienos gabenimo lapas privalomas tuo atveju, kai fizinis asmuo gabena daugiau nei 1 m3 apvaliosios medienos.

Medienos gabenimo lape turi būti nurodomi šie privalomi rekvizitai:

1) medienos gabenimo lapo surašymo data, laikas;

2) medienos siuntėjo – fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas arba juridinio asmens pavadinimas, adresas;

3) medienos gavėjo – fizinio asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas arba juridinio asmens pavadinimas, adresas;

4) fizinio asmens, gabenančio apvaliąją medieną, vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas;

5) transporto priemonės, gabenančios apvaliąją medieną, markė, valstybinis numeris, priekabos valstybinis numeris;

6) medienos pakrovimo vietos adresas arba miškų urėdijos, girininkijos pavadinimas, kvartalas, sklypas; pakrovimo data, laikas;

7) medienos pristatymo vietos adresas;

8) sortimentai – gabenamos medienos sortimentų pavadinimas, medžių rūšis, sortimentų skaičius (nurodomas, kai tūris apskaitomas vienetiniu metodu), ilgis, tūris;

9) medieną gabenti perdavusio asmens vardas, pavardė, parašas;

10) medieną gabenti priėmė – fizinio asmens, gabenančio apvaliąją medieną, pagamintą privačiuose miškuose, vardas, pavardė, parašas;

11) leidimo kirsti mišką išdavimo data, numeris (pildoma, jei leidimas buvo išduotas).

Aukščiau nurodytus rekvizitus galima surašyti laisvos formos dokumente arba galima pasinaudoti žemiau pateikiama neprivaloma medienos gabenimo lapo pavyzdine forma, kurią atspausdinus ir teisingai užpildžius galima naudoti kaip apvaliosios medienos gabenimo lapą.

Medienos gabenimo lapai turi būti surašomi trim egzemplioriais, kurių pirmasis egzempliorius yra skirtas medienos siuntėjui, antrasis – medienos gavėjui, trečiasis – fiziniam asmeniui, gabenančiam apvaliąją medieną. Tais atvejais, kai fizinis asmuo, gabenantis apvaliąją medieną, yra gavėjas arba siuntėjas, medienos gabenimo lapai surašomi dviem egzemplioriais. Kai siuntėjas, gabenantis apvaliąją medieną asmuo ir gavėjas yra tas pats fizinis asmuo, surašomas vienas medienos gabenimo lapo egzempliorius. Visi medienos gabenimo lapo egzemplioriai turi būti pildomi vienodai, įskaitomai, be trynimų ir braukymų ar kitokių taisymų. Medienos gabenimo lapas turi būti atskirai surašomas kiekvienai transporto priemonei ir kiekvienai apvaliosios medienos siuntai.

Medienos gabenimo lapo pavyzdinė forma

Medienos gabenimo lapo pavyzdinė forma

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-11-15