Vykstantys projektai

2019 m. gegužės 27 d. buvo pasirašyta sutartis dėl projekto „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo plano rengimas“ įgyvendinimo. Projekto įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Viešojo atviro pirkimo būdu projekto įgyvendintoju buvo parinkta UAB „Smart Continent“.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas” projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 3, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. D1-636 ir yra finansuojamas Sanglaudos fondo.

Projekto tikslas – parengti Lietuvos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo planą, apimantį Įmonių veiklos analizę, vandentvarkos sektoriaus pertvarkos modelio nustatymą ir parengimą. Pertvarkos modelio tikslas – pertvarkyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektorių, siekiant didesnio veiklos efektyvumo (mažinti veiklos sąnaudas, keisti sąnaudų struktūrą, visiškai įgyvendinti sąnaudų susigrąžinimo principą) ir valstybės nustatytų tikslų – mažinti centralizuotai teikiamų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų valymo paslaugų kainų netolygumus savivaldybėse, gerinti paslaugų kokybę, prieinamumą) įgyvendinimo.

Projekto metu pirmiausiai numatoma atlikti esamos situacijos analizę, kurios metu bus atlikta įmonių apžvalgą pagal 10 regionų. Be to projekto vykdytojas turės atlikti Lietuvos ūkio sektorių, pastaruoju metu patyrusių reorganizavimą, analizę ir 5-ių Europos valstybių patirties vandentvarkos sektoriaus valdyme ir reorganizavime analizę.

Bus atliekama viešųjų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijų analizė, būtent – jų išskyrimo kriterijų analizė, įvertinti ir pagrįsti, ar gyvenamųjų vietovių, kuriose gyvena daugiau kaip 200 gyventojų, įtraukimas į VGVTNT teritorijas turėtų teigiamą įtaką veiklos efektyvumui, pasiūlyti ir argumentuoti kriterijus aglomeracijų riboms nustatyti, pateikti pasiūlymus infrastruktūros plėtros planų rengimo tobulinimui, bus atliekama vandentvarkos sektoriuje esančio turto analizė, siekiant išsiaiškinti kokia eksploatuojamo turto dalis (ir jos vertė) įtraukiama į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainą ir ar turto valdyme galimi pokyčiai, galintis padaryti įtaką paslaugų kainoms.

Projekto vykdytojams taip pat keliamas uždavinys atlikti bent 4 vandentvarkos įmonių reorganizavimo scenarijų analizę, kai: i) 0 alternatyva, kai yra liekama esamoje situacijoje; ii) apjungiamos savivaldybių Įmonės esančios regione į regionines įmones ( viso – 10 įmonių); iii) apjungiamos savivaldybių Įmonės didžiųjų miestų pagrindu (5–7 įmonės); iv) apjungiamos savivaldybių Įmonės vienos įmonės pagrindu. Projekto vykdytojams palikta laisvė pasiūlyti ir kitą pagrįstą alternatyvą.

Atsižvelgiant į atliktą vandentvarkos įmonių pertvarkos alternatyvų analizę, bus rekomenduojama alternatyva, kuri turės būti pagrįsta, parengtas jos įgyvendinimo planas. Šios rekomendacijos pagrindu numatomos siūlyti teisėkūrinės priemonės vandentvarkos sektoriaus veiklos reglamentavimui tobulinti.

___________________

Su projekto ataskaita galite susipažinti ČIA.

___________________

Projektas užbaigtas. Informuojame, kad atsižvelgusi į projekto metu atliktą sektoriaus analizę ir pateiktas išvadas bei įgyvendindama LR Vyriausybės programą, Aplinkos ministerija pateikė Vyriausybei pasiūlymą dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo, kuris projekto buvo įvertintas kaip optimalus. Pristatant šį tobulinimo planą pažymėta, kad vandentvarkos sektoriaus vertinimas atskleidė labai skirtingą situaciją savivaldybėse ir įmonėse. Dalis įmonių veikia nuostolingai, neatitinka finansinių licencijuojamos veiklos kriterijų arba jų blogi finansiniai rodikliai ir joms, tikėtina, kils sunkumų investuojant į infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą, įgyvendinant direktyvos 91/271EEB dėl miestų nuotekų valymo reikalavimus, didės paslaugų kainos. Bet yra įmonių, kurios dirba pelningai ir užtikrina tinkamą paslaugų kokybę už priimtiną kainą, vykdo įsipareigojimus ir skiria reikalingas investicijas. Tačiau ilgainiui ir tokioms įmonėms, mažėjant ES paramai ir blogėjant demografinei situacijai, tikėtina, kad bus sunku užtikrinti gerą paslaugų kainos ir kokybės santykį. Norint išlaikyti gerą paslaugų kokybę už priimtiną kainą, nacionalinių ir ES reikalavimų įgyvendinimą, būtina geriau išnaudoti masto ekonomikos galimybes.

Atsižvelgdama į identifikuotas problemas ir prognozes, siekiant užtikrinti kokybišką ir nepertraukiamą būtinųjų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą, Aplinkos ministerija siūlo skatinti įmonių jungimąsi, atidžiau stebėti įmonių veiklos efektyvumą ir laiku imtis priemonių, jei įmonės nesugebės užtikrinti įsipareigojimų vykdymo. Vyriausybei teiktame pasiūlyme nurodyta, kad siūlomas ne priverstinis stambinimas, o jo skatinimas panaudojant Vandentvarkos fondą ir laiku imantis priemonių tais atvejais, kai įmonės nesugebės užtikrinti įsipareigojimų vykdymo. Taip pat siūlyta pakeisti Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą nustatant papildomus licencijavimo kriterijus, naują garantinio vandens tiekėjo mechanizmą, kainodaros priemones, skatinančias įmonių jungimąsi.

LR Vyriausybė pasiūlymui iš esmės pritarė. Atsižvelgdama į Vyriausybės pritarimą, Aplinkos ministerija rengia Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimą.

Parengtame Lietuvos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įmonių valdymo tobulinimo plane taip pat yra rekomendacijos vėlesniems vandentvarkos sektoriaus valdymo tobulinimo etapams, prieš kiekvieną iš jų atliekant sektoriaus auditą, kurio metu būtų įvertinti aplinkosauginiai, socialiniai ir ekonominiai aspektai ir tuo pagrindu priimami sprendimai dėl poreikio toliau vykdyti reformą.

2020 m. sausio 6 d. buvo pasirašyta sutartis dėl projekto „Preliminari individualių nuotekų tvarkymo sistemų ir individualių gręžinių inventorizacija ir preliminarių aglomeracijų ribų nustatymas“ įgyvendinimo. Projekto įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Viešojo atviro pirkimo būdu projekto įgyvendintoju buvo parinkta VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS – Centras“.

Projektas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos  5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.1-APVA-V-011 priemonės „Vandens išteklių valdymas ir apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintas 2017 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-711 ir yra finansuojamas Sanglaudos fondo.

Projekto aprašymas.

Problema ir kontekstas: Vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. vasario 1 d. nutarimu Nr. 88 „Dėl vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos patvirtinimo“ (toliau – Vandenų srities plėtros programa) esamos situacijos apžvalgoje konstatuojama, kad nepaisant pastarųjų metų pažangos vandentvarkoje, individualių nuotekų tvarkymo sistemų vis dar yra pakankamai daug ir juos patikrinti ir užtikrinti, kad visos šios nuotekos būtų sutvarkomos tinkamai, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai neturi galimybių.

2016 metų duomenimis kasmet aplinkosaugos reikalavimų pažeidimų nustatoma maždaug apie 20 procentų, individualių nuotekų tvarkymo sistemų. Kadangi tokių sistemų gausu, galima teigti, kad didelė dalis individualiai tvarkomų nuotekų neatitinka nustatytų reikalavimų ir daro žalą aplinkai, taip pat trukdo pasiekti gerą paviršinių vandens telkinių būklę.

Vandenų srities plėtros programoje konstatuojama, kad būtina ir toliau vykdyti individualiai tvarkomų nuotekų valstybinę aplinkos apsaugos kontrolę, prioritetą teikiant individualioms nuotekų tvarkymo sistemoms, esančioms šalia geros būklės rodiklių neatitinkančių vandens telkinių ir teritorijose, kuriose išplėtota centralizuota nuotekų surinkimo sistema.

Europos Komisijos pranešime apie Europos Sąjungos teisės pažeidimo procedūrą Nr. 2016/2193 dėl netinkamo direktyvos 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo (toliau – Pažeidimas) taip pat laikosi nuomonės, kad Lietuva yra neužtikrinusi, kad 58 aglomeracijose naudojant individualias ar kitokias tinkamas nuotekų tvarkymo sistemas būtų užtikrintas toks pat aplinkos apsaugos lygis, kaip ir surenkant ir valant nuotekas pagal direktyvos 3, 4 ir 15 straipsnius ir I priedo A, B ir D dalis, o aglomeracijų, turinčių daugiau kaip 10 000 gyventojų ekvivalento atveju, – ir 5 straipsnį. Todėl, siekiant Europos komisijai teikti informaciją apie pažeidimo padarinių šalinimą (o vėliau – nuolatinę informaciją apie direktyvos įgyvendinimą) tinkamu formatu, yra būtina: i) nustatyti preliminarias aglomeracijų ribas; ii) kadangi informacija apie aglomeracijose esančias individualias nuotekų tvarkymo sistemas Europos Komisijai bus teikiamos erdvinių duomenų formoje, jie turi atitikti INSPIRE tinklo paslaugų reikalavimus.

Atsižvelgiant į tai, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo redakcijos, įsigaliojusios nuo 2019 m. gegužės 2 d., 10 straipsnio 20 punkte įtvirtinta nuostata, kad siekiant užtikrinti individualiųjų nuotekų tvarkymo priežiūrą, administracijų direktoriai ar jų įgalioti asmenys teikia duomenis LR aplinkos ministro nustatyta tvarka apie išduotus statybą leidžiančius dokumentus, kuriais leidžiama įrengti nuotekų valymo (ar) kaupimo įrenginius. Šis projektas – tai pirmasis etapas individualių nuotekų tvarkymo sistemų registravimo sistemos (toliau – INTSRS) kūrime.

Tikslas ir uždaviniai: Tikslas – siekiant pagerinti požeminio vandens kokybės kontrolę, atlikt preliminarią individualių nuotekų tvarkymo sistemų (toliau – INTS) ir individualių gręžinių požeminiam vandeniui išgauti (toliau – gręžiniai) inventorizaciją ir nustatyti preliminarias aglomeracijų ribas.

Pagrindinis uždavinys: naudojantis viešai prieinamais ir Užsakovo suteiktais skaitmeniniais duomenimis (kaupiamais registruose, kadastruose, informacinėse sistemose, vykdant savivaldos institucijų ir vandentvarkos įmonių apklausas, iš kitų šaltinių) paslaugos teikėjas turės atlikti kiek įmanoma išsamesnę visos Lietuvos INTS inventorizaciją, kurios duomenis vėliau būtų galima naudoti vystant pasirinktą duomenų valdymo būdą (pvz., registrą ar kt. informacinę sistemą), grįstą erdviniais duomenimis.

Numatomų veiklų aprašymas: INTS ir gręžinių inventorizacija bus atliekama išanalizavus viešai prieinamus šaltinius ir Aplinkos ministerijos suteiktus skaitmeninius (erdvinius ir atributinius) duomenis. Pirmiausiai bus siekiama išsiaiškinti duomenų apimtis ir struktūrą, kad būtų palengvintas INTSRS kūrimas ir diegimas, taip pat ketinama surinkti ir susisteminti preliminarius (kiek tai įmanoma atlikti iš viešai prieinamų informacijos šaltinių) duomenis apie INTS (tai yra duomenys, reikalingi INTS apskaitai ir kontrolei sustiprinti, taip pat užtikrinti Europos Komisijai reikalingų duomenų teikimą pagal Pažeidimo procedūrą) ir duomenis apie tikėtinai nelegalių gręžinių kiekį. Atsižvelgiant į tai, kad 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotėkų valymo reglamentuoja nuotekų tvarkymą aglomeracijose, kuriose koncentruojasi daugiau negu 2000 gyventojų ekvivalento  (GE), projektas taip pat apima preliminarių aglomeracijų, didesnių negu 2000 GE, ribų nustatymą. Preliminarios aglomeracijų ribos nustatomos vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo nuostatomis.

Preliminarias Paslaugos suteikimo metu nustatytas aglomeracijų ribas vėliau galės naudoti savivaldybės, detalizuodamos konkrečių aglomeracijų ribas.

Reikalaujama, kad aglomeracijų ribos ir kiti erdviniai duomenys turės būti parengti pagal INSPIRE tinklo paslaugų reikalavimus.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-02-10