BDAR
Close

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Įgyvendinami projektai

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų

Projektas „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su teritorijų planavimu, plėtra (EPTP)“

Projekto Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0004

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kartu su projekto partneriais Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, valstybės įmone Registrų centru, Architektų rūmais, Informacinės visuomenės plėtros komitetu įgyvendina projektą „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su teritorijų planavimu, plėtra (EPTP)“.

 

Projekto tikslas – sudaryti prielaidas kokybiškam teritorijų planavimo procesui ir jo stebėsenai, užtikrinti sklandų ir patogų el. paslaugų teikimą.

Projekto uždavinys – plėtoti su teritorijų planavimo procesu ir jo stebėsena susijusius informacinių ir ryšių technologijų sprendimus, el. paslaugas, užtikrinant teritorijų planavimo proceso ir jo stebėsenos dalyvių centralizuotą prieigą prie el. paslaugų ir jų kompleksišką pertvarkymą sukuriant naujas į naudotojus orientuotas paslaugas.

Projekto aprašymas – šiuo metu teritorijų planavimo (toliau – TP) procesas kompiuterizuotas – yra sukurtos ir veikia 3 informacinės sistemos (toliau – IS) ir registrai – Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registras (toliau – TPDR), skirtas registruoti patvirtintus TP dokumentus, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros IS (toliau – TPDRIS), skirta dokumentų rengimui, derinimui ir kitoms būtinoms procedūroms atlikti, bei Teritorijų planavimo ir stebėsenos IS (toliau – TPSIS), skirta TP stebėsenai atlikti. Esant tokiai infrastruktūrai viso TP proceso ir jo stebėsenos žingsniai bei veiksmai atliekami skirtingose IS, dalis procesų ar jo žingsnių nėra kompiuterizuota, atliekama decentralizuotai skirtingose savivaldybėse, o teikiamos el. paslaugos nėra pakankamai patogios paslaugų gavėjams.

Siekiant išspręsti aktualias problemas, planuojama sukurti centralizuotą prieigos portalą „Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos el. vartus“, per kurį bus teikiamos TPDRIS, TPDR, TPSIS, Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros IS ir Infostatybos IS el. paslaugos, modernizuoti / modifikuoti esamas sukuriant 11 naujų į vartotojus orientuotų TPDRIS, TPDR, TPSIS el. paslaugų, taip užtikrinant efektyvų ir kompleksišką TP paslaugų teikimą.
Paslaugų grupės „Planuoju teritoriją“ el. paslaugos:
1. TP dokumentų parengimas ir tvirtinimas.
2. TP dokumentų registravimas.
3. Registruotų TP dokumentų sprendinių įgyvendinimo sutarčių sudarymas.
4. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir / ar būdo keitimas.
5. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir / ar būdo pakeitimo registravimas Nekilnojamo turto registre.
Paslaugų grupės „Stebiu teritorijos planavimą“ el. paslaugos:
6. TP įvykių prenumerata.
7. TP erdvinių duomenų teikimas.
8. TP stebėsenos ir sprendinių įgyvendinimo duomenų teikimas ir peržiūra.
9. Pasiūlymų dėl TP dokumentų teikimas.
10. TP dokumentų išrašų teikimas.
11. Rengiamų ir patvirtintų TP dokumentų paieška ir peržiūra.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. lapkričio 6 d. – 2021 m. gruodžio 13 d.

 

Susiję projektai:

Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos ir naujų el. paslaugų sukūrimas ir įdiegimas Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0007

Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su statyba ir statybos valstybine priežiūra, plėtra Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0006

Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros plėtra įgyvendinant INSPIRE direktyvos nuostatas dėl erdvinių duomenų rinkinių ir paslaugų sąveikumo Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0013

 

Kontaktinė informacija: Aušra Balsytė, tel. 8 696 86 148, el. p. [email protected]

Šiuo metu viešojo sektoriaus statinių statybos planavimo, projektavimo, statybos, eksploatavimo, valdymo procesams skiriamų išteklių naudojimas dažnai neefektyvus. Šis neefektyvumas sąlygojamas keleto kompleksinių priežasčių, tokių kaip nepakankama viešojo sektoriaus statinių atitiktis statytojo (užsakovo) poreikiams ir visuomenės interesams, nepakankamai vertinamos ir neefektyviai planuojamos investicijų sąnaudos ir nauda statinio gyvavimo cikle ir pan. Dažnai neišnagrinėjamos investicijų alternatyvos, trūksta patikimos informacijos, leidžiančios nustatyti, kokį pokytį daro investicija į pastatus, inžinerinius tinklus, susisiekimo komunikacijas, reikalingas konkrečiai viešajai paslaugai teikti. Prieš pradėdami projektuoti statinį, viešojo sektoriaus statytojai (užsakovai) nesuformuluoja aiškių statinio statybos tikslų ir poreikių arba į juos neatsižvelgiama ar netinkamai atsižvelgiama įgyvendinant projektą. Projektuojant statinį, nepakankamai sprendžiami projektinių sprendinių (energinio naudingumo, konstrukcinio technologinio sprendinio racionalumo, statybos produktų tvarumo) variantų analizės uždaviniai, kurių tikslas – užtikrinti racionalų, efektyvų resursų ir tvarų gamtos išteklių naudojimą statant, eksploatuojant ir griaunant statinį. Įgyvendinant statinio statybos projektą, sunaudojama daug išteklių kelis kartus kuriant ir tvarkant tuos pačius statinio duomenis ir informaciją, šių duomenų ir informacijos neįmanoma pakartotinai panaudoti kituose statinio gyvavimo ciklo procesuose ar kitų statinių statybos projektuose. Kuriant, derinant ir teikiant statinių duomenis ir informaciją, statinio gyvavimo ciklo procesuose naudojami nesuderinti duomenų perdavimo formatai ir klasifikatoriai, veikiančiose informacinėse sistemose statinių erdviniai ir kiti duomenys kuriami pagal žinybinius standartus, neatitinka statinio gyvavimo ciklo koncepcijos realizavimo poreikių, duomenys sunkiai pasiekiami statytojams (užsakovams), jų samdomiems projektuotojams, rangovams, statinių naudotojams. Ko pasekoje atsiranda statinių projektavimo ir statybos klaidos dėl nesuderinto ir nestruktūrizuoto duomenų ir informacijos keitimosi tarp statybos dalyvių, o statinių projektavimo, statybos ir eksploatavimo srityje atliekami žemiausios kainos principu paremti viešieji pirkimai, kurie neleidžia užtikrinti optimalios statinio gyvavimo ciklo vertės.

Siekiant spręsti šias problemas, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (toliau – Aplinkos ministerija) vykdo projektą Nr. 10.1.1-ESFA-V-912-01-0029 „Priemonių, skirtų viešojo sektoriaus statinių gyvavimo ciklo procesų efektyvumui didinti, taikant statinio informacinį modeliavimą, sukūrimas“ (toliau – BIM-LT projektas). Projektas finansuojamas iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonei „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtų lėšų.

BIM-LT projekto tikslas – didinti viešojo sektoriaus statinių statybos planavimui, projektavimui, statybai, eksploatavimui, valdymui skiriamų išteklių naudojimo efektyvumą, taikant statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information Modelling, toliau – BIM) priemones.

BIM-LT projekto uždavinys – sukurti priemones, skirtas viešojo sektoriaus statinių statybos planavimo, projektavimo, statybos, eksploatavimo, valdymo efektyvumui didinti, taikant BIM.

BIM-LT projekto vykdytojas: Aplinkos ministerija.

BIM-LT projekto partneriai: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kauno technologijos universitetas, valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, valstybės įmonė Turto bankas ir viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra.

BIM-LT projekto veiklas vykdo: BIM-LT projekto veiklos grupė, sudaryta iš Vilniaus Gedimino technikos universiteto ir Kauno technologijos universiteto ekspertų, BIM-LT projekto veiklos konsultavimo grupė, sudaryta iš BIM-LT projekto partnerių, Aplinkos ministerijos atstovų ir išorės ekspertų. BIM-LT projekto veiklų įgyvendinimo klausimais konsultuoja BIM-LT projekto patariamasis komitetas, kuriame atstovaujami viešojo sektoriaus užsakovai (statytojai) ir projektuotojų, rangovų atstovai.

Įgyvendinant BIM-LT projekto tikslus ir uždavinius, atliekamos tokios BIM-LT projekto veiklos:

  • BIM-LT projekto veiklų įgyvendinimo specifikacijos parengimas. Jau parengta. Su ja galite susipažinti čia, su specifikacijos priedu Nr. 1 (nuoroda) ir priedu Nr. 6 (nuoroda).
  • pasiūlymų dėl BIM taikymo dokumentų projektinių nuostatų parengimas. Su pirminiais pasiūlymais galite susipažinti čia.
  • nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus parengimas. Su pirminiais pasiūlymais galite susipažinti čia.
  • mokymų, susijusių su BIM norminių dokumentų projektinių nuostatų komplekto, klasifikatoriaus, pasiūlymų dėl viešųjų pirkimų vykdymo metodinių dokumentų, standartinių sutarčių formų, kai taikomas BIM, projektinių nuostatų komplekto ir BIM teikiamos naudos vertinimo ir stebėsenos metodikos taikymu, įvykdymas.

BIM-LT projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. sausio 10 d. – 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Plačiau apie įgyvendinamas Lietuvos statybos sektoriaus skaitmeninimo iniciatyvas galite pasiskaityti interneto svetainėje www.statyba40.ltŠioje svetainėje rasite visus priimtus dokumentus ir rengiamų dokumentų projektus, informaciją apie naujienas ir renginius, kontaktinę informaciją, kitą naudingą informaciją.

Projektas „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimo priemonių, susijusių su specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (SŽNS) taikymu, sukūrimas“

Projekto Nr. 10.1.3-ESFA-V-918-01-0013

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kartu su projekto partneriu valstybės įmone Registrų centru  Projektą „Pažangių elektroninių paslaugų, susijusių su teritorijų planavimu, plėtra (EPTP)“.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 priemonę „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui“.

Projekto tikslas – pagerinti su SŽNS taikymu ir viešinimu susijusių paslaugų teikimo ir asmenų aptarnavimo kokybę.

Projekto uždavinys – sukurti vieningą teritorijų su SŽNS registravimo ir jų duomenų tvarkymo sistemą.

Projekto aprašymas  – Pagrindinės esamos situacijos problemos, kurioms spręsti numatomas įgyvendinti projektas, yra šios:

1) ilgai užtrunka teritorijoje taikomų specialiųjų žemės naudojimo sąlygų (toliau – SŽNS) nustatymas, kuris lemia ilgą projektu gerinamų su SŽNS taikymu susijusių administracinių ir viešųjų paslaugų (toliau – paslaugos) teikimo trukmę;

2) teikiant su SŽNS susijusias paslaugas, naudojami ir teikiami nepatikimi duomenys.
Projekto veiklos:

1) Esamos SŽNS taikymo situacijos analizė, SŽNS tvarkymo ir susijusių paslaugų teikimo metodinių rekomendacijų ir rekomendacijų dėl susijusių teisės aktų pakeitimų parengimas.
2) Įrankių (programinių komponentų), skirtų vieningam SŽNS duomenų tvarkymui ir registravimui, sukūrimas.
3) Su SŽNS susijusias paslaugas teikiančių viešojo valdymo institucijų specialistų kompetencijų gerinimas.

Siekiami projekto rezultatai:
1) Padidintas informacijos ir duomenų apie SŽNS, reikalingų teikti su SŽNS susijusias paslaugas, prieinamumas ir patikimumas, užtikrinant galimybę registruoti visų tipų teritorijas su SŽNS vienoje vietoje.
2) Padidinta paslaugų kokybė, efektyvumas ir sutrumpinta jų teikimo trukmė sukuriant įrankius centralizuotam teritorijų su SŽNS registravimui ir kaupimui vienoje vietoje.
3) Apmokyti su SŽNS paslaugų ir asmenų aptarnavimo funkcijų optimizavimo ir automatizavimo sistema susiję viešojo valdymo institucijų darbuotojai.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis  – 2019 kovo 5 d. –  2023 kovo 31 d.

Kontaktinė informacija – Aušra Balsytė, tel.  (8 6) 96 86148,  el.p. [email protected]

Projekto Nr.: 01-002-P-0001

Projekto pavadinimas: „Pastatų duomenų bankas“

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2023-02-22 iki 2025-07-01.

Projektui skirta finansavimo suma: 2 587 732,55 €

Finansavimo šaltinis: ES Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšos.

Projekto vykdytojas: Statybos sektoriaus vystymo agentūra.

Projekto partneriai: Aplinkos ministerija, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, VĮ Žemės ūkio duomenų centras.

 

Santrauka: Lietuvoje šiuo metu nėra vieningo sprendimo, kuris centralizuotai jungtų pastatų priežiūrai ir renovacijos skatinimui reikalingus aktualius duomenis. Sukurtas pastatų priežiūros, energinio efektyvumo didinimo, renovacijos skatinimo, planavimo ir įgyvendinimo procesas išspręstų esminę problemą, susijusią su tinkamų sprendimų skatinant renovaciją priėmimu – duomenų apie pastatų priežiūrą (kurią apima statinio techninės ir eksploatacinės būklės įvertinimas) trūkumą.

Projekto metu bus sukurtas pastatų duomenų bankas, kuriame bus kaupiama informacija apie pastatų charakteristikas, techninę priežiūros dokumentaciją, pastatų būklę, energetines savybes, energijos ir (ar) kuro suvartojimą, atliekama šių duomenų analizė renovacijos stebėjimui, skatinimui bei pateikiama informacija visuomenei apie pastatų esamą būklę ir renovacijos procesą.

Projekto tikslinės grupės: visuomenė, Aplinkos ministerija, Statybos sektoriaus vystymo agentūra, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, savivaldybės, namų bendrijų pirmininkai, administratoriai.

Siekiamas rezultatas: Pastatų duomenų bankas leis užtikrinti efektyvesnį bei duomenų analitika grįstą pastatų priežiūros sprendimų bei renovacijos skatinimo procesą. Visuomenė bus įtraukta į renovacijos procesą, parodant esamos pastato būklės vertinimą bei visas renovacijos galimybes ir naudas.

 

Projekto tikslas prisideda prie 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos užvadinio „Švelninti poveikį klimato kaitai, įskaitant gyvenamųjų ir savivaldybių viešųjų pastatų energijos vartojimo efektyvumo didinimą ir energijos iš atsinaujinančių išteklių naudojimo skatinimą“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-27