Vadybos sistemos

EMAS - Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema

 

Susirūpinimas aplinkosauga, augantis visuomenės spaudimas ir valstybinio reguliavimo priemonės keičia verslo sąlygas visame pasaulyje. Vartotojai ir akcininkai vis labiau reikalauja aplinkosaugos požiūriu nepavojingų produktų ir paslaugų. Organizacijoms tampa vis svarbiau parodyti, kad ne tik jų filosofija, bet ir investicijų strategijos bei kasdieninė veikla yra subalansuota.

 

Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistema (EMAS  - angl. The EU Eco-Management and Audit Scheme) – tai savanorišku dalyvavimu grindžiama sistema, skirta įmonėms ir kitoms organizacijoms, kurios pageidauja įsipareigoti vertinti, valdyti ir gerinti savo aplinkosaugos veiksmingumą. Sistema buvo sukurta 1993 metais ir atnaujinta 2001 ir 2009 metais. 

 

Ji siekia skatinti dalyvaujančių organizacijų nuolatinį aplinkosaugos veiksmingumo gerinimą ir vertinimą.  Atsakomybe už EMAS įgyvendinimą ir skatinimą Europos Sąjungoje dalijasi keletas institucijų. Komisija užsiima schemos plėtros ir priežiūros klausimais ES lygiu. Ji taip pat koordinuoja schemos skatinimo veiklas visos Europos mastu ir įsteigė EMAS Informacinę Tarnybą, kurios užduotis yra pagelbėti Komisijai, ypač teikiant atsakymus į visuomenės ir verslo subjektų klausimus. Kiekviena šalis-narė privalo sukurti nacionalinę registravimo ir vertinimo sistemą, kurią administruotų paskirta Kompetentinga įstaiga bei Akreditacijos įstaiga. 

 

Tvarių sprendimų vadovas organizacijoms „Žalios ir taupančios“

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkosaugos politika

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atnaujinta aplinkosaugos ataskaita už 2018 m.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atnaujinta aplinkosaugos ataskaita už 2017 m.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atnaujinta aplinkosaugos ataskaita už 2016 m.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atnaujinta aplinkosaugos ataskaita už 2015 m.

EMAS registracijos sąrašas

 

 

AM – viena pirmųjų institucijų, įsitraukusių į LRVK įgyvendinamą vadybos sistemos LEAN metodų diegimo projektą. Pagrindinis LEAN metodų tikslas – optimizuoti vidaus procesus ir sukurti didžiausią vertę su mažiausiai išteklių.

2018 m. vasarą AM struktūriniai padaliniai ėmėsi iš esmės peržiūrėti savo veiklos stebėsenos metodus, siekiant sukurti rezultatais ir pridėtinės vertės kūrimu pagrįstą veiklos stebėsenos kultūrą. AM sukurta veiklos rodiklių sistema, apimanti LRV pavedimų vykdymą, LRV programos įgyvendinimą, teisėkūrą, raštų valdymą ir kt. AM padaliniai į sistemą kas mėnesį teikia duomenis, kurie yra apžvelgiami kartą į mėnesį organizuojamuose AM vadovybės posėdžiuose. Šiuose posėdžiuose AM padaliniai taip pat pristato savo veiklos prioritetus ir darbų planavimą, naudojantis internetinėje platformoje sukurtu užduočių planavimo ir valdymo standartu, padedančiu efektyviau planuoti veiklą ir numatyti jos prioritetus.

LEAN metodų diegimą AM planuojama tęsti ir 2019 m. Dabartinius procesus artimiausiu metu turėtų papildyti atnaujinta ir optimizuota AM strateginio planavimo sistema. AM taip pat planuojama diegti tausų ir efektyvų darbo priemonių naudojimą skatinantį 5S metodą.

Tolesniuose LEAN metodų diegimo projekto etapuose numatoma nuodugniai peržiūrėti vidinius procesus, siekiant identifikuoti „nuostolius“ – vertės nekuriančius, nebūtinus procesus ir veiksmus. Tikimasi, kad bendradarbiaujant su LRVK vykdoma procesų peržiūra prisidės prie AM veiklos efektyvinimo.

LEAN metodologijos įdiegimas valstybinio sektoriaus įstaigose yra vienas iš 2017 m. balandžio 19 d. LRV protokolu Nr. 15 patvirtintų Vyriausybės 2018-2020 metų prioritetinių darbų. LEAN projektas patenka į 2017 m. rugsėjo 28 d. patvirtintą LRV prioritetų įgyvendinimo strateginių projektų portfelį. LEAN metodologijos diegimas viešajame sektoriuje taip pat įtrauktas į 2016 m. gruodžio 13 d. LRV nutarimu Nr. XIII-82 pavirtintą LRV programą ir 2017 m. kovo 13 d. LRV nutarimu Nr. 167 pavirtintą LRV programos įgyvendinimo planą.

Aplinkos ministerija yra įdiegusi dar keletą kitų vadybos sistemų:

AVS – Aplinkosaugos vadybos sisitema, atitinkanti LST EN ISO 14001:2015 standarto reikalavimus.
ISVS – Informacijos saugos vadybos sistema, atitinkanti  ISO/IEC 27001 standarto reikalavimus.
2018 m. Aplinkos ministerijoje pradėta diegti LEAN vadybos sistema, pagrįsta nuolatiniu tobulėjimu ir nuostolių šalinimu.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-13