>
2023-09-14

Aplinkos ministerija gerins taršos prevencijos teisinį reglamentavimą

Šiandien Seimas po pateikimo pritarė Aplinkos ministerijos parengtoms Aplinkos apsaugos įstatymo pataisoms, leisiančioms tinkamai įgyvendinti poveikio aplinkai vertinimo (PAV) tarptautinius įsipareigojimus ir pagerinti taršos prevenciją. Taip tikimasi užkardyti didelę žalą žmonių sveikatai ir aplinkai darančius gaisrus atliekas tvarkančiose įmonėse.

Šiuo metu Aplinkos apsaugos įstatyme nėra nuostatų, numatančių PAV procese dalyvavusių institucijų ir tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo dalyvavusių šalių informavimą apie sprendimą išduoti leidimą ar atsisakyti jį išduoti.

Todėl įstatymo pataisose siūloma nustatyti, kad institucijos, išdavusios leidimus ūkinėms veikloms, kurioms atliktas poveikio aplinkai vertinimas, apie tai informuotų PAV procese dalyvavusias institucijas ir visuomenę. Išduotame leidime turės būti nuoroda į PAV sprendimą, suteikiant galimybę visuomenei ir institucijoms matyti sąsają tarp su konkrečia ūkine veikla susijusių sprendimų ir leidimų.

Tais atvejais, kai atliekamos tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo procedūros, apie leidimų išdavimą būtų informuojama Aplinkos ministerija, kuri šią informaciją perduotų tose procedūrose dalyvavusioms užsienio valstybėms.

Priėmus šias pataisas patikrinimuose prieš ūkinės veiklos pradžią, kuomet išduodamas taršos integruotos ir prevencijos kontrolės arba taršos leidimas, galės dalyvauti ne tik aplinkosauginės, bet ir kitos institucijos (pavyzdžiui, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, Nacionalinis visuomenės  sveikatos centras).

Pastaraisiais metais kilę gaisrai atliekas tvarkančiose bendrovėse ”Ekobazė”, “Žalvaris” ir „Ecoservice“ įrodo, kad siekiant tinkamai patikrinti įmonės pasirengimą vykdyti ūkinę veiklą būtina užtikrinti atitiktį ne tik aplinkosauginiams, bet ir visuomenės sveikatos bei priešgaisrinės saugos kriterijams. Po kilusių gaisrų ir Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas yra išsakęs pageidavimą dalyvauti tokiuose patikrinimuose.