2022-11-29

Bendrojo plano sprendinius gali taikyti tik savivaldybės ir valstybės institucijos

Aplinkos ministerija sulaukia paklausimų dėl Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano (LRBP) sprendinių taikymo ir įgyvendinimo. Seime taip pat buvo keliami klausimai dėl LRBP sprendinių tiesioginio taikymo žemės sklypų valdytojų ir naudotojų teisėms, planuojamoms veikloms. Primename, kad LRBP sprendiniai turi būti įgyvendinami laikantis įstatymų, be neteisėtų jų interpretacijų, taip pat pačiame LRBP nurodytų principų. Tai yra valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentas – norminis teisės aktas, turintis tokią pačią teisinę galią kaip įstatymas.

Įstatymuose įtvirtinti LRBP įgyvendinimo reikalavimai

Teritorijų planavimo įstatymas numato, kad LRBP sprendiniai privalomai taikomi tik savivaldybėms rengiant, keičiant ar koreguojant savivaldybės ir vietovės lygmens bendruosius ar specialiuosius planus.

Valstybės institucijos – ministerijos ar regiono plėtros tarybos – vadovautis LRBP sprendiniais gali tik rengiant strateginio planavimo dokumentus, kaip tai numato Strateginio valdymo įstatymas.

Tuo metu žemės valdytojams ir naudotojams įtvirtinta prievolė vadovautis tik žemiausio savivaldybės ir vietovės (ne valstybės) lygmens galiojančių kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais – savivaldybės teritorijos bendraisiais planais, jei vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai neparengti.

Iki bus parengtas žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentas, LRBP grafinis sprendinys, žymintis valstybei svarbiems projektams ir objektams rezervuotinas teritorijas, negali būti įgyvendinamas, o žemės sklypų valdytojams ir naudotojams tiesiogiai taikomi tik tam tikros savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai.

Savivaldybės lygmens bendrasis planas galioja neterminuotai. Žemės nuosavybės, valdymo ir naudojimo santykius, žemės tvarkymą ir administravimą, pagrindinių žemės naudojimo paskirčių, būdų nustatymą ir keitimą reglamentuoja Žemės įstatymas, kuriame įtvirtinta teisė keisti žemės sklypų paskirtį ir būdą pagal galiojantį savivaldybės teritorijos bendrąjį planą. Žemės savininkai ir kiti naudotojai privalo naudoti žemę pagal pagrindinę naudojimo paskirtį ir naudojimo būdą.

LRBP įtvirtintiatitinkamų sprendinių įgyvendinimo principai

Atkreipiame dėmesį, kad LRBP sprendiniuose pažymėtoms valstybei svarbiems projektams ir objektams konkrečioms rezervuotinoms teritorijoms nustatyti keliama išankstinė sąlyga – parengti žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus, o jeigu žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentai neparengti, atitinkamų LRBP sprendinių įgyvendinti (taikyti) šiose teritorijose negalima.

Žemesnio – savivaldybės arba vietovės – lygmens teritorijų planavimo dokumentai rengiami atsižvelgiant į teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas. Rengiant šiuos dokumentus atliekama papildoma analizė, nustatomos konkrečios teritorijos, jų plotas ir ribos, į jas patenkantys žemės sklypai. Atlikus papildomą ekonominę, socialinę analizę arvertinimą ir nustačius, kad teritorija projektui netinkama, gali būti parenkama kita Lietuvos teritorija.  

Pavyzdžiui, „Rail Baltica“ vėžės projektas. LRBP sprendiniuose jai buvo numatyta preliminari teritorija per Šiaulių regioną, tačiau įvertinus socialinius, ekonominius ir aplinkosauginius aspektus, ji tiesiama per Panevėžio regioną.

Naujai rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams privaloma viešinimo procedūra. Apie naujai rengiamą teritorijų planavimo dokumentą visuomenė informuojama viso proceso metu ir nuo pat pradžių turi teisę motyvuotai prieštarauti jo atsiradimui, tad jis nebūtinai bus parengtas.

Praktikoje pasitaiko atvejų, kai susitarti su visuomene nepavyksta. Pavyzdžiui, nuo 2008 m. bandoma susitarti su visuomene dėl specialiojo teritorijų planavimo dokumento įsteigti Suvalkijos nacionaliniam parkui (jo steigimas buvo numatytas LRBP), tačiau dėl numatomų apribojimų ir jų kompensavimo nerandama sutarimo. Todėl, kol neparengtas atitinkamas savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentas, šio parko steigimo procesas yra sustojęs.

Rengiama LRBP sprendinių įgyvendinimo programa

Šiuo metu rengiama LRBP sprendinių įgyvendinimo programa, kurioje nurodomos priemonės, kaip kiekvienas sprendinys bus įgyvendintas, būtini parengti teritorijų planavimo dokumentai, jų parengimo terminai, už parengimą atsakingos institucijos. Priemones įgyvendinus anksčiau, nei nustatyta Programoje, sprendinys laikomas įgyvendintu ir papildomos priemonės nenustatomos.

Prašome savivaldybes ir notarus atkreipti dėmesį į šią informaciją, kad būtų išvengta galimai neteisėto LRBP sprendinių taikymo žemės sklypų valdytojams ir naudotojams.