ES aplinkos ministrai – apie klimatui neutralios ekonomikos ateities viziją

Data

2019 10 04

Įvertinimas
0
liuks.jpg

Šiandien aplinkos ministras Kęstutis Mažeika kartu su kitais ES šalių aplinkos ministrais, susirinkusiais į Aplinkos tarybos posėdį Liuksemburge, aptaria ES aplinkos politikos aktualijas.

Daugiausia dėmesio numatyta skirti strateginei klestinčios, modernios, konkurencingos neutralizuoto poveikio klimatui Europos ekonomikos ateities vizijai. Ši vizija yra pateikta 2018 m. lapkritį Europos Komisijos paskelbtame Komunikate dėl ilgalaikės ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo mažinimo strategijos. Ministrai diskutuos, kokių reikia imtis veiksmų, kad klimato „neutralumą“ ES pavyktų pasiekti 2050-aisiais.

„Lietuvos požiūriu, būtina sukurti sąlygas, paskatas ir struktūrą sklandžiai, socialiai teisingai konkurencingo ir inovatyvaus ūkio plėtrai, ypač energetikos, pramonės, transporto ir žemės ūkio sektoriuose. Svarbu užsitikrinti ir visuomenės pritarimą pokyčiams – nedidinti energijos kainos vartotojams, išsaugoti pramonės konkurencingumą, sukurti naujų darbo vietų ir skatinti ekonomikos augimą“, – sako ministras Kęstutis Mažeika.

Mūsų šalis laikosi pozicijos, kad reikia atsižvelgti į atskirų ES šalių ekonomines ir socialines galimybes, nustatyti naštos pasidalijimo mechanizmą, leisti pasirinkti kaštų ir naudos požiūriu tinkamiausius būdus ir priemones.

Per posėdį ministrai turėtų patvirtinti Tarybos išvadas apie žiedinės ekonomikos įgyvendinimo pažangą, svarbiausius iššūkius ir siūlomas naujas priemones, kurių reikėtų imtis, kuriant darnią visuomenę. Lietuva iš esmės pritaria šioms išvadoms ir, kviesdama palaikyti savanoriškas privataus sektoriaus pastangas skatinti žiedinę ekonomiką, siūlo ES lygiu nustatyti reglamentavimą, padedantį verslui ir pramonei prisitaikyti prie rinkos pokyčių, ir suteikti reikiamą finansinę paramą pereinamuoju laikotarpiu.

Šiandien numatoma patvirtinti ir Tarybos išvadas apie būsimos 8-osios Aplinkosaugos veiksmų programos (AVP), kuri apims 2021-2030 m. laikotarpį, prioritetines sritis. Planuojama, kad šios programos projektą Europos Komisija pateiks 2020 m. pradžioje.

Lietuvos siūlymu, rengiant 8-ąją AVP reikia atsižvelgti į priežastis, kodėl nepavyks pasiekti visų 7-osios AVP tikslų, ir numatyti aiškius, konkrečius ir realiai įgyvendinamus veiksmus. Jų pakaktų numatyti mažiau, tačiau jie turėtų glaudžiai sietis su darnaus vystymosi tikslais, kitomis pagrindinėmis ilgalaikėmis strategijomis ir Daugiametės finansinės programos priemonėmis. Ypač daug dėmesio reikėtų skirti tikslų sinergijai ir aplinkosaugos reikalavimų integravimui į kitus sektorius.

Liuksemburge aplinkos ministrai taip pat turėtų patvirtinti bendrą poziciją, kurios ES laikysis per JT bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių susitikimus š. m. gruodžio 2-13 d. Santjage, kur bus svarstomi su Paryžiaus susitarimo įgyvendinimu susiję klausimai.

Ryšių su visuomene skyrius