2023-01-27

Įmonės jau gali teikti prašymus fluorintų dujų kvotoms 2024 metams

Europos Komisija paskelbė, kada įmonės, norinčios teikti rinkai fluorintas šiltnamio efektą sukeliančias dujas (F-dujas) 2024 metais, galės teikti prašymus.

Įmonės, norinčios gaminti, importuoti ar eksportuoti daugiau kaip 100 tonų CO2 ekvivalento F-dujų, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų I priedo 1 skirsnyje, Europos Sąjungos rinkai ir nėra registruotos F-dujų registre, turi pateikti prašymą registruotis iki 2023 m. vasario 20 d., kad galėtų pretenduoti į 2024 m. kvotą.

Pateikus registracijos paraišką pasibaigus šiam terminui nebus įmanoma užtikrinti, kad galutinis sprendimas dėl registracijos galės būti priimtas iki deklaracijų teikimo laikotarpio pabaigos, todėl kvota nebus suteikta. Daugiau informacijos apie registraciją F-dujų registre rasite čia.

Įmonės, siekiančios gauti teikimo rinkai kvotą, F-dujų registre privalo užpildyti deklaraciją apie planuojamą importuoti ar eksportuoti F-dujų kiekį 2024 metais. Šių deklaracijų teikimas sistemoje prasidės nuo 2023 m. kovo 6 d. ir tęsis iki balandžio 5 d. Daugiau informacijos, kaip pateikti deklaraciją F-dujų registre, rasite paspaudę šią nuorodą.

Tik laiku ir tinkamai užpildytos deklaracijos bus laikomos galiojančiomis ir remiantis jose pateiktais duomenimis įmonėms bus paskirstytos kvotos. Europos Komisija F-dujų registre įmonėms praneš, kokio dydžio kvota jom paskirstyta 2024 m.

Daugiau informacijos rasite Europos Komisijos pranešime.