>
2022-07-12

Nespėję dalyvauti mokymuose GPAIS vartotojai gali peržiūrėti jų įrašus

Aplinkos ministerija kovo-birželio mėnesiais organizavo 23 nuotolinius nemokamus mokymus-seminarus įmonėms ir organizacijoms, kurios vykdo gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitą vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS). Juose žinias gilino daugiau nei 2,5 tūkst. asmenų iš visų Lietuvos regionų. Negalėjusiems dalyvauti ar norintiems pasikartoti, suteikiame galimybę peržiūrėti mokymų įrašus jiems patogiu metu.

Nuotoliniai seminarai suskirstyti į 7 temas, kurios aktualios atitinkamoms GPAIS naudotojų grupėms. Jų metu atkreipiamas dėmesys į teisės aktų nuostatas, kurios skirtingas GPAIS naudotojų grupes įpareigoja apskaitą vykdyti GPAIS priemonėmis, pristatomi ir GPAIS testavimo  aplinkoje demonstruojami apskaitos, ataskaitų teikimo realūs žingsniai ir procesai.

Mokymai skirti atliekų darytojams, tvarkytojams, gamintojams ir importuotojams, gamintojų ir importuotojų organizacijoms, regioniniams atliekų tvarkymo centrams ir kitiems subjektams, kuriems teisės aktais nustatyta pareiga apskaitos ir ataskaitų duomenis teikti GPAIS priemonėmis.

Ministerija siekia naujiems ūkio subjektams padėti greičiau išmokti naudotis GPAIS, supažindinti, kaip teisingai dirbti GPAIS aplinkoje, atsakyti į dirbant su šia sistema kylančius klausimus, paaiškinti, kaip elgtis, jei negalima atlikti atitinkamų apskaitos veiksmų dėl GPAIS funkcionalumų trūkumų.

Primename, kad šiuo metu jie yra tobulinami įgyvendinant GPAIS palaikymo ir vystymo projektą. GPAIS sistemos vystytojas, su kuriuo pasirašyta sutartis, pašalins šios informacinės sistemos trūkumus, tapusius našta vartotojams pastaruosius ketverius metus. Atnaujinta sistema bus patogi duomenų teikimo ir kaupimo vieta.

Kviečiame peržiūrėti mokymų įrašus pagal temas čia

Seminare apie atliekų susidarymo apskaitą sužinosite, kas privalo šią apkaitą vykdyti, kaip pradėti darbą GPAIS, kaip užregistruoti atliekų susidarymo vietą, pildyti atliekų apskaitos žurnalą, rengti atliekų perdavimo lydraščius, rengti ir teikti suvestines ir metines ataskaitas, užbaigti atliekų susidarymo apskaitą.

Atliekų tvarkymo ir tarpvalstybinių atliekų vežimų apskaitai skirtame seminare primenama, kas privalo ją vykdyti, kaip pradėti darbą GPAIS, kaip užregistruoti atliekų tvarkymo vietą, atliekų tvarkymo sutartis, pildyti atliekų apskaitos žurnalą, fiksuoti sutvarkytas atliekas, perduoti atliekas, rengti ir teikti suvestines ir metines ataskaitas.

Taip pat pateikiama informacija, kaip apskaičiuoti garantijos arba laidavimo sumą ir pateikti dokumentus, kai vykdomas tarpvalstybinis atliekų vežimas, kaip pildyti ir teikti tarpvalstybinio atliekų vežimo pranešimo ir judėjimo dokumentus, kaip vykdomi tarpvalstybiniai atliekų vežimai supaprastinta tvarka.

Mokymuose, skirtuose gamintojų ir importuotojų (pakuočių) apskaitai ir duomenų teikimui per VVS, sužinosite, kaip pradėti darbą GPAIS, registruotis GII sąvade, sudaryti prekinių vienetų sąrašą, pildyti apskaitos žurnalą, rengti ir teikti suvestines ir metines ataskaitas, priimti ir atmesti įrodančius dokumentus, patvirtinančius į Lietuvos vidaus rinką išleistų arba savoms reikmėms sunaudotų pakuočių atliekų sutvarkymą, užbaigti GII veiklą GPAIS.

Gamintojų ir importuotojų (alyvų, apmokestinamųjų gaminių, transporto priemonių, baterijų ir akumuliatorių, elektros ir elektroninė įranga) apskaita ir duomenų teikimas per VVS temai skirtame seminare pristatoma, kaip vykdyti skirtingų gaminių srautų apskaitą, kaip pradėti darbą GPAIS, registruotis GII sąvade, sudaryti gaminių sąrašą, pildyti apskaitos žurnalą, rengti ir teikti suvestines ir metines ataskaitas.

Seminare apie gamintojų ir importuotojų atliekų tvarkymo organizavimą, GII organizacijas ir USAD primenama apie pagrindinius teisės aktų reikalavimus, gamintojo ir importuotojo atsakomybės principo taikymą, atskirų srautų GII pareigas, pasakojama, kaip pradėti darbą GPAIS, registruotis GII sąvade,  teikti informaciją apie visuomenės švietimo ir informavimo priemones, nurodyti gaminių atliekų priėmimo vietas.

Seminare apie gaminių ir pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų rengimą pasakojama, kaip pradėti darbą GPAIS, kokie ūkio subjektai ir kaip GPAIS priemonėmis išrašomi pakuočių ir gaminių atliekų sutvarkymą įrodantys dokumentai.

Kitų ataskaitų (MBA/MA, Savivaldybių, Energijos gamybos, PCB) pildymui ir teikimui skirtame seminare demonstruojama, kaip GPAIS aplinkoje rengiamos mišrių komunalinių atliekų sudėties nustatymo, pašalintų arba priimtų komunalinių BSA kiekio vertinimo, šalinamų po apdorojimo MBA, MA įrenginiuose susidariusių komunalinių BSA kiekio vertinimo ir kitos ataskaitos, inventorizacijos.

Mokymai organizuoti įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos investicijomis finansuojamo GPAIS sukūrimo projekto veiklas.