>
2023-06-15

Papildytas Kandidatinis labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų sąrašas

Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA) Kandidatinį labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių medžiagų autorizacijos sąrašą papildė 2 naujais įrašais. Į kandidatinį sąrašą naujai įtrauktos cheminės medžiagos naudojamos rašaluose ir spausdintuvų dažuose, klijuose, glaistuose ir plastikinių gaminių gamyboje.

Tai difenil(2,4,6-trimetilbenzoil) fosfino oksidas ir bis(4-chlorfenil)sulfonas.

Dabar sąraše iš viso yra 235 įrašai, apimantys daugiau nei 400 cheminių medžiagų, kurios pavojingos aplinkai ir žmonių sveikatai.

Medžiagas įtraukus į kandidatinį sąrašą, įmonėms gali tekti vykdyti tam tikras teisės aktuose nustatytas prievoles. Šios prievolės yra susijusios ne tik su į sąrašą įtrauktomis atskiromis ar mišinių sudėtyje esančiomis medžiagos, bet ir su jų buvimu gaminiuose.

Tarybos reglamento (EB) dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų reglamente (REACH) numatyta, kad kai gaminyje yra daugiau nei 0,1 proc. į Kandidatinį sąrašą įtrauktos medžiagos, gaminio tiekėjas turi suteikti gaminio gavėjams ir vartotojams pakankamai informacijos, kad tokį gaminį būtų galima saugiai naudoti.

Vartotojas turi teisę prašyti pateikti informaciją, ar planuojamame įsigyti gaminyje nėra medžiagų iš Kandidatinio sąrašo. Gaminio tiekėjas vartotojui šią informaciją turi pateikti nemokamai per 45 dienas nuo prašymo gavimo dienos. Kai gaminyje yra daugiau nei 0,1 proc. į Kandidatinį sąrašą įtrauktos medžiagos, ir tokios medžiagos kiekis per metus sudaro daugiau kaip vieną toną, gaminio gamintojas ar importuotojas turi apie ją pranešti ECHA.

Kiekvienas gaminio, kuriame yra cheminė medžiaga iš Kandidatinio sąrašo ir kurios koncentracija viršija 0,1 proc. gaminio masės, gamintojas, importuotojas ir platintojas, tiekiantis tokį gaminį į Europos Sąjungos rinką, turi pateikti apie jį pranešimą į SCIP duomenų bazę

Medžiagos iš Kandidatinio sąrašo ateityje gali būti įtrauktos į Autorizuotinų cheminių medžiagų sąrašą (REACH reglamento XIV priedas). Jei cheminė medžiaga bus įtraukta į šį sąrašą, ją naudoti bus draudžiama, nebent įmonės kreiptųsi dėl leidimo ją naudoti ir Europos Komisija suteiktų tokį leidimą.

Aplinkos apsaugos agentūros informacija