2022-01-17

Pradedami atestuoti nepriklausomi želdynų ir želdinių ekspertai

Želdynus ir želdinių būklę nuo šiol galės vertinti tik atestuoti ekspertai. Taip siekiama stiprinti šių specialistų kvalifikaciją ir didinti atsakomybę, o kartu apsaugoti želdynus ir želdinius nuo žalos, kuri padaroma priėmus nekompetetingus, nepagrįstus sprendimus kirsti medžius.

Nepriklausomo želdynų ir želdinių eksperto atestatą išduoti įgaliota Aplinkos apsaugos agentūra (AAA). Norintys gauti atestatą specialistai jai turės pateikti nustatytos formos prašymą ir dokumentus, patvirtinančius, kad jie atitinka Želdynų įstatyme nepriklausomiems želdynų ir želdinių ekspertams nustatytus reikalavimus.  

Tai yra,  turi tinkamą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 5 metų praktinio darbo patirtį projektuojant, prižiūrint ir tvarkant želdynus arba ne mažesnę kaip 5 metų mokslinio darbo patirtį šioje srityje.

Atestuoti specialistai šiai institucijai taip pat turės pateikti kvalifikacijos tobulinimą patvirtinančius dokumentus. Želdynų įstatymas numato, kad atestuoti nepriklausomi želdynų ir želdinių ekspertai privalo savo lėšomis reguliariai tobulinti kvalifikaciją ne rečiau kaip kas 5 metus.

Atestuotam nepriklausomam želdynų ir želdinių ekspertui pageidaujant, jo duomenys bus viešai skelbiami nepriklausomų želdynų ir želdinių ekspertų sąraše, kurį bus galima rasti AAA interneto svetainėje

Poreikį tikrinti specialistų, kurių profesinė veikla, sprendimai lemia želdynų ir želdinių fizinės, ekologinės, fiziologinės, estetinės būklės, mechaninio stabilumo, gyvybinės erdvės tyrimus ir vertinimą kvalifikaciją numato 2021 m. lapkričio 1 d. įsigaliojęs naujos redakcijos Želdynų įstatymas.

Primename, kad pagal Želdynų įstatymą želdynų ir želdinių būklės ekspertizė yra privaloma, kai numatoma pertvarkyti didesnius kaip 1 hektaro ploto viešuosius želdynus urbanizuotose teritorijose, kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos gatvių želdinius ilgesniame kaip 100 m gatvės ruože, planuojamame pertvarkyti gatvės ruože auga 10 ir daugiau saugotinų želdinių.

Be to, ši ekspertizė  privaloma visuomenei reikalaujant, kai pateikiamas rašytinis prašymas įvertinti numatomus tvarkyti viešuosius želdynus ir želdinių būklę. Kai numatoma kirsti viešuosius želdinius miesto ar miestelio teritorijoje, jei jį pasirašo ne mažiau kaip 100 asmenų arba ne mažiau kaip 40 asmenų, kai numatoma kirsti viešuosius želdinius kurorto ar kaimo teritorijoje.

Su aplinkos ministro įsakymu Dėl nepriklausomo želdynų ir želdinių eksperto kvalifikacijos atestato išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ galite susipažinti čia