2024-05-29

Priskyrimas miškų grupėms ar miškų grupės keitimas sutrumpės nuo dešimtmečio iki kelių mėnesių

Vyriausybė pritarė Aplinkos ministerijos parengtiems Miškų priskyrimo miškų grupėms tvarkos aprašo ir Miškų priskyrimo miškų grupėms normatyvų pakeitimams, kurie leis sutrumpinti miškų priskyrimo miškų grupėms ir miškų grupės keitimo procesą nuo dešimties metų iki 3-4 mėnesių.

Šie pakeitimai aktualūs gyventojams, nes pasitaiko atvejų, kai valstybinių miškų valdytojams, miškuose įrengus rekreacinę infrastruktūrą, į Aplinkos ministeriją ar valstybinių miškų valdytoją kreipiasi bendruomenės, prašydamos, kad konkretus miškas būtų priskirtas rekreaciniams miškams. Taip pat bus sutaupoma laiko ir lėšų tais atvejais, kai naujai inventorizuotus miškus reikia priskirti miškų grupei.

Miškų priskyrimo miškų grupėms tvarkos aprašas papildytas nauju miškų priskyrimo miškų grupėms planų keitimo atveju. Valstybinė miškų tarnyba valstybinių miškų valdytojo prašymu įvertinusi, ar esamas miškų priskyrimas miškų grupėms atitinka miškų priskyrimo miškų grupėms normatyvus, arba nustačiusi, kad esamas miškų priskyrimas miškų grupėms valstybiniuose miškuose neatitinka nustatytų normatyvų, pasiūlymus dėl planų keitimo teiks Aplinkos ministerijai.

Aplinkos ministras per 10 darbo dienų nuo pasiūlymo gavimo priims sprendimą dėl planų keitimo organizavimo ir paves Valstybinei miškų tarnybai parengti planų projektus Miškų priskyrimo miškų grupėms tvarkos apraše nustatyta tvarka.

Šiuo metu galiojančiame apraše nustatyta, kad Miškų priskyrimo miškų grupėms planai keičiami, kai pakeičiama miškų tvarkymo schema arba patvirtinamos ar pakeičiamos saugomų teritorijų ribos arba šių teritorijų planavimo dokumentų sprendiniais pakeičiamas miškuose apsaugos ir tvarkymo režimas.

Miškų tvarkymo schemos iki šiol galiojo 10 metų, jos buvo rengiamos kas 10 metų pagal aplinkos ministro patvirtintą grafiką apskrities teritorijai, rengimo procesas truko apie 30 mėn. Todėl naujai inventorizuotų miškų priskyrimas miškų grupėms ar grupės keitimas galėjo užtrukti ne mažiau kaip 10 metų. Miškų priskyrimo miškų grupėms procesų grandinėje ilgiausiai užtrunka Miškų tvarkymo schemos parengimas.

Šis teisinis reguliavimas galios iki kol bus priimtos šiuo metu rengiamos Miškų įstatymo pataisos