>
2023-06-20

Siūloma patikslinti vandenviečių apsaugos zonų apskaičiavimo metodiką ir nustatyti paprastesnę jų keitimo tvarką

Aplinkos ministerija atsižvelgusi į Lietuvos geologijos tarnybos sudarytos tarpinstitucinės darbo grupės pasiūlymus parengė Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų (VAZ) nustatymo tvarkos aprašo pakeitimo projektą. Įsigaliojus siūlomiems pakeitimams atsiras daugiau galimybių varijuoti vandenviečių apsaugos zonų dydžiais atsižvelgiant į išgaunamą vandens kiekį. Šias zonas keisti bus paprasčiau, mažės administracinė našta gręžinių savininkams.   

Vienas pagrindinių siūlymų – taršos apribojimo juostos dydis, kuris iki šiol buvo fiksuotas išgaunant nuo 10 iki 100 kubinių metrų per parą požeminio vandens, galėtų būti apskaičiuojamas taikant požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonos 2-osios juostos apskaičiavimo principą, arba būtų nustatoma fiksuoto 50 m dydžio juosta, kaip numato šiuo metu galiojantys teisės aktai.

Remiantis tarpinstitucinės darbo grupės skaičiavimais 50 m dydžio taršos apribojimo juosta dažniausiai reikalinga tik tuo atveju, kai išgaunamas požeminio vandens išteklių kiekis artėja link 100 m3 per parą. Kai išgaunamas mažesnis nei 100 m3 kiekis per parą daugeliu atveju ši juosta gali būti mažesnė. Projekte siūloma gręžinio savininkui leisti pasirinkti vieną iš šių variantų.

Įgyvendinus šį pasiūlymą administracinė naštą požeminio vandens gręžinių savininkams, kurių taršos apribojimo juosta patenka į kitiems savininkams priklausančius žemės sklypus sumažėtų. Sumažėtų arba visai neliktų ir prievolės pateikti minėtų žemės sklypų savininkų sutikimus dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo, būtų galima greičiau pateikti tvirtinti VAZ projektą ir pradėti naudoti požeminio vandens išteklius.

Kitas svarbus pasiūlymas – pakeisti VAZ 2-osios juostos ir VAZ 3-iosios juostos b sektoriaus apskaičiavimo metodikas. Remiantis tarpinstitucinės darbo grupės surinkta informacija VAZ 2-ajai juostai apskaičiuoti dabar nustatytas 400 parų laikotarpis gruntiniam vandeniui ir 200 parų laikotarpis tarpsluoksniniam vandeniui yra perteklinis.

Iš naujausių tyrimų duomenų ir užsienio šalių praktikos matyti, kad mikroorganizmai ir bakterijos, patekę į požeminį vandenį, negali išlikti gyvybingi ilgiau kaip 200 parų, o gilesniuose sluoksniuose, kuriuose deguonies kiekis dar mažesnis, ilgiau nei 100 parų.

VAZ 3-iosios juostos b sektoriui apskaičiuoti taikomą laikotarpį siūloma trumpinti iki 15 metų vietoje 25 metų. Siūlomi pakeitimai leistų atsisakyti galimai perteklinių žemės naudojimo apribojimų, nustatomų patvirtintus VAZ 2-ąją ir VAZ 3-iąją juostas.

Pakeitus metodikas VAZ 2-osios juostos ir VAZ 3-osios juostos b sektoriaus dydžiai sumažės, tačiau požeminio vandens vandenvietės apsauga išliks nepakitusi – rizikos žmonių sveikatai dėl mikrobinės ir cheminės taršos nekils.

Taip pat, atsižvelgus į tarpinstitucinės darbo grupės pasiūlymą, numatoma I grupės vandenvietėms, kuriose išgaunama iki 100 m3 per parą požeminio vandens ir I grupės požeminio vandens vandenvietėms, iš kurių skaičiuojant metinį vidurkį išgaunama ne daugiau kaip 10 m3 per parą požeminio vandens, naudojamo geriamojo vandens viešajam tiekimui, nustatyti tik 5 m pločio VAZ 1-ąją juostą.

Apraše siūloma nustatyti ir VAZ juostų keitimo tvarką. Numatyta diferencijuoti individualiai apsirūpinančiųjų geriamuoju vandeniu VAZ 1-osios juostos keitimo ir visų kitų ūkio subjektų, naudojančių požeminį vandenį, VAZ keitimo tvarką.

Siūloma supaprastinti VAZ tikslinimą individualiai apsirūpinant geriamuoju vandeniu, kadangi šiuo atveju VAZ sudaro tik 1-oji juosta, o jos dydis yra konkretus – 3 m. VAZ 1-osios juostos dydis būtų mažinamas asmeniui pateikus prašymą ir sutikimus asmenų, į kurių sklypus patenka VAZ.

Visais kitais atvejais, kai VAZ dydžio nustatymui reikalingi analitiniai ir matematiniai skaičiavimai, VAZ juostos būtų tikslinamos pateikus naują VAZ projektą. Kadangi šiame projekte numatoma taršos apribojimo juostos dydžio perskaičiavimo galimybė, atsiranda nauja priežastis, dėl kurios VAZ dydis galėtų būti tikslinamas daug dažniau nei iki šiol. Todėl nustatyta aiški VAZ keitimo procedūra ūkio subjektams padės sklandžiai ir greitai atlikti pakeitimus.

Pastabas ir pasiūlymus Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo pakeitimo projektui galima teikti iki liepos 4 d. Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).