2023-06-08

Siūlomos daugiabučių ir viešųjų pastatų atnaujinimo skydais bandomųjų projektų atrankos sąlygos

Aplinkos ministerija parengė finansavimo sąlygų aprašų projektus, pagal kuriuos bus skiriamos subsidijos daugiabučių, viešosios paskirties pastatų ir Turto banko patikėjimo teise valdomų pastatų bandomajam parodomajam atnaujinimui (modernizavimui) naudojant skydus. Tam skirta 10 mln. eurų iš Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo fondo (RRF). Tris kvietimus šiai paramai Aplinkos projektų valdymo agentūra skelbs birželio 20 d.

Bandomųjų parodomųjų daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) skydais finansavimo sąlygų apraše numatoma, kad paramos gavėjai būtų daugiabučių namų, pastatytų pagal galiojusius iki 1993 metų statybos techninius normatyvus, butų ir kitų patalpų savininkai, o paraiškas galėtų teikti savivaldybės. Šiam kvietimui skirta 2,7 mln. eurų.

Atnaujinus (modernizavus) daugiabutį namą, turės būti pasiekta ne mažesnė kaip A pastato energinio naudingumo klasė, šiluminės energijos sąnaudas reikės sumažinti ne mažiau kaip 40 proc., palyginus sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo.

Bandomojo parodomojo viešosios paskirties pastato atnaujinimo (modernizavimo) skydais finansavimo sąlygų apraše numatyta, kad paramą gauti ir paraiškas teikti gali savivaldybės. Šiai priemonei finansuoti skirta 4,8 mln. eurų.

Bandomojo parodomojo Turto banko patikėjimo teise valdomo pastato atnaujinimo (modernizavimo) skydais finansavimo sąlygų apraše siūloma, kad paramos gavėjais būtų VĮ Turto bankas. Šiam kvietimui numatyta 1,45 mln. eurų.

Įgyvendinus projektą, viešojo ir Turto banko patikėjimo teise valdomo pastato energijos vartojimo efektyvumas turėtų pasiekti ne mažesnę kaip A pastato energinio naudingumo klasę, o šiluminės energijos sąnaudas reikės sumažinti ne mažiau kaip 60 proc. Taip pat turės būti įdiegtos atsinaujinančios energijos išteklių technologijos.

Tinkamomis finansuoti išlaidomis visiems trims kvietimams siūloma laikyti energinį efektyvumą didinančias priemones: šildymo (vėsinimo) ir karšto vandens inžinerinių, vėdinimo ir rekuperacijos sistemų modernizavimas ar įrengimas, stogo įrengimas naudojant gamykloje pagamintus standartizuotus modulinių konstrukcijų skydus, išorinių pastato sienų šiltinimas skydais. Taip pat cokolio, perdangų, kurios ribojasi su išore, rūsio perdangos, grindų ant grunto, šildomo rūsio atitvarų šiltinimas, lauko ir tambūro durų keitimas, įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams, langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus, apšvietimo sistemos, katilinės modernizavimas, energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių įrenginių diegimas.

Pastatams atnaujinti (modernizuoti) naudojami gamykloje pagaminti standartizuotų modulinių konstrukcijų gaminiai, atitinkantys šiuos reikalavimus: ne mažiau kaip 15 proc. skydo tūrio, įskaitant laikančiąsias konstrukcijas, neįskaitant apdailos, langų ir durų, turi sudaryti statybos produktai, pagaminti iš atsinaujinančių organinės kilmės gamtos išteklių. Atsinaujinantys organinės kilmės gamtos ištekliai – tai žemės ūkio, miškininkystės ir susijusių ūkio šakų produktai, jų atliekos ir liekanos, biologiškai skaidi frakcija, pavyzdžiui, mediena, šiaudai, pluoštinės kanapės, aliejus.

Tikimasi, kad finansinė parama bandomiesiems, demonstraciniams daugiabučių ir viešųjų pastatų modernizavimo projektams panaudojant modulines izoliacines sistemas iš organinių žaliavų ir jų pagrindu parengtos rekomendacijos dėl masinio šių sprendimų taikymo leis paspartinti pastatų renovaciją didinant jų energinį efektyvumą.

Pastabas ir pasiūlymus Kvietimo teikti paraišką bandomajam parodomajam daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) skydais finansavimo sąlygų aprašo, Kvietimo teikti paraišką bandomajam parodomajam viešosios paskirties pastato atnaujinimo (modernizavimo) skydais finansavimo sąlygų aprašo ir Kvietimo teikti paraišką bandomajam parodomajam Turto banko patikėjimo teise valdomo viešosios paskirties pastato atnaujinimo (modernizavimo) skydais finansavimo sąlygų aprašo projektams galima teikti iki birželio 15 d. Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS).