>
2023-06-20

VSTT pavesta įvertinti rezerviniuose miškuose esančias gamtines vertybes

Aplinkos ministras pavedė Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai (VSTT) įvertinti 19,8 tūkst. ha laisvos valstybinės žemės fonde esančių miškų gamtines vertybes ir pateikti Valstybinių miškų urėdijai rekomendacijas, kaip šias vertybes išsaugoti miškus tvarkant ir naudojant. Iki tol jokia ūkinė veikla minėtuose miškuose nebus vykdoma.

Valstybinių miškų urėdijai Vyriausybės sprendimu perduotų bešeimininkių miškų gamtosauginė vertė bus nustatoma pagal tai, ar juose yra Europos Bendrijos svarbos buveinių, saugomų rūšių radaviečių, kiek teritorijų patenka į saugomas teritorijas, tarp jų ir „Natura 2000“ teritorijas.

Valstybinių miškų urėdijai ministras pavedė atsižvelgus į Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos pateiktus pasiūlymus dėl minėtų miškų tvarkymo ir naudojimo parengti jų vidinės miškotvarkos projektų pakeitimus.

Tam, kad būtų geriau panaudojamas valstybinės žemės potencialas miškingumo didinimui, o kompleksinė miškų ūkio veikla būtų vykdoma racionaliai, formuojant žemės sklypus turės būti įtraukiami ir su urėdijai perduotais rezerviniais miškais besiribojanti ar įsiterpusi naujų miškų įveisimui tinkama laisvo fondo žemė.

Kad būtų apsaugotos atviro tipo buveinės, kuriose naujų miškų įveisimas negalimas, Valstybinių miškų urėdija įpareigota parengtus prašymus suprojektuoti žemės sklypus papildomai suderinti su Valstybine saugomų teritorijų tarnyba ir tik po to pateikti Nacionalinei žemės tarnybai.