BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


 • Vadovybė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Simonas Gentvilas
  Ministras
  218
  211
  Marius Čepulis
  211
  Laura Masiliauskaitė
  217
  Audrius Šapalas
  215
  Eimantas Norkūnas
  215
  Gintarė Krušnienė
  206
  Danas Augutis
  205
  Darius Kvedaravičius
  208
  Raminta Radavičienė
  203
  Sigita Vasiljevaitė
  210
  209
  Audronė Ulevičiūtė
  204
  Stasilė Znutienė
  Gintarė Gulbinė
  Ieva Budraitė (Visuomeninė konsultantė, konsultuojanti žaliosios politikos klausimais)
 • ATLIEKŲ POLITIKOS GRUPĖ
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vilma Slavinskienė
  307
  Jovita Surdokienė (Atliekų tvarkymo leidimai, atliekų naudojimo ir šalinimo techninis reglamentas, naudojimo ir šalinimo veiklos nutraukimo planas)
  309
  Neringa Paškauskaitė
  305
  Virginija Vingrienė (Atliekų prevencijos ir tvarkymo, pakuočių, statybinių ir pavojingų atliekų strategijos formavimas, įgyvendinimas ir koordinavimas)
  302
  Saulė Deveikytė (Vienkartinio plastiko mažinimo strategijos formavimas, įgyvendinimas, koordinavimas, gamintojo atsakomybės principo taikymas žvejybos įrankių, kuriuose yra plastiko, vienkartinių plastikinių gaminių gamintojams, importuotojams)
  302
  Mindaugas Kauzonas (Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės, aplinkosauginiai reikalavimai transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui, padangų ir alyvų atliekos)
  Audrius Naktinis (Statybinių ir griovimo, medicininių, pavojingų atliekų tvarkymo aplinkosauginiai reikalavimai)
  309
  Donata Jankauskaitė (GPAIS vystymo klausimai, GPAIS tobulinimo darbo grupė)
  308
  Aistė Rakauskienė (Bendrieji atliekų tvarkymo reikalavimai, atliekų nebelaikymas atliekomis, Atliekų tvarkytojų valstybės registras)
  308
  Gabija Ramšaitė (Gamintojo atsakomybės principo taikymas pakuočių gamintojams ir importuotojams, reikalavimai licencijuotoms gamintojų ir importuotojų organizacijoms)
  306
  Aistė Krinickaitė (Komunalinių biologiškai skaidžių atliekų tvarkymas (maisto, sodo ir daržo „žaliosios“, nuotekų dumblo atliekos, kompostai), KAK biologiškai skaidi dalis, sąvartynai)
  302
  Rasa Uselytė(Atliekų susidarymo apakaitos reikalavimai, atliekų tvarkymo programa)
  Kristina Sabaliauskienė Savivaldybių (Regioninių komunalinių atliekų tvarkymo sistemų koordinavimas (vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą, minimalūs paslaugos reikalavimai, atliekų turėtojų registravimo tvarka, sąvartyno mokestis)
  303
  Aurimas Jančiauskas (Baterijų bei elektros ir elektroninės įrangos atliekų srautų strategijos formavimas ir įgyvendinimo koordinavimas)
  Eglė Ginčienė (Tekstilės, statybos ir griovimo, baldų, medienos (medienos kuro pelenų) atliekų srautų strategijos formavimas ir įgyvendinimo koordinavimas, maisto švaistymo prevencija)
  302
  Sigitas Beržinskas (Pavojingų atliekų, medicininių atliekų srautų strategijos formavimas ir įgyvendinimo koordinavimas, tarpvalstybinių pervežimų koordinavimas)

  APLINKOS MINISTERIJOS

  ATLIEKŲ POLITIKOS GRUPĖS

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Atliekų politikos grupė (toliau –  Grupė) yra Aplinkos ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus aplinkos viceministrui pagal aplinkos ministro nustatytas viceministrų veiklos sritis.

  2. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais,  Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, aplinkos ministro įsakymais, Aplinkos ministerijos nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  3. Grupės nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus tvirtina aplinkos ministras.

  4. Grupės raštvedyba tvarkoma Aplinkos ministerijos darbo reglamento, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka.

  5. Grupė turi blanką su savo pavadinimu.

   

  II SKYRIUS

   GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  6. Grupės uždaviniai:

  6.1. dalyvauti formuojant Lietuvos atliekų prevencijos, valdymo ir tvarkymo politiką;

  6.2. dalyvauti įgyvendinant Lietuvos atliekų prevencijos, valdymo ir tvarkymo politiką, dalyvauti įgyvendinant atliekų sektoriaus Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktų reikalavimus ir tarptautinius įsipareigojimus.

  7. Vykdydama jai pavestus uždavinius, Grupė atlieka šias funkcijas:

  7.1. rengia atliekų sektoriaus strateginius dokumentus, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitus teisės aktų projektus, reglamentuojančius atliekų prevenciją, valdymą ir tvarkymą, dalyvauja įgyvendinant atliekų sektoriaus strateginius dokumentus ir nacionalinius teisės aktus;

  7.2. pagal kompetenciją nagrinėja kitų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtus Lietuvos Respublikos teisės aktų projektus;

  7.3. organizuoja atliekų tvarkymo tikslų nustatymą, priemonių programų ir užduočių tikslams pasiekti parengimą ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

  7.4. organizuoja ir koordinuoja ES teisės aktų ir tarptautinių susitarimų reikalavimų įgyvendinimą;

  7.5. pagal kompetenciją analizuoja kitų šalių patirtį atliekų valdymo ir tvarkymo srityje, teikia pasiūlymus dėl tokios patirties pritaikymo Lietuvoje;

  7.6. bendradarbiauja su ministerijos administracijos padaliniais, įstaigomis prie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtomis įstaigomis, kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, taip pat organizacijomis Grupės kompetencijos klausimais, nustatytąja tvarka administruoja visų atliekų tvarkymą, kontroliuoja nustatytų reikalavimų ir užduočių įgyvendinimą, koordinuoja kitų valstybės institucijų, savivaldybių veiklą atliekų tvarkymo srityje;

  7.7. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ir įgyvendinant Lietuvos  2014-2020 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, dalyvauja planuojant valstybės ir ES fondų paramos, skirtos atliekų tvarkymui, poreikį ir panaudojimą;

  7.8. pagal kompetenciją organizuoja, dalyvauja organizuojant atliekų tvarkymo ekonominių priemonių, apskaitos tvarkos nustatymą;

  7.9. rengia, dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos tarptautinių įsipareigojimų ir ES teisės aktų reikalavimų perkėlimo į nacionalinę teisę ir įgyvendinimo planus  Grupės kompetencijos klausimais ir koordinuoja jų įgyvendinimą, rengia teisės aktų projektus, perkeliančius ir įgyvendinančius ES teisės aktų ir tarptautinių susitarimų reikalavimus, vykdo kitus įsipareigojimus, susijusius su atliekų sektoriaus ES teise;

  7.10. rengia, dalyvauja rengiant Lietuvos pozicijas dėl ES teisės aktų projektų, kitų dokumentų Grupės kompetencijos klausimais ir užtikrina Lietuvos pozicijų pristatymą ES institucijų organizuojamuose susitikimuose;

  7.11. nustatytąja tvarka rengia, organizuoja parengimą ir pateikimą ataskaitų ir duomenų dėl ES teisės aktų ir tarptautinių susitarimų įgyvendinimo ES ir tarptautinėms institucijoms;

  7.12. nustatytąja tvarka atstovauja ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų organizuojamuose susitikimuose, ministrui pavedus, atstovauja Lietuvai kitų valstybių, ES ir užsienio institucijų organizuojamuose pasitarimuose, bendradarbiauja su Lietuvos, ES ir užsienio institucijų atsakingais pareigūnais  Grupės  kompetencijos klausimais;

  7.13. kaupia, sistemina ir analizuoja informaciją Grupės  kompetencijos klausimais;

  7.14. koordinuoja atliekų sektoriaus investicijų poreikio nustatymą, pagal kompetenciją dalyvauja investicinių projektų įgyvendinime;

  7.15. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir pranešimus, teikia siūlymus dėl sprendimų priėmimo ministerijos vadovybei, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje; 7.16.  Grupės  kompetencijos srityje dalyvauja tarptautinių sutarčių, nacionalinių bei tarptautinių programų projektuose, koordinuoja jų įgyvendinimą;

  7.17. pagal kompetenciją inicijuoja atliekų tvarkymo principų nustatymą, koordinuoja atliekų tvarkymo technologijų diegimą ir reikalavimų įgyvendinimą;

  7.18. dalyvauja organizuojant visuomenės informavimą atliekų tvarkymo klausimais; 7.19. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

   

  III SKYRIUS

   GRUPĖS TEISĖS

   

  8.  Įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir  atlikdama funkcijas,  Grupė turi teisę:

  8.1. gauti iš Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų informaciją ir kitus dokumentus, reikalingus  Grupės  uždaviniams atlikti ir funkcijoms įgyvendinti;

  8.2. esant reikalui, pasitelkti ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų specialistus  Grupės  sprendžiamiems klausimams nagrinėti;

  8.3. teikti pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimo, siekiant gerinti atliekų valdymo ir tvarkymo reglamentavimą.

  9. Grupė gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   

  IV SKYRIUS

    GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  10. Grupės darbas organizuojamas pagal Aplinkos ministerijos strateginius darbo planus ir Grupės  darbo planą.

  11. Grupei vadovauja  Grupės vadovas, kurį Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų aplinkos ministras arba jo įgaliotas asmuo.

  12. Grupės vadovas  tiesiogiai pavaldus aplinkos viceministrui pagal aplinkos ministro nustatytas viceministrų veiklos sritis.

  13. Grupės vadovas:

  13.1. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl  Grupės  pareigybių sąrašo,  Grupės  valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo

  13.2. atsako už Grupės  vykdomus šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas, organizuoja  Grupės  darbą;

  13.3. ministerijos vadovybei pareikalavus, atsiskaito už  Grupės  veiklą;

  13.4. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina tiesiogiai pavaldžių Grupės valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą

  13.5. pagal kompetenciją vizuoja Grupės  parengtus teisės aktus ir kitus dokumentus;

  13.6. atstovauja Grupei ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose.

  14. Grupės vadovas gali turėti kitų teisės aktų ir ministerijos vadovybės jam suteiktų teisių.

  15. Kai Grupės vadovo nėra, jo pareigas vykdo kitas aplinkos ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas Grupės valstybės tarnautojas.

   

   

   

 • APLINKOS APSAUGOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO GRUPĖ
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Toma Leonova (vyriausioji patarėja, vykdanti grupės vadovo funkcijas)
  Andrius Girdziušas
  Aušra Palubinskienė
  Rūta Remeikytė

  APLINKOS APSAUGOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO KOORDINAVIMO GRUPĖS

  NUOSTATAI

   

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Aplinkos apsaugos politikos įgyvendinimo koordinavimo grupė (toliau – Grupė) yra savarankiškas Aplinkos ministerijos (toliau – Ministerija) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus aplinkos ministrui.

  2. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, aplinkos ministro įsakymais ir pavedimais, Ministerijos nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  3. Grupė turi blanką su savo pavadinimu.

   

  II SKYRIUS

  GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  4. Grupės veiklos uždaviniai:

  4.1. pagal kompetenciją dalyvauti formuojant ir įgyvendinat ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės, ekstremaliųjų situacijų ir avarijų valdymo bei aplinkos monitoringo politiką;

  4.2. vykdyti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą;

  4.3. koordinuoti civilinės saugos, civilinės mobilizacijos institucijos funkcijų įgyvendinimą Ministerijos kuravimo srityje.

  5. Grupė atlieka šias funkcijas:

  5.1. įgyvendindama 4.1 papunktyje jai pavestą uždavinį:

  5.1.1. padeda aplinkos ministrui koordinuoti procesus, susijusius su ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės, ekstremaliųjų situacijų ir avarijų valdymo, aplinkos monitoringo sričių politikos formavimu ir jos įgyvendinimu;

  5.1.2. padeda aplinkos ministrui organizuoti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę;

  5.1.3. teikia pasiūlymus dėl teisės aktų parengimo, pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, taip pat derina kitų Ministerijos administracijos padalinių parengtus teisės aktų projektus, susijusius su aplinkos apsaugos valstybine kontrole, aplinkos monitoringu ir ūkinės veiklos aplinkosauginiu reguliavimu, organizuoja jų aptarimą pagal kompetenciją su Aplinkos apsaugos agentūra, Aplinkos apsaugos departamentu prie Aplinkos ministerijos (toliau – Aplinkos apsaugos departamentas) ir Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Lietuvos geologijos tarnyba);

  5.1.4. teikia pasiūlymus Ministerijos vadovybei dėl Aplinkos apsaugos agentūros, Aplinkos apsaugos departamento ir Lietuvos geologijos tarnybos veiklos prioritetų, derina šių įstaigų veiklos planus ir veiklos ataskaitas;

  5.1.5. teikia pasiūlymus Ministerijos vadovybei dėl Aplinkos apsaugos agentūros, Aplinkos apsaugos departamento ir Lietuvos geologijos tarnybos vadovų tarnybinės veiklos vertinimo, jų skatinimo;

  5.1.6. teikia metodinę pagalbą Ministerijos administracijos padaliniams ir aplinkos ministrui pavestose valdymo srityse veikiančioms įstaigoms aplinkos monitoringo, aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės, ūkinės veiklos aplinkosauginio reguliavimo klausimais;

  5.1.7. pagal kompetenciją nustato Aplinkos apsaugos agentūros, Aplinkos apsaugos departamento ir Lietuvos geologijos tarnybos rizikas jų veiklos srityse, teikia išvadas ir siūlymus dėl veiklos efektyvumo ir skaidrumo didinimo;

  5.1.8. koordinuoja ir organizuoja valstybinio aplinkos monitoringo programos rengimą ir vykdymą;

  5.2. įgyvendindama 4.2 papunktyje jai pavestą uždavinį:

  5.2.1. tikrina kaip aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnai laikosi jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, ar tinkamai atlieka savo funkcijas ir pareigas, tikrina, analizuoja ir vertina, ar Aplinkos apsaugos departamentas efektyviai vykdo aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę;

  5.2.2. vykdydami aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės priežiūrą inicijuoja fizinių ir juridinių asmenų patikrinimus, kaip jie laikosi aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų;

  5.2.3. analizuoja ir identifikuoja problemas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės srityje, teikia išvadas ir pasiūlymus;

  5.3. įgyvendindama 4.3 papunktyje jai pavestą uždavinį pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja Ministerijai pavestų civilinės saugos, civilinės mobilizacijos institucijos funkcijų įgyvendinimą;

  5.4. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, organizuoja pasitarimus, seminarus veiklos klausimais;

  5.5. analizuoja Ministerijai pateiktus derinti teisės aktų, susijusių su aplinkos apsaugos valstybine kontrole, aplinkos monitoringu, civilinės saugos, ūkinės veiklos aplinkosauginiu reguliavimu, projektus, pasiūlymus keisti teisinį reguliavimą šiose srityse ir teikia išvadas ir pasiūlymus;

  5.6. pagal kompetenciją nustatytąja tvarka nagrinėja asmenų skundus, pranešimus ir prašymus;

  5.7. pagal Grupės kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, bendradarbiauja su Ministerijos administracijos padaliniais, įstaigomis prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtomis įstaigomis;

  5.8. pagal kompetenciją nustatytąja tvarka bendradarbiauja su Lietuvos, ES ir tarptautinių institucijų atsakingais pareigūnais, atstovauja Ministerijai kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, atstovauja Lietuvai kitose Lietuvos ir užsienio valstybių institucijose, įstaigose ir tarptautinėse organizacijose;

  5.9. pagal kompetenciją rengia veiklos ataskaitas, patikrinimų pažymas, kitus dokumentus;

  5.10. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Ministerijos vadovybės pavedimus.

   

  III SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS

   

  6. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir atlikdama funkcijas, turi teisę:

  6.1. teikti Ministerijos vadovybei pasiūlymus Grupės kompetencijos bei darbo organizavimo klausimais;

  6.2. gauti iš Ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų informaciją, paaiškinimus, reikiamus duomenis ir dokumentus, išvadas ir pasiūlymus, kurių reikia Grupės uždaviniams spręsti ir funkcijoms įgyvendinti;

  6.3. prireikus pasitelkti Ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų specialistus.

  7. Grupė turi kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas teises.

   

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  8. Grupės darbas organizuojamas remiantis Ministerijos strateginiais ir metiniais veiklos planais.

  9. Grupei vadovauja Grupės vadovas, kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų aplinkos ministras, arba, jam pavedus, aplinkos ministro įgaliotas asmuo. Grupės vadovas tiesiogiai pavaldus aplinkos ministrui.

  10. Grupės vadovas:

  10.1. asmeniškai atsako už Grupės veiklos organizavimą, Grupei pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

  10.2. planuoja ir organizuoja Grupės darbą, paskirsto užduotis Grupės valstybės tarnautojams;

  10.3. atsiskaito ministrui;

  10.4. teikia Ministerijos vadovybei pasiūlymus Grupės kompetencijos klausimais, pasiūlymus dėl Grupės nuostatų ir valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų, Grupės valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, dalyvauja pretendentų į Grupės valstybės tarnautojo pareigas konkursų komisijų darbe;

  10.5. vizuoja Grupės parengtus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, kuriuos reikia vizuoti pagal Grupės kompetenciją;

  10.6. vertina Grupės valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą; organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja pavaldžių darbuotojų veiklą; teikia jiems metodinę ir praktinę pagalbą;

  10.7. atstovauja Grupei kituose Ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir Ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose, taip pat kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;

  10.8. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Ministerijos vadovybės pavedimus.

   

  _______________

   

   

   

 • GAMTOS APSAUGOS POLITIKOS GRUPĖ
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Algirdas Klimavičius (koordinavimas gamtos apsaugos, saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio srityse)
  402
  Vilmantas Graičiūnas (žvejyba, medžioklė)
  420
  Lina Čaplikaitė-Denisovienė (biologinės įvairovės politika)
  404
  Giedrius Ladukas (verslinė žvejyba)
  420
  Povilas Paukštė (mėgėjų žvejyba)
  420
  Odeta Pivorienė (GMO/GMM ribotas naudojimas, SRIS (išskyrus SRIS duomenų tvarkymą, kreiptis į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą)
  420
  Neringa Šarkauskienė (GMO klausimai)
  420
  Kristina Klovaitė (laukinės gyvūnijos, augalijos apsauga ir naudojimas)
  416
  Laura Janulaitienė (gyvūnų, augalų rūšių apsauga ir naudojimas, saugomos ir invazinės rūšys)
  416
  Jolanta Urbelionytė (medžioklė)
  416
  Ieva Čaraitė (ekosisteminės paslaugos, genetiniai ištekliai)
  404
  Tomas Tukačiauskas („Natura 2000“ tinklas, saugomos teritorijos)
  313-314
  Džiugas Anuškevičius (saugomos teritorijos, paukščių apsaugai svarbios teritorijos, HELCOM, poveikio „Natura 2000“ vertinimas, monitoringas)
  404
  Giedrė Šarkutė-Stončienė (saugomos teritorijos, gamtotvarka)
  313-314
  Eduardas Vaitkevičius (kraštovaizdis, gamtinis karkasas, saugomų teritorijų valdymas)
  313-314
  Mindaugas Žolynas (kraštovaizdis, saugomos teritorijos)
  313-314
  Sigutė Ališauskienė (buveinių apsaugai svarbios teritorijos, saugomų teritorijų valdymas)
  313-314
  Lina Burbaitė (LIFE projekto „Naturalit” įgyvendinimas, agrarinė aplinkosauga)
  404
  Gabija Garnytė (Pajūrio juostos apsauga, tvarkymas ir valdymas)
  313-314
  Gabrielė Marija Baltrušytė (Programa "Kurk Lietuvai" gyvūnų gerovė)
  Aira Paliukėnaitė (Programa "Kurk Lietuvai" gyvūnų gerovė)
  Justina Čunderova (kraštovaizdžio apsaugos, tvarkymo, planavimo klausimai, gamtinis karkasas, pakrantės)
  313-314
  Kristina Kavaliauskaitė
  404
  Laimutis Runkevičius (Projekto "Biologinės įvairovės informacinės platformos sukūrimas" informacinių technologijų grupės vadovas)
  Tomas Kukis (Projekto "Biologinės įvairovės informacinės platformos sukūrimas" programinės įrangos projektuotojas-programuotojas)
  Dovilė Maminskaitė (Projekto "Biologinės įvairovės informacinės platformos sukūrimas" programinės įrangos inžinierė-programuotoja)
  Lukas Vanglikas (Projekto "Biologinės įvairovės informacinės platformos sukūrimas" programinės įrangos inžinierius-programuotojas)
  Arūnas Smaliukas (Projekto "Biologinės įvairovės informacinės platformos sukūrimas" programinės įrangos inžinierius-programuotojas)

   

  APLINKOS MINISTERIJOS

  GAMTOS APSAUGOS POLITIKOS GRUPĖS NUOSTATAI

   
  I SKYRIUS

  BENDROSIOS
  NUOSTATOS

  1. Gamtos apsaugos politikos grupė (toliau –  Grupė) yra Aplinkos ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus aplinkos viceministrui pagal aplinkos ministro nustatytas aplinkos ministro ir viceministrų koordinuojamas ir kontroliuojamas ar administruojamas veiklos sritis.

  2. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, aplinkos ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  3. Grupės  nuostatus, valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus tvirtina aplinkos ministras.

  4. Grupės raštvedyba tvarkoma Aplinkos ministerijos darbo reglamento ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka.  Grupė turi blanką su savo pavadinimu.

   

  II SKYRIUS

  GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  5.  Pagrindiniai Grupės uždaviniai:

  5.1. dalyvauti formuojant kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, ekosistemų ir jų paslaugų, saugomų teritorijų, saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių (toliau – saugomų rūšių), želdynų ir želdinių apsaugos ir naudojimo politiką ir strategiją, koordinuoti jos įgyvendinimą;

  5.2. dalyvauti formuojant žuvininkystės, medžioklės, laukinės augalijos ir gyvūnijos išteklių ir genetinių išteklių apsaugos ir naudojimo, saugaus genetiškai modifikuotų organizmų bei jų kaip
  produktų ar esančių kituose produktuose naudojimo politiką ir strategiją, koordinuoti jos įgyvendinimą;

  5.3. dalyvauti organizuojant tarptautinį bendradarbiavimą ir užtikrinti Europos Sąjungos politikos ir tarptautinių teisės aktų įgyvendinimą šių nuostatų 5.1–5.2 papunkčiuose nurodytose srityse.

  6. Grupė, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  6.1. rengia ar dalyvauja rengiant valstybės strategijas, planus ir programas kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, ekosistemų ir jų paslaugų, saugomų teritorijų, saugomų rūšių, želdynų ir  želdinių apsaugos ir naudojimo srityse, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

  6.2. rengia ar dalyvauja rengiant plėtros kryptis ir prognozes, strategijas, planus ir programas žuvininkystės, medžioklės, laukinės augalijos ir gyvūnijos išteklių ir genetinių išteklių apsaugos ir
  naudojimo, genetiškai modifikuotų organizmų saugaus naudojimo srityse, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

  6.3. rengia arba dalyvauja rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, ekosistemų ir jų paslaugų, saugomų teritorijų, saugomų rūšių, želdynų ir želdinių, žuvininkystės, medžioklės, laukinės augalijos ir gyvūnijos išteklių ir genetinių išteklių, genetiškai modifikuotų organizmų srityse ir teikia pastabas Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos, ministerijos reguliavimo
  sričiai priskirtų įstaigų, kitų institucijų ir įstaigų parengtiems teisės aktų
  projektams;

  6.4. pagal kompetenciją rengia, dalyvauja rengiant ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, užtikrina Lietuvos pozicijos  Grupei pavestose srityse pristatymą Europos Sąjungos institucijų organizuojamuose susitikimuose, aplinkos ministro pavedimu atstovauja Aplinkos ministerijai Europos Sąjungos institucijose;

  6.5. rengia teisės aktų projektus, perkeliančius ir įgyvendinančius Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus ir koordinuoja jos įgyvendinimą, vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje
  įsipareigojimus;

  6.6. pagal kompetenciją koordinuoja saugomų teritorijų steigimo projektus, kitų įgaliotų institucijų veiklą steigiant saugomas teritorijas;

  6.7. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja veiklą, įgyvendinant Jungtinių Tautų Biologinės įvairovės konvencijos, Europos Sąjungos biologinės įvairovės strategijos, Europos kraštovaizdžio konvencijos, Konvencijos dėl tarptautinės reikšmės šlapžemių, ypač vandens ir pelkių paukščių buveinių (Ramsaro konvencijos), nuostatų ir kitų tarptautinių susitarimų, susijusių su biologinės įvairovės, saugomų teritorijų ar kraštovaizdžio apsauga, įgyvendinimu, koordinuoja Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ steigimą ir apsaugą;

  6.8. pagal kompetenciją koordinuoja Lietuvos Respublikos pajūrio juostos apsaugą bei krantotvarkos klausimus;

  6.9. rengia žalos, padarytos aplinkai asmenų neteisėta veika, kraštovaizdžiui ir biologinei įvairovei, laukinės augalijos ir gyvūnijos ištekliams, apskaičiavimo metodikas;

  6.10. rengia genetinių išteklių apskaitos, kaupimo, saugojimo, naudojimo ir atkūrimo tvarką;

  6.11. rengia reikalavimus introdukcijai, reintrodukcijai ir perkėlimui, invazinių rūšių organizmų kontrolei ir naikinimui, laukinių gyvūnų laikymui nelaisvėje, leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimui, prekybai laukiniais gyvūnais ir augalais, taip pat zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės, saugomų rūšių apsaugos ir naudojimo  reikalavimus;

  6.12. rengia verslinės, mėgėjų ir specialiosios žvejybos reglamentavimo priemones, dalyvauja formuojant žuvų išteklių išsaugojimo ir atkūrimo politiką ir koordinuojant jos įgyvendinimą, rengia
  pasiūlymus dėl saugomų rūšių žuvų ir jų buveinių bei migracijos kelių išsaugojimo;

  6.13. koordinuoja ir teikia nustatyta tvarka rengiamą informaciją genetiškai modifikuotų organizmų informacinėje sistemoje ir biosaugos informacijos centrui, rengia reikalavimus veiklai, kurios metu yra naudojami genetiškai modifikuoti organizmai ir mikroorganizmai, dalyvauja nustatant genetinės modifikacijos metodus;

  6.14. dalyvauja rengiant genetiškai modifikuotų organizmų ir produktų rizikos aplinkai, žmonių ir gyvūnų sveikatai įvertinimą ir rizikai įvertinti būtinus duomenis, nustatant genetiškai modifikuotų mikroorganizmų klasifikavimo kriterijus;

  6.15. organizuoja valstybinę genetiškaimodifikuotų organizmų išleidimo į aplinką stebėseną (monitoringą);

  6.16. sudaro genetiškai modifikuotų organizmų valdymo priežiūros komitetą ir genetiškai modifikuotų organizmų ekspertų komitetą ir koordinuoja jų darbą;

  6.17.  organizuoja ir koordinuoja veiklą, vykdant Lietuvos Respublikoje ratifikuotų ar pasirašytų tarptautinių susitarimų ir konvencijų reikalavimus, susijusius su genetinių išteklių apsauga ir
  naudojimu, saugiu gyvų genetiškai modifikuotų organizmų naudojimu;

  6.18. rengia pasiūlymus dėl leidžiamų naudoti laukinių augalų ir gyvūnų išteklių apskaitos ir koordinuoja kitų institucijų veiklą šioje srityje;

  6.19.  teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja rengiant tarptautinių sutarčių dėl kraštovaizdžio, biologinės įvairovės, genetinių išteklių, biosaugos projektus;

  6.20.  koordinuoja Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos, Augalų genų banko, Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejaus, Lietuvos zoologijos sodo veiklą;

  6.21.  pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktus ir dokumentus, susijusius su Europos

  Sąjungos fondų, programų ir kitos tarptautinės paramos planavimu ir panaudojimu, taip pat pagal
  kompetenciją vykdo pareiškėjo ir projekto vykdytojo funkcijas;

  6.22.  pagal  Grupės kompetenciją koordinuoja aplinkos būklės stebėsenos priemonių sistemos sukūrimą ir įgyvendinimą;

  6.23. dalyvauja rengiant išvadas dėl Aplinkos ministerijoje nagrinėjamų strateginio ir teritorijų planavimo dokumentų, planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimo dokumentų  Grupei pavestose srityse;

  6.24.   nustatyta tvarka atstovauja Aplinkos ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, organizacijų rengiamuose susitikimuose, dalyvauja komisijų, įvairių darbo grupių veikloje;

  6.25. pagal Grupės kompetenciją analizuoja valstybės institucijų veiklą  Grupei pavestose
  srityse;

  6.26.  bendradarbiauja su mokymo ir mokslo įstaigomis, suinteresuotomis nevyriausybinėmis organizacijomis Grupei pavestose srityse, atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

  6.27.   organizuoja ir koordinuoja taikomuosius mokslinius tyrimus, formuoja taikomojo pobūdžio mokslo ir projektavimo darbų užsakymų tematiką  Grupei pavestose srityse, dalyvauja organizuojant mokslo naujovių, inovacijų bei informacinių technologijų įgyvendinimą;

  6.28.    pagal Grupės kompetenciją koordinuoja leidybinę, švietėjišką veiklą Grupei pavestose srityse, konsultuoja įstaigų prie ministerijos ir reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir savivaldybių institucijų specialistus;

  6.29. rengia ir inicijuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus, mokymus bei kitus renginius Grupei pavestose srityse;

  6.30.  organizuoja duomenų apie Grupei pavestas sritis kaupimą, sisteminimą, taip pat analizuoja ir apibendrina informaciją šiose srityse;

  6.31. dalyvauja informuojant visuomenę apie gamtinės aplinkos būklę, veiklos objektus ir ūkinės veiklos sektorius  Grupei pavestose srityse;

  6.32. rengia ir teikia duomenis ir ataskaitas dėl Europos Sąjungos teisės aktų ir tarptautinių susitarimų įgyvendinimo Europos Sąjungos ir tarptautinėms institucijoms;

  6.33. nustatytąja tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, siūlo sprendimus ir įgyvendina reikiamas priemones;

  6.34. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Aplinkos ministerijos vadovybės pavedimus.

   

  III SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS

  7. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždaviniusir atlikdama  funkcijas, turi teisę:

  7.1.  gauti iš Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos
  reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų informaciją ir dokumentus, šių įstaigų vadovų priimtų norminių teisės aktų kopijas, kitus su šiais teisės aktais susijusius dokumentus, kurių reikia Grupės uždaviniams atlikti ir funkcijoms įgyvendinti;

  7.2.  pasitelkti Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų specialistus sprendžiamiems klausimams nagrinėti.

  8. Grupė  gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  9. Grupės darbas organizuojamas vadovaujantis Aplinkos ministerijos strateginiais ir metiniais veiklos planais,  Grupės darbo planais.

  10. Grupei  vadovauja  Grupės vadovas, kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų aplinkos ministras arba jo įgaliotas asmuo. Grupės vadovas tiesiogiai pavaldus aplinkos viceministrui.

  11. Grupės vadovas:

  11.1.  atsako už  Grupės  vykdomus, šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas ir organizuoja  Grupės darbą;

  11.2.    ministerijos vadovybei pareikalavus, atsiskaito už  Grupės veiklą;

  11.3.  vizuoja visus  Grupės parengtus dokumentus ir kitus dokumentus, kuriuos reikia derinti su  Grupe;

  11.4.  atstovauja  Grupei Aplinkos ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose ir kitose institucijose;

  11.5.  teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl Grupės  pareigybių sąrašo, Grupės valstybės
  tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;

  11.6.  Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina  Grupės valstybės tarnautojų
  tarnybinę veiklą, inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo  Grupės  valstybės tarnautojams procedūrą.

  12. Grupės vadovas gali turėti kitų teisės aktų ar ministerijos vadovybės jam suteiktų teisių.

  13. Grupės vadovas yra asmeniškai atsakingas už Grupei pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

   

 • MIŠKŲ POLITIKOS GRUPĖ
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Nerijus Kupstaitis (koordinavimas miškų politikos srityje)
  409
  Vilija Masaitienė (privatūs miškai)
  320
  Donatas Vaikasas (prekyba mediena, tarptautinis bendradarbiavimas miškų ūkio klausimais)
  301
  Edvinas Emarta
  320
  Rūta Vižlenskienė (bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programa)
  320
  Zbignev Glazko (sanitarinė miškų apsauga, miško kirtimai)
  321
  Viktoras Karašauskis (miškotvarka, miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis)
  321
  Zita Bitvinskaitė (miško atkūrimas ir įveisimas, miško medžių dauginamoji medžiaga, miško medžių genetiniai ištekliai, selekcija)
  321
  Vytautas Martuzevičius (valstybinės reikšmės miškai)
  321
  Ada Tebėrienė (vidinės miškotvarkos projektai)
  301
  Anžela Valainė
  320
  Svetlana Repšienė (priešgaisrinė miškų apsauga, biokuras)
  320
  Skirmantas Kadziauskas (Miškų ūkio valstybinis reguliavimas ir strateginis planavimas)
  301

  APLINKOS MINISTERIJOS

  MIŠKŲ POLITIKOS GRUPĖS NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Miškų politikos grupė (toliau – Grupė) yra Aplinkos ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus aplinkos viceministrui pagal aplinkos ministro nustatytas aplinkos ministro ir viceministrų koordinuojamas ir kontroliuojamas ar administruojamas veiklos sritis.

  2. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, aplinkos ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  3. Grupės nuostatus, valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus tvirtina aplinkos ministras.

  4. Grupės raštvedyba tvarkoma Aplinkos ministerijos darbo reglamento ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka. Grupė turi blanką su savo pavadinimu.

   

  II SKYRIUS

  GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. Pagrindiniai Grupės uždaviniai:

  5.1. dalyvauti formuojant miškų (miškų ūkio) politiką ir strategiją, koordinuoti jos įgyvendinimą;

  5.2. organizuoti miškų tvarkymą pagal darnaus miškų ūkio principus, miško išteklių racionalų naudojimą, miškų apsauginių savybių stiprinimą, Lietuvos teritorijos miškingumo ir miškų produktyvumo didinimą;

  5.3. dalyvauti organizuojant tarptautinį bendradarbiavimą ir užtikrinti Europos Sąjungos politikos ir tarptautinių teisės aktų įgyvendinimą miškų politikos srityje.

  6. Grupė, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  6.1. rengia ar dalyvauja rengiant plėtros kryptis ir prognozes, strategijas, planus ir programas miškų ūkio ir jo plėtros, miško tvarkymo, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos srityse, koordinuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

  6.2. rengia arba dalyvauja rengiant įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus miškų ūkio ir jo plėtros, miško tvarkymo, naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos, prekybos mediena srityse ir teikia pastabas Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, kitų institucijų ir įstaigų parengtiems teisės aktų projektams;

  6.3. pagal kompetenciją rengia, dalyvauja rengiant ir derina Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, užtikrina Lietuvos pozicijos Grupei pavestose srityse pristatymą Europos Sąjungos institucijų organizuojamuose susitikimuose, aplinkos ministro pavedimu atstovauja Aplinkos ministerijai Europos Sąjungos institucijose;

  6.4. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, perkeliančius ir įgyvendinančius Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus ir koordinuoja jos įgyvendinimą, vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus;

  6.5. organizuoja ir koordinuoja miškų priskyrimo valstybinės reikšmės miškų plotams ir miškų priskyrimo miškų grupėms projektų, miškų tvarkymo schemų rengimą;

  6.6. rengia privalomąsias miško įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo darbų ir gamtotvarkos priemonių miškuose įgyvendinimo normas VĮ Valstybinių miškų urėdijai;

  6.7. pagal kompetenciją administruoja valstybės biudžeto Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programą, planuoja šios programos lėšas, koordinuoja jų panaudojimą;

  6.8. pagal kompetenciją atlieka Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro valdytojo funkcijas;

  6.9. teikia siūlymus Aplinkos ministerijos vadovybei dėl miškų inventorizacijos, miškų apskaitos, miškų būklės monitoringo, kirtimų normos nustatymo valstybiniuose miškuose, statistinės atskaitomybės miškų ūkio klausimais, miškų ūkio valdymo tobulinimo;

  6.10. analizuoja ir vertina miško išteklių naudojimą (įskaitant biokurui), miško kirtimus, miškų atkūrimą, įveisimą, jų kokybę ir miškų apsaugą, sanitarinę bei priešgaisrinę miškų būklę, valstybinio miškų ūkio ekonominį efektyvumą ir teikia pasiūlymus dėl jų gerinimo;

  6.11. formuoja ir koordinuoja miško medžių genetinių išteklių, miško dauginamosios medžiagos auginimo ir miško selekcijos ir sėklininkystės plėtrą, apsaugą, koordinuoja miškų įveisimą ne miško žemėje, rengia ir teikia pasiūlymus ekologinės miškininkystės klausimais;

  6.12. teikia metodinę ir konsultacinę pagalbą privačių miškų tvarkymo, naudojimo, atkūrimo ir apsaugos klausimais, kaupia ir tvarko duomenis apie privačių miškų tvarkymą, naudojimą, atkūrimą ir apsaugą;

  6.13. dalyvauja koordinuojant informacinių sistemų miškų ūkyje diegimą ir taikymą, miškų ūkio informacinės statistinės medžiagos rinkimą ir kaupimą;

  6.14. pagal kompetenciją koordinuoja Valstybinės miškų tarnybos veiklą;

  6.15. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktus ir dokumentus, susijusius su Europos Sąjungos fondų, programų ir kitos tarptautinės paramos planavimu ir panaudojimu;

  6.16. dalyvauja rengiant išvadas dėl Aplinkos ministerijoje nagrinėjamų strateginio ir teritorijų planavimo dokumentų, planuojamos ūkinės veiklos poveikio vertinimo dokumentų Grupei pavestose srityse;

  6.17. nustatyta tvarka atstovauja Aplinkos ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, organizacijų rengiamuose susitikimuose, dalyvauja komisijų, įvairių darbo grupių veikloje;

  6.18. bendradarbiauja su mokymo ir mokslo įstaigomis, suinteresuotomis nevyriausybinėmis organizacijomis Grupei pavestose srityse, atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis;

  6.19. organizuoja ir koordinuoja taikomuosius mokslinius tyrimus, formuoja taikomojo pobūdžio mokslo ir projektavimo darbų užsakymų tematiką Grupei pavestose srityse, dalyvauja organizuojant mokslo naujovių, inovacijų bei informacinių technologijų įgyvendinimą;

  6.20. pagal kompetenciją koordinuoja leidybinę, švietėjišką veiklą, konsultuoja įstaigų prie ministerijos ir reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų ir savivaldybių institucijų specialistus;

  6.21. rengia ir inicijuoja pasitarimus, konferencijas, seminarus, mokymus bei kitus renginius Grupei pavestose srityse;

  6.22. dalyvauja informuojant visuomenę apie gamtinės aplinkos būklę, veiklos objektus ir ūkinės veiklos sektorius Grupei pavestose srityse;

  6.23. pagal kompetenciją rengia ir teikia duomenis ir ataskaitas dėl Europos Sąjungos teisės aktų ir tarptautinių susitarimų įgyvendinimo Europos Sąjungos ir tarptautinėms institucijoms;

  6.24. nustatytąja tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, siūlo sprendimus ir įgyvendina reikiamas priemones;

  6.25. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Aplinkos ministerijos vadovybės pavedimus.

   

  III SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS

  7. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, turi teisę:

  7.1. gauti iš Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų informaciją ir dokumentus, šių įstaigų vadovų priimtų norminių teisės aktų kopijas, kitus su šiais teisės aktais susijusius dokumentus, kurių reikia Grupės uždaviniams atlikti ir funkcijoms įgyvendinti;

  7.2. pasitelkti Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų specialistus sprendžiamiems klausimams nagrinėti.

  8. Grupė gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  9. Grupės darbas organizuojamas vadovaujantis Aplinkos ministerijos strateginiais ir metiniais veiklos planais, Grupės darbo planais.

  10. Grupei vadovauja Grupės vadovas, kurį skiria į pareigas ir atleidžia iš jų aplinkos ministras arba jo įgaliotas asmuo. Grupės vadovas tiesiogiai pavaldus aplinkos viceministrui.

  11. Grupės vadovas:

  11.1. atsako už Grupės vykdomus, šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas ir organizuoja Grupės darbą;

  11.2. ministerijos vadovybei pareikalavus, atsiskaito už Grupės veiklą;

  11.3. vizuoja visus Grupės parengtus dokumentus ir kitus dokumentus, kuriuos reikia derinti su Grupe;

  11.4. atstovauja Grupei Aplinkos ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose ir kitose institucijose;

  11.5. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl Grupės pareigybių sąrašo, Grupės valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;

  11.6. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina Grupės valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo Grupės valstybės tarnautojams procedūrą.

  12. Grupės vadovas gali turėti kitų teisės aktų ar ministerijos vadovybės jam suteiktų teisių.

  13. Grupės vadovas yra asmeniškai atsakingas už Grupei pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

   

   

   

 • KLIMATO POLITIKOS GRUPĖ
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vilija Augutavičienė
  317
  Tomas Aukštinaitis (ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema)
  113
  Lina Čeičytė (Klimato kaitos finansai)
  108
  Jolanta Merkelienė (Nacionalinė ŠESD apskaita)
  113
  Emilija Šaulytė (Klimato kaitos programa)
  108
  Jurga Valainytė (Fluorintos dujos, Klimato kaitos strategija, tarptautinė politika)
  114
  Judita Liukaitytė-Kukienė (Nacionalinis energetikos ir klimato veiksmų planas, Hidrometeorologijos politika, Prisitaikymas prie klimato kaitos)
  108
  Vilma Vaičiūnienė (Kuro kokybės direktyva, ŠESD politikos, priemonių, prognozių ataskaitos EK, JT)
  114
  Dovilė Karlonienė (ŠESD prognozės)
  113
  Ugnė Grikinytė
  113
  Marilė Kosaitė
  Giedrius Uselis

   

  APLINKOS MINISTERIJOS

  KLIMATO POLITIKOS GRUPĖS NUOSTATAI

   

  I  SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Aplinkos ministerijos Klimato politikos grupė (toliau – Grupė) yra Aplinkos ministerijos struktūrinis padalinys, pavaldus viceministrui, kuriam nustatyta Grupės veiklos koordinavimo ir kontrolės funkcija.

  2. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, aplinkos ministro įsakymais, Aplinkos ministerijos nuostatais, šiais nuostataisir kitais teisės aktais.

  3. Grupės struktūrą, nuostatus ir valstybės tarnautojų, taip pat darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus tvirtina aplinkos ministras.

  4. Grupės raštvedyba tvarkoma Aplinkos ministerijos darbo reglamento ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka.

  5. Grupė turi blanką su savo pavadinimu.

  II SKYRIUS

  GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

  5. Grupės uždaviniai:

  5.1. sudaryti sąlygas veiksmingam klimato kaitos valdymo politikos formavimui ir įgyvendinimui, rengiant strateginius dokumentus, teisės aktų projektus ir užtikrinant klimato kaitos padarinių švelninimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos pokyčių priemonių vykdymą;

  5.2. prisidėti prie hidrometeorologijos politikos formavimo ir įgyvendinimo, užtikrinti hidrometeorologinės informacijos, reikalingos Lietuvos nacionalinėms reikmėms ir vykdant tarptautinius įsipareigojimus dėl neigiamo klimato kaitos poveikio aplinkai ir žmonių sveikatai mažinimo, parengimą.

  6. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  6.1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir norminių dokumentų projektus klimato kaitos valdymo ir reguliavimo srityje;

  6.2. rengia išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio normas, nustato leidimų išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas išdavimo tvarką, išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarką;

  6.3. rengia Lietuvos pozicijų projektus ir derina kitų valstybės institucijų parengtas pozicijas  Europos Sąjungos institucijose ir tarptautinėse organizacijose nagrinėjamais klausimais, susijusiais su klimato kaitos valdymu,  atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimu, energijos efektyvumo didinimu,  eko-inovatyviu, mažo išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio technologijų diegimu ir kt.;

  6.4. perkelia į nacionalinę teisę ir įgyvendina tarptautinių, Europos Sąjungos ir nacionalinių strateginių dokumentų ir kitų teisės aktų klimato kaitos valdymo srityje reikalavimus;

  6.5. teikia siūlymus ir dalyvauja rengiant hidrometeorologinių stebėjimų tobulinimo, hidrometeorologinės informacijos vertinimo ir valdymo srities strateginius dokumentus;

  6.6.  nagrinėja ir teikia išvadas dėl ministerijos administracinių padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su klimato kaitos valdymo, energinio efektyvumo didinimo, atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo, hidrometeorologinės informacijos vertinimo ir valdymo klausimais;

  6.7.  organizuoja ir koordinuoja Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolo bendrai įgyvendinamų ir švarios plėtros projektų, Paryžiaus susitarimo  lanksčiųjų mechanizmų ir  ES teisės aktais reglamentuotų  projektų vykdymo administravimą;

  6.8. organizuoja tarptautinių sutarčių ir kitų dokumentų, susijusių su nustatytosios šiltnamio efektą sukeliančių dujų normos vienetų, ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje nedalyvaujančių sektorių metinės kvotos vienetų įsigijimo ir perleidimo sandorių sudarymu, rengimą;

  6.9. Grupės kompetencijai priskirtose srityse koordinuoja Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro nacionalinio administratoriaus veiklą ir teikia metodinę pagalbą;

  6.10. organizuoja informacijos ir duomenų apie išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio surinkimą,  kaupia ir sistemina šiuos duomenis, rengia išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitas ir prognozes, atlieka kitų  duomenų, priskirtų Grupės kompetencijai,  kaupimą ir  priežiūrą;

  6.11.organizuoja ir koordinuoja fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo reikalavimų įgyvendinimą;

  6.12. bendradarbiauja su mokslo, tyrimų įstaigomis, organizuoja ir koordinuoja tikslinius tiriamuosius darbus, susijusius su prisitaikymu prie klimato kaitos pokyčių ir klimato kaitos padarinių švelninimu;

  6.13. rengia ataskaitas Europos Sąjungos institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms Grupės kompetencijos klausimais;

  6.14. teikia metodinę pagalbą ministerijos administraciniams padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms,  kitoms suinteresuotoms institucijoms klimato kaitos politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais;

  6.15. pagal kompetenciją organizuoja ir koordinuoja Klimato kaitos programos tikslinį lėšų panaudojimą, organizuoja šios programos lėšų panaudojimo metinių sąmatų ir ataskaitų parengimą, klimato kaitos projektų finansavimą, valdymą ir priežiūrą;

  6.16. vykdo atsakingos institucijos, atliekančios pagal Klimato kaitos programą finansuojamų projektų atranką ir administravimą, priežiūrą;

  6.17. organizuoja informacijos ir duomenų apie Klimato kaitos programos lėšas ir jos lėšomis
  finansuojamų projektų įgyvendinimą, kaupimą ir analizę, teikia ataskaitas ir atlieka kitų duomenų,  priskirtų Grupės kompetencijai, kaupimą ir analizę;

  6.18. pagal kompetenciją organizuoja projektų atranką ir paraiškų pateikimą ES programoms ir finansiniams instrumentams (LIFE, NER programos, Modernizavimo fondas ir kt.), dvišalės paramos programoms klimato kaitos srityje;

  6.19. rengia Lietuvos pozicijas dėl Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) teisinių instrumentų ir kitų dokumentų klimato kaitos valdymo politikos ir įgyvendinimo klausimais ir atstovauja Lietuvą EBPO komitetų ir ekspertų darbo grupių  posėdžiuose klimato kaitos srityje;

  6.20. nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir pranešimus, organizuoja administracines procedūras, teikia pasiūlymus sprendimui priimti;

  6.21. nustatyta tvarka pagal kompetenciją bendradarbiauja ir atstovauja Aplinkos ministerijai Europos Sąjungos ir užsienio valstybių atsitinkamose institucijose ir tarptautinėse organizacijose;

  6.22. nustatyta tvarka pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;

  6.23. organizuoja pasitarimus, seminarus, konferencijas Grupės kompetencijai priskirtose srityse;

   6.24. Grupės kompetencijai priskirtose srityse rengia informaciją ir nustatyta tvarka ją skelbia ministerijos tinklalapyje;

  6.25. nustatyta tvarka dalyvauja informuojant visuomenę apie klimato kaitos valdymo

   6.26. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Aplinkos ministerijos vadovybės pavedimus.

   

  III SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS

  7. Įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir atlikdama funkcijas, Grupė turi teisę:

  7.1. gauti iš Aplinkos ministerijosadministracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų informaciją, teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, kurių reikia Grupės uždaviniams atlikti ir funkcijoms įgyvendinti;

  7.2.  esant reikalui pasitelkti Aplinkos ministerijos administracijos padalinių,  įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų specialistus.

  8. Grupė gali turėti ir kitų  teisės aktais jai suteiktų teisių.

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

  9. Grupei vadovauja Grupės vadovas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų aplinkos ministras arba jo įgaliotas asmuo. Grupės vadovas yra tiesiogiai pavaldus aplinkos viceministrui, kuriam nustatyta Grupės veiklos koordinavimo ir kontrolės funkcija.         

  10.  Grupės vadovas:

  10.1. planuoja ir organizuoja Grupės darbą, paskirsto užduotis Grupės darbuotojams;

  10.2. atsako už Grupei pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

  10.3.  atsiskaito aplinkos viceministrui, kuriam nustatyta Grupės veiklos koordinavimo
  ir kontrolės funkcija. už Grupės veiklą;

  10.4.  teikia aplinkos ministrui pasiūlymus Grupės kompetencijos klausimais,  pasiūlymus dėl Grupės nuostatų ir pareigybių aprašymų, Grupės darbuotojų skatinimo,  tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas Grupėje konkursų komisijų darbe;

  10.5.  vizuoja Grupės parengtus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, kuriuos pagal kompetenciją reikia vizuoti;

  10.6. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Grupės darbuotojų tarnybinę veiklą;

  10.7.  aplinkos ministrui pavedus, atstovauja Grupei kituose ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose;

  10.8. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Aplinkos ministerijos vadovybės pavedimus.

  11. Jei Grupės vadovo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka Grupės vyriausiasis ar vyresnysis patarėjas ar patarėjas arba aplinkos ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas Grupės vyriausiasis specialistas.

   

 • STATYBOS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO POLITIKOS GRUPĖ
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Dainius Čergelis
  406
  Algimantė Treinienė
  401
  Algė Staniūnaitė -Tonkich
  407
  Dangyras Žukauskas
  403

  APLINKOS MINISTERIJOS

  STATYBOS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO  POLITIKOS GRUPĖS

  NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupė (toliau –  Grupė) yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – Aplinkos ministerija) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui ir viceministrui pagal aplinkos ministro nustatytas veiklos sritis.

  2. Savo veikloje  Grupė vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, aplinkos ministro įsakymais, taip pat šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  3. Grupės nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus tvirtina aplinkos ministras.

  4. Grupės raštvedyba tvarkoma Aplinkos ministerijos darbo reglamento ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka.

  5. Grupė turi blanką su savo pavadinimu.

   

  II SKYRIUS

   GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  6. Pagrindiniai  Grupės  uždaviniai:

  6.1. dalyvauti formuojant valstybės darnaus vystymosi politiką teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros srityse, koordinuoti šios politikos ir strategijų teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros srityse įgyvendinimą, formuoti Lietuvos Respublikos teritorijos optimalią erdvinę struktūrą užtikrinant šios struktūros įvairovę ir stabilumą, dalyvauti architektų atestavimo ir profesinių kvalifikacijų pripažinimo procese;

  6.2. dalyvauti formuojant valstybės politiką ir strategiją statybos, būsto valdymo, priežiūros, daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo), pastatų energinio naudingumo srityse, koordinuoti politikos ir strategijos įgyvendinimą;

  6.3. dalyvauti pagal kompetenciją formuojant Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos teritorijų sanglaudos, regioninės politikos teritorijų planavimo ir statybos sektoriaus srityse ir įgyvendinant Europos Sąjungos teisės aktus šiose srityse, atstovauti Lietuvos Respublikai kitose tarptautinėse organizacijose ir bendradarbiauti su kitomis valstybėmis teritorijų sanglaudos, teritorijų planavimo, architektūros, urbanistikos ir statybos srityse;

  6.4. dalyvauti teritorijų planavimo, urbanistikos, statybos ir būsto, žmonių palaikų laidojimo teisinio reguliavimo formavime ir tobulinime;

  7.  Grupė, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  7.1. įgyvendindama 6.1 uždavinį:

  7.1.1. pagal kompetenciją rengia valstybės strategijas, planus ir (ar) ilgalaikes bei tikslines programas teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros politikos formavimo srityse arba koordinuoja jų įgyvendinimą, arba dalyvauja jas rengiant, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant šalies regioninės plėtros planus, įgyvendinant kitų institucijų parengtas strategijas ir programas;

  7.1.2. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Valstybės investicijų programą teritorijų planavimo, urbanistinės plėtros srityse, formuojant teritorijų darnaus vystymosi pagrindines nuostatas;

  7.1.3. nustatyta tvarka pagal kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų raštus, teisės aktų projektus  teikia specialistų nuomonę ir pasiūlymus, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;

  7.1.4. užtikrina valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumentų ir Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo stebėseną, teikia pasiūlymus dėl jo keitimo, pagal kompetenciją – specialiojo planavimo dokumentų rengimą, prižiūri jų įgyvendinimą;

  7.1.5. pagal kompetenciją rengia teritorijų planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti ir juos derina;

  7.1.6. pagal kompetenciją organizuoja Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano ir jos dalių teritorijų planavimo dokumentų rengimą, keitimą, pagal kompetenciją – specialiojo planavimo dokumentų rengimą, prižiūri jų nuostatų įgyvendinimą, teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka rengia ir teikia ataskaitas apie valstybės teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimą;

  7.1.7. pagal kompetenciją vykdo ir koordinuoja kitų planavimo organizatorių atliekamą kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną panaudojant Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo informacinės sistemos (toliau – TPSIS) duomenis, ir dalyvauja vykdant TPSIS valdytojo ir tvarkytojo funkcijas;

  7.1.8. rengia ir dalyvauja rengiant architektų (statinio projekto vadovų ir teritorijų planavimo specialistų) atestavimo, architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisykles, nustato architektų kvalifikacinius reikalavimus, dalyvauja pripažįstant architektų profesinę kvalifikaciją;

  7.1.9. vykdo kompetentingos institucijos, atsakingos už architektų profesinių kvalifikacijų pripažinimą, ir kitas jo kompetencijai priskirtas funkcijas.

  7.2. įgyvendindama 6.2 uždavinį:

  7.2.1. pagal kompetenciją statybos srityje rengia strateginius planus, teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja Aplinkos ministerijos struktūrinius padalinius, įstaigas prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtas įstaigas, verslo subjektus;

  7.2.2. rengia arba dalyvauja rengiant Lietuvos statybos sektoriaus, jo pažangos, būsto valdymo, priežiūros ir atnaujinimo (modernizavimo) strateginius dokumentus, Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus, reglamentuojančius statybos sektorių ir gyvenamųjų namų valdymą, priežiūrą ir atnaujinimą (modernizavimą), organizuoja ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

  7.2.3. pagal Aplinkos ministerijai priskirtas normavimo sritis rengia ar dalyvauja rengiant normatyvinius statybos techninius dokumentus;

  7.2.4. rengia statybos inžinierių, siekiančių eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų, atestavimo, atestatų galiojimo sustabdymo ar panaikinimo tvarką, kvalifikacinius reikalavimus pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertams;

  7.2.5. vykdo kompetentingos institucijos, atsakingos už statybos inžinierių profesinių kvalifikacijų pripažinimą, funkcijas;

  7.2.6. dalyvauja formuojant Europos Sąjungos teisę ir praktiką atitinkančias: nacionalinę statybos techninio normavimo dokumentų sistemą; statybos produktų tiekimo rinkai tvarką, šiame procese dalyvaujančių subjektų teises ir pareigas, jų priežiūros tvarką.

  7.3. įgyvendindama 6.3 uždavinį:

  7.3.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant Europos Sąjungos teisės aktus ir projektus, susijusius su jų perkėlimu ar įgyvendinimu nacionalinėje teisėje, perkelia Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus į nacionalinės teisės aktus, vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus;

  7.3.2. pagal kompetenciją palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, organizuoja ir koordinuoja veiklą Lietuvos Respublikoje vykdant tarptautinius susitarimus ir konvencijas, šiais klausimais nustatytąja tvarka atstovauja Lietuvos Respublikai užsienio valstybėse ar tarptautinėse organizacijose;

  7.3.3. organizuoja ir koordinuoja mokslinius tyrimus, susijusius su teritorijų sanglauda, teritorijų planavimu, urbanistika ir architektūra, teritorinės erdvinės struktūros formavimu, teritorijų planavimo stebėsena, statybos techniniu normavimu, statybos sektoriaus pažanga.

  7.4. įgyvendindama 6.4 uždavinį:

  7.4.1. pagal kompetenciją dalyvauja nustatant ar tobulinant teritorijų planavimo, urbanistikos, statybos, žmonių palaikų laidojimo, būsto ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) teisinį reguliavimą, rengia teisės aktus, metodinius nurodymus, metodines rekomendacijas.

  7.5. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Aplinkos ministerijos vadovybės pavedimus.

   

  III SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS

   

  8.  Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir atlikdama funkcijas, turi teisę:

  8.1. teikti Aplinkos ministerijos vadovybei pasiūlymus Grupės  kompetencijos ir darbo organizavimo klausimais;

  8.2. gauti iš Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, kitų valstybės valdymo institucijų informaciją ir dokumentus, kurių reikia  Grupės  uždaviniams atlikti ir funkcijoms įgyvendinti, esant reikalui pasitelkti Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų specialistus sprendžiamiems klausimams nagrinėti.

  9.  Grupė gali turėti ir kitų teisės aktais jai suteiktų teisių.

   

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  10. Grupės  darbas organizuojamas vadovaujantis Aplinkos ministerijos strateginiais ir metiniais veiklos planais ir kitais planavimo dokumentais.

  11. Grupei  vadovauja Grupės vadovas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų aplinkos ministras arba jo įgaliotas asmuo.  Grupės vadovas tiesiogiai pavaldus aplinkos viceministrui pagal aplinkos ministro nustatytą veiklos sritį.

  12. Grupės vadovas:

  12.1. atsako už  Grupės vykdomus šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas ir organizuoja Grupės darbą;

  12.2. atsiskaito už Grupės veiklą;

  12.3. teikia siūlymus Aplinkos ministerijos vadovybei dėl Grupės pareigybių sąrašo, Grupės  valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo;

  12.4. atstovauja Grupei Aplinkos ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose ir kitose institucijose ir įstaigose;

  12.5. vertina tiesiogiai pavaldžių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybinę veiklą, inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo ar darbo pareigų pažeidimo  procedūras;

  12.6. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir Aplinkos ministerijos vadovybės pavedimus.

  13. Kai  Grupės vadovo  nėra, jo funkcijas vykdo kitas aplinkos ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas Grupės valstybės tarnautojas.

   

 • EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ IR EKONOMINIŲ PRIEMONIŲ DEPARTAMENTAS
  Adresas: Gedimino pr. 26
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Inesis Kiškis

   

  APLINKOS MINISTERIJOS

  EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ IR EKONOMINIŲ PRIEMONIŲ DEPARTAMENTO NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

    BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Europos Sąjungos investicijų ir ekonominių priemonių departamentas (toliau – departamentas) yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui (toliau – aplinkos ministras).

  2. Departamentas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, aplinkos ministro įsakymais, ministerijos nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  3. Departamento struktūrą, skyrių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus tvirtina aplinkos ministras.

  4. Departamento raštvedyba tvarkoma ministerijos darbo reglamento, Dokumentų rengimo taisyklių nustatyta tvarka.

  5. Departamentas turi blanką su savo pavadinimu.

   

  II SKYRIUS

    DEPARTAMENTO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  6. Svarbiausieji departamento uždaviniai:

  6.1. formuoti nacionalinių lėšų šaltinių ir ES struktūrinių fondų, ir kitų tarptautinių programų ir mechanizmų investicinę (toliau – Investicijos) politiką ministerijos kompetencijai priskirtose srityse, rengiant lėšų panaudojimo programinius, planavimo ir administravimo dokumentus, užtikrinant šių dokumentų suderinamumą ir atitikimą nacionalinėms strategijoms bei ministerijos nustatytiems prioritetams;

  6.2. vykdyti Investicinių programų įgyvendinimo planavimą, valdymą ir kontrolę, priežiūrą ir atsiskaitymą užtikrinant, kad lėšos nebūtų prarastos ir būtų panaudotos pagal ES, kitų tarptautinių programų ir mechanizmų  reglamentuojančias ir nacionalines taisykles.

  6.3 įgyvendinant „teršėjas moka“ principą, organizuoti racionalaus gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos ekonominių priemonių taikymo politikos formavimą ir dalyvauti ją įgyvendinant.

  7. Vykdydamas jam pavestus uždavinius, departamentas atlieka šias funkcijas:

  7.1. organizuoja ir dalyvauja rengiant pagal ministerijos kompetencijos sritis 2014–2020 m. nacionalinę pažangos programą, Partnerystės sutartį ir 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą, ES aplinkos ir klimato kaitos politikos programą LIFE, 2009-2014 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramos programas,  prireikus teikia pasiūlymus dėl jų keitimo;

  7.2. dalyvauja rengiant teisės aktus, reglamentuojančius investicinių programų administravimą ir finansavimą, jų detalizavimo dokumentus, regionų projektų atrankos tvarkos aprašą, teikia pasiūlymus dėl jų keitimo; dalyvauja kuriant ir plėtojant ES struktūrinės paramos kompiuterinę informacinę valdymo ir priežiūros sistemą, registruoja joje informaciją apie atliekamus veiksmus, vykdo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – Aplinkos projektų valdymo agentūra) įvestų duomenų kontrolę, rengia investicinių lėšų valdymo ir kontrolės sistemų aprašymus, taiko rizikos valdymo priemones ir įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus ir jos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo reikalavimus ir teikiamas funkcijų įgyvendinimo ir ministerijos vidaus sistemos tobulinimo rekomendacijas;

  7.3. planuoja investicinių programų įgyvendinimą: teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus dėl 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priedo ir jo pakeitimų, pagal kompetenciją dalyvauja atliekant finansinių priemonių išankstinį vertinimą, teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus dėl finansinės priemonės įgyvendinimo būdo, rengia ministerijos 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonių įgyvendinimo planą, kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių planą, ketvirtinius priemonių įgyvendinimo planus ir kitus teisės aktuose nustatytus ar vadovaujančios institucijos prašomus planus;

  7.4. rengia Paramos projektų atrankos kriterijus, stebėsenos rodiklių aprašus, projektų finansavimo sąlygų aprašus, teikia paaiškinimus ir konsultacijas dėl jų nuostatų taikymo, teikia pasiūlymus savivaldybių integruotų teritorijų vystymo programoms ir regionų plėtros planams, rengia valstybės projektų atrankos tvarkos aprašą, dalyvauja rengiant finansinių priemonių projektų finansavimo sąlygas;

  7.5. dalyvauja finansines priemones apimančio projekto atrankoje, vertina planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašus projektus, sudaro valstybės projektų sąrašus ir teikia juos aplinkos ministrui tvirtinti;

  7.6. rengia ir teikia aplinkos ministrui tvirtinti sprendimus dėl finansavimo Paramos projektams skyrimo, sumažinimo ar panaikinimo, teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie didelės apimties projektus;

  7.7. organizuoja finansavimo sutarties sudarymą, teikia pasiūlymus dėl projektų sutarčių pakeitimų, atlieka veiksmus, susijusius su trišalių Paramos sutarčių sudarymu, priežiūros komitetų sudarymu ir jų veiklos užtikrinimu; atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su finansinės priemonės ir visuotinės dotacijos priemonės įgyvendinimu, jei tokia priemonė numatyta;

  7.8. planuoja Paramos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir bendrojo finansavimo lėšų poreikį, dalyvauja rengiant ministerijos strateginį veiklos planą ir 2014–2020 m. nacionalinės pažangos programos horizontaliuosius prioritetus įgyvendinančius tarpinstitucinius veiklos planus, atsiskaito už jų įgyvendinimą; pagal kompetenciją atlieka veiksmus dėl lėšų išmokėjimo, susigrąžinimo ir / ar nurašymo teisės aktų nustatyta tvarka, teikia apie tai informaciją atsakingoms institucijoms;

  7.9. vykdo lėšų panaudojimo ir išlaidų pripažinimo deklaruotinomis Europos Komisijai prognozes ir priežiūrą, rengia ataskaitas apie Paramos panaudojimą ir programų įgyvendinimo eigą bei užbaigimą;

  7.10. vykdo Paramos programų, priemonių ir projektų įgyvendinimo priežiūrą, vertina įgyvendintų ir vykdomų projektų numatytus ir pasiektus rezultatus, jų eigą ir rizikas, vykdo projektų dvigubo finansavimo rizikos prevenciją ir kryžminio finansavimo priežiūrą, pagal kompetenciją užtikrina, kad projektai, atsižvelgiant į ES teisės aktuose numatytas išimtis, būtų įgyvendinami toje teritorijoje, kuri numatyta veiksmų programoje, įdiegia ir taiko priemones kovai su sukčiavimu, apie įtariamą pažeidimą, nusikalstamą ar korupcinio pobūdžio veiką praneša atsakingoms institucijoms, dalyvauja nagrinėjant projektų pažeidimus, nagrinėja pareiškėjų skundus, kuriuose skundžiami Aplinkos projektų valdymo agentūros sprendimai dėl paraiškų atmetimo;

  7.11. dalyvauja kuriant ir plėtojant Paramos programų viešinimo svetaines, pagal kompetenciją skelbia ir atnaujina jose informaciją, pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms, stebėsenos komitetams, veiksmų programos valdymo komitetui, pareiškėjams, projektų vykdytojams, galutiniams naudos gavėjams ir visuomenei informaciją apie Paramos programų įgyvendinimą;

  7.12. dalyvauja stebėsenos komitetų ir veiksmų programų valdymo komitetų veikloje, kitų komitetų, komisijų ir darbo grupių, susijusių su Paramos programų administravimu ir  įgyvendinimu, darbe, rengia šių komitetų, komisijų ir darbo grupių posėdžių medžiagą bei pasiūlymus ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais, vertina kitų institucijų ir įstaigų pateiktą medžiagą ir pasiūlymus;

  7.13. dalyvauja rengiant ir keičiant ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planus, organizuoja ES struktūrinės paramos vertinimus, rengia vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo planus, stebi jų įgyvendinimą;

  7.14. dalyvauja rengiant, keičiant ir įgyvendinant ES struktūrinės paramos komunikacijos strategiją, metinius ir ketvirtinius komunikacijos planus, organizuoja Paramos viešinimą ir informavimo veiklą, teikia informaciją apie atliktą veiklą vadovaujančiajai institucijai;

  7.15. organizuoja Paramos programų techninės paramos planavimą, panaudojimą ir atsiskaitymą, administruoja ministerijai teikiamos techninės paramos projektus, pagal kompetenciją koordinuoja Aplinkos projektų valdymo agentūrai teikiamos ES techninės paramos projektų įgyvendinimą;

  7.16. užtikrina bendradarbiavimą su partneriais rengiant, keičiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant Paramos programas;

  7.17. saugo pagal kompetenciją gaunamus ir rengiamus dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti; vadovaujančiosios institucijos prašymu teikia derinti pagal kompetenciją rengiamus dokumentų, reglamentuojančių veiksmų programos įgyvendinimą ir susijusių su vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimu, projektus;

  7.18. atstovauja ministerijai Paramos klausimais, dalyvauja tarptautinėse konferencijose, seminaruose, forumuose ir kituose renginiuose struktūrinės paramos klausimais;

  7.19 rengia pasiūlymus dėl aplinkos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, pakuočių ir gaminių atliekų tvarkymo ekonominės sistemos formavimo ir teikia Departamento direktoriui;

  7.20. rengia mokesčių už aplinkos teršimą, mokesčių už gamtos išteklių naudojimą, tikslines aplinkos apsaugos programas reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

  7.21. rengia ekonominių priemonių už aplinkai padarytą žalą apskaičiavimo ir taikymo metodikas ar tvarkas;

  7.22. koordinuoja Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos ir Aplinkos apsaugos rėmimo programos įgyvendinimą:

  7.23. rengia Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos ir Aplinkos apsaugos rėmimo programos sąmatų projektus, pagal kompetenciją rengia dokumentus viešiesiems pirkimams vykdyti iš Aplinkos ministerijos įgyvendinamų programų lėšų, rengia viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių projektus ir koordinuoja pasirašytų sutarčių įgyvendinimą;

  7.24. metodiškai vadovauja apsaugos valstybinę kontrolę vykdančioms įstaigoms vykdant Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiųjų programų lėšų tikslinio naudojimo kontrolę, tobulina Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą reglamentuojančią teisinę bazę;

  7.25. vertina taikomų aplinkos apsaugos ekonominių priemonių efektyvumą;

  7.26. rengia pasiūlymus dėl neapmokestinamo aplinkos apsaugos nekilnojamojo turto objektų sąrašo;

  7.27. nustatytąja tvarka teikia informaciją suinteresuotiems asmenims ir organizacijoms apie aplinkos apsaugos ekonomines priemones, vykdomas programas ir projektus, apie teikiamą valstybės pagalbą;

  7.28. pagal kompetenciją nagrinėja Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų parengtus teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

  7.29. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, pranešimus ir prašymus;

  7.30. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, būtinas tarpinės institucijos funkcijoms užtikrinti, ir ministerijos vadovybės pavedimus.

   

  III SKYRIUS
    DEPARTAMENTO TEISĖS

   

  8. Departamentas turi teisę:

  8.1. teikti ministerijos vadovybei pasiūlymus dėl efektyvaus investicijų planavimo, administravimo ir programų įgyvendinimo;

  8.2. kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl projektų vykdytojų (perkančiųjų organizacijų) viešųjų pirkimų atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams;

  8.3. gauti iš tarpinių, kitų institucijų ir įstaigų bei jų administruojamų duomenų bazių, Veiksmų programos stebėsenos komiteto, veiksmų programos valdymo komiteto, pareiškėjų ir projektų vykdytojų informaciją, kurios reikia jos funkcijoms atlikti;

  8.4. kreiptis į Konkurencijos tarybą dėl pareiškėjų planuojamų įgyvendinti ir projektų vykdytojų įgyvendinamų projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms ir konkurenciją ribojančių susitarimų vykdant projektų viešuosius pirkimus;

  8.5. kreiptis į metodinės pagalbos centrą dėl metodinės pagalbos teikimo administruojant projektus;

  8.6. tikrinti projektus jų įgyvendinimo arba administravimo vietose;

  8.7. sudaryti projektų, įgyvendinamų pagal dvišales projektų sutartis, priežiūros komitetą;

  8.8. organizuoti projektų vertinimo rezultatų aptarimą, jeigu tai nurodyta projektų finansavimo sąlygų apraše;

  8.9. gauti iš ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų informaciją ir kitus dokumentus, reikalingus departamento uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

  8.10. esant reikalui, pasitelkti ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų specialistus departamento sprendžiamiems klausimams nagrinėti;

  8.11. rengti pasitarimus, kitus renginius su departamento veikla susijusiose srityse;

  8.12. dalyvauti žinybinių, tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje;

  8.13. dalyvauti mokymuose, seminaruose, konferencijose, susijusiose su departamento funkcijų vykdymu;

  8.14. pagal savo kompetenciją teikti pasiūlymus dėl teisės aktų rengimo, siekiant gerinti ES paramos planavimą, administravimą ir programų įgyvendinimą;

  8.15. departamentas gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

   

  IV SKYRIUS

   DEPARTAMENTO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   

  9. Departamentui vadovauja departamento direktorius, jį priima į pareigas ir atleidžia iš jų aplinkos ministras arba jo pavedimu – ministerijos kancleris.

  10. Departamento direktorius tiesiogiai pavaldus aplinkos ministrui.

  11. Departamento direktorius savo veiklą koordinuoja su Aplinkos ministerijos vyriausiuoju patarėju darnaus vystymosi ir klimato kaitos klausimais.

  11. Departamento direktorius:

  11.1. vadovauja departamentui, planuoja ir organizuoja departamento darbą, atstovauja departamentui, sprendžia visus klausimus, susijusius su departamento uždavinių vykdymu, siekiant, kad departamentas tinkamai vykdytų jam priskirtas funkcijas;

  11.2. paskirsto darbus ir pavedimus departamento skyriams, kontroliuoja jų vykdymą, siekiant, kad departamentui pavesti aplinkos ministro ir ministerijos kanclerio pavedimai būtų vykdomi kokybiškai ir laiku;

  11.3. sprendžia klausimus, susijusius su departamento darbo organizavimo gerinimu, kontroliuoja departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo kokybę, teikia ministerijos kancleriui pasiūlymus dėl departamento skyrių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo arba drausminių nuobaudų jiems skyrimo, vertina departamento skyrių vedėjų tarnybinę veiklą, taip pat pasiūlymus dėl departamento struktūros tobulinimo, rūpinasi tinkamų darbo sąlygų sudarymu departamento valstybės tarnautojams, darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, savo ir jų kvalifikacijos kėlimu;

  11.4. vizuoja departamento skyrių parengtų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, raštų projektus, taip pat vizuoja kitų Aplinkos ministerijos administracijos padalinių parengtus dokumentus, tiesiogiai susijusius su departamento kompetencija, pasirašo departamento vardu siunčiamus raštus jo kompetencijai priskirtais klausimais;

  11.5. dalyvauja konkursų departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigoms užimti komisijų darbe;

  11.6. ministerijos vadovybei teikia informaciją apie departamento darbą;

  11.7. dalyvauja komitetų, komisijų ir darbo grupių, susijusių su ES struktūrinėmis investicijomis ir kita tarptautine parama, darbe;

  11.8. nustatytąja tvarka atstovauja ministerijai kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, atstovauja Lietuvai kitų valstybių, tarptautinių ir ES organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose;

  11.9. pagal departamento kompetenciją kontroliuoja teisės aktų, ministerijos raštų vykdymą;

  11.10. vykdo kitus su departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio aplinkos ministro pavedimus.

  12. Departamento direktorius gali turėti ir kitų teisės aktų, ministerijos vadovybės jam suteiktų teisių ir įgaliojimų.

  13. Kai departamento direktoriaus nėra, jo pareigas vykdo kitas aplinkos ministro ar jo pavedimu ministerijos kanclerio paskirtas departamento valstybės tarnautojas.

  14. Departamente yra Ekonominių priemonių taikymo politikos, Europos Sąjungos investicijų  planavimo ir Europos Sąjungos investicinių priemonių įgyvendinimo skyriai.

   

   

  V SKYRIUS

    BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  15. Departamentas reorganizuojamas ar likviduojamas teisės aktų nustatyta tvarka.

  ______________

   

   

   

   

  • Europos Sąjungos investicinių priemonių įgyvendinimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Raimonda Juknaitė
   Sigita Alčauskienė (LIFE programa, aplinkos monitoringo pajėgumų stiprinimo, biologinės įvairovės išsaugojimo, vandens išteklių valdymo projektai)
   Daiva Astasevičiūtė (potvynių rizikos valdymo, užterštų teritorijų tvarkymo, vandens telkinių valymo, vandens išteklių valdymo, valstybinių parkų tvarkymo projektai)
   Kristina Šarkienė (vandentvarkos sektoriaus, paviršinių nuotekų tvarkymo, visuomenės informavimo apie aplinką projektai)

    

   APLINKOS MINISTERIJOS

   EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR EKONOMINIŲ PRIEMONIŲ DEPARTAMENTO

   EUROPOS SĄJUNGOS investicinių priemonių įgyvendinimo skyriaus NUOSTATAI

    

   I BENDROSIOS NUOSTATOS 

   1. Europos Sąjungos investicinių priemonių skyrius (toliau – skyrius) yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, aplinkos ministro įsakymais, ministerijos nuostatais, departamento nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais. 

    

   II SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   3. Skyriaus uždaviniai:

   3.1. dalyvauti formuojant ir įgyvendinant ES fondų, programų ir kitos tarptautinės paramos (toliau – Parama) panaudojimo politiką ministerijos kompetencijai priskirtose srityse;

   3.2. užtikrinti Paramos administravimą, stebėseną, Paramos ir bendrojo finansavimo lėšų panaudojimą pagal ES, kitą tarptautinę paramą reglamentuojančias ir nacionalines taisykles;

   3.3. koordinuoti Paramos lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą.

   4. Vykdydamas pavestus uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

   4.1. administruoja 2014–2020 m. ES struktūrinę paramą:

   4.1.1. dalyvauja rengiant priemonių įgyvendinimo planą;

   4.1.2. rengia nacionalinių rodiklių aprašymus;

   4.1.3. planuoja kvietimus teikti paraiškas ir lėšų, skirtų pagal tam tikrą kvietimą teikti paraiškas, sumas;

   4.1.4. rengia ir derina su Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA) (teisės aktų nustatyta tvarka – ir su kitomis institucijomis ir (ar) vadovaujančiąją institucija) projektų finansavimo sąlygų aprašų projektus ir teikia juos tvirtinti aplinkos ministrui, teikia paaiškinimus projektų vykdytojams dėl projektų finansavimo sąlygų aprašų, užtikrinant:

   4.1.4.1. bendradarbiavimą su socialiniais ir ekonominiais partneriais;

   4.1.4.2. kad projektai būtų įgyvendinami toje teritorijoje, kuri numatyta veiksmų programoje, atsižvelgiant į ES teisės aktuose numatytas išimtis;

   4.1.4.3. priemonių kovai su sukčiavimu, kaip numatyta reglamento (ES) Nr. 1303/2013 125 straipsnio 4 dalies c punkte, įgyvendinimą;

   4.1.4.4. kad ES struktūrinių fondų lėšos nebūtų prarastos pagal reglamento (ES) Nr. 1303/2013 136 straipsnio nuostatas ir būtų pasiekti veiksmų programos veiklos peržiūros plane nustatyti rodikliai;

   4.1.5. rengia projektų atrankos kriterijus, o jeigu projektas apima finansines priemones, – kriterijus, nustatančius galutinių naudos gavėjų finansavimo ir (ar) veiklų įgyvendinimo sąlygas, ir teikia vadovaujančiajai institucijai;

   4.1.6. teisės aktų nustatyta tvarka ir apimtimi vertina planuojamus įtraukti į valstybės projektų sąrašą projektus;

   4.1.7. sudaro valstybės projektų sąrašus ir teikia juos tvirtinti aplinkos ministrui;

   4.1.8.rengia ir teikia aplinkos ministrui tvirtinti sprendimus dėl valstybės, regionų projektų ir projektų, atrinktų konkurso ar tęstinės projektų atrankos būdu, finansavimo ar panaikinimo;

   4.1.9. įtarusi pažeidimą, praneša apie tai įgyvendinančiajai institucijai arba, kai įgyvendinamos finansinės priemonės, – vadovaujančiajai institucijai;

   4.1.10. apie įtariamą nusikalstamą veiką, susijusią su ES struktūrinių fondų lėšų gavimu ir panaudojimu, praneša Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai ir įgyvendinančiajai institucijai arba, kai įgyvendinamos finansinės priemonės, – vadovaujančiajai institucijai;

   4.1.11. pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją;

   4.1.12. pagal kompetenciją vykdo kryžminio finansavimo priežiūrą;

   4.1.13. nagrinėja pareiškėjų skundus, kuriuose skundžiami APVA sprendimai dėl paraiškų atmetimo.

   4.1.14. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant finansines priemones apimančių projektų finansavimo sąlygas;

   4.1.15. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka dalyvauja finansines priemones apimančio projekto atrankoje, kartu su vadovaujančiąja institucija organizuoja finansavimo sutarties sudarymą, steigia projekto, apimančio finansines priemones, priežiūros komitetą (išskyrus tuos atvejus, kai įgyvendinamos jungtinės priemonės) ir atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, susijusias su finansinės priemonės įgyvendinimu;

   4.1.16. vykdo veiksmų programos priemonių įgyvendinimo priežiūrą, vertina įgyvendintų ir vykdomų projektų numatytus ir pasiektus rezultatus, rizikas, informuoja ir teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl priemonių įgyvendinimo eigos;

   4.1.17. koordinuoja ES struktūrinių fondų arba ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų susigrąžinimą, reikalavimo teisę į projekto vykdytojo negrąžintą sumą perduoda centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojui, rengia dokumentus, reikalingus sprendimams priimti dėl negrąžintos sumos nurašymo teisės aktuose nustatyta tvarka;

   4.1.18. rengia valstybės pagalbos dokumentus ir derina juos su Europos Komisija;

   4.1.19. teikia pasiūlymus dėl pateiktų derinti savivaldybių parengtų integruotų teritorijų vystymo programų, atsižvelgiant į veiksmų programų tikslus, prioritetus ir specifinius uždavinius;

   4.1.20. projektų finansavimo sąlygų apraše numatytais atvejais organizuoja trišalių sutarčių sudarymą, projektų, įgyvendinamų pagal trišales sutartis, priežiūros komiteto sudarymą ir jo veiklą, derina dvišalių projektų sutarčių keitimus;

   4.2. administruoja 2007–2013 m. ES struktūrinę paramą:

   4.2.1. vykdo projektų užbaigimo stebėseną;

   4.2.2. nagrinėja projektų vykdytojų skundus dėl APVA veiksmų, priimtų sprendimų ar neveikimo;

   4.2.3. vykdo veiksmų programos priemonių įgyvendinimo priežiūrą, vertina įgyvendintų ir vykdomų projektų numatytus ir pasiektus rezultatus, informuoja ir teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl priemonių įgyvendinimo eigos;

   4.2.4. organizuoja APVA parengtų siūlomų grąžinti lėšų formų tvirtinimą ir lėšų susigrąžinimą iš projektų vykdytojų;

   4.2.5. dalyvauja paramos teikimo užbaigimo procedūrose;

   4.3. administruoja  ES finansinį instrumentą LIFE + (toliau – LIFE +) bei aplinkos ir klimato politikos programą LIFE (toliau – LIFE):

   4.3.1. organizuoja ir koordinuoja Lietuvos dalyvavimą LIFE+ ir LIFE įgyvendinime;

   4.3.2. organizuoja pirminę projektų atranką;

   4.3.3. dalyvauja LIFE+ ir LIFE darbo grupėje;

   4.4. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemą (SFMIS ir SFMIS2014), įveda duomenis į SFMIS ir SFMIS2014, vykdo APVA įvestų duomenų kontrolę;

   4.5. pagal kompetenciją saugo gaunamus ir rengiamus su ES paramos administravimu susijusius dokumentus, kurių reikia audito sekai užtikrinti;

   4.6. pagal ministerijos kompetenciją dalyvauja rengiant ar derinant ES teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų pakeitimų ar papildymų;

   4.7. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms, Veiksmų programos stebėsenos komitetui, veiksmų programos valdymo komitetui, pareiškėjams, projektų vykdytojams, galutiniams naudos gavėjams, regionų plėtros taryboms ir visuomenei informaciją apie veiksmų programos įgyvendinimą;

   4.8. pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės ir Europos Sąjungos investicijų ir ekonominių priemonių departamento direktoriaus pavedimus;

   4.9. tvarko skyriaus raštvedybą.

    

   III SKYRIAUS TEISĖS

    

   5. Įgyvendindamas pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, skyrius turi teisę:

   5.1. pagal kompetenciją teikti departamento direktoriui pasiūlymus dėl Paramos lėšų panaudojimo ir projektų įgyvendinimo tobulinimo, skyriaus darbo organizavimo klausimais, vykdyti veiksmus, būtinus skyriaus veiklai užtikrinti ir pagerinti;

   5.2. pagal kompetenciją kreiptis į Viešųjų pirkimų tarnybą dėl projektų vykdytojų (perkančiųjų organizacijų) viešųjų pirkimų atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimams;

   5.3. pagal kompetenciją gauti iš tarpinių, kitų institucijų ir įstaigų bei jų administruojamų duomenų bazių, Veiksmų programos stebėsenos komiteto, veiksmų programos valdymo komiteto, pareiškėjų ir projektų vykdytojų informaciją, kurios reikia jos funkcijoms atlikti;

   5.4. kreiptis į Konkurencijos tarybą dėl pareiškėjų planuojamų įgyvendinti ir projektų vykdytojų įgyvendinamų projektų atitikties valstybės pagalbos taisyklėms ir konkurenciją ribojančių susitarimų vykdant projektų viešuosius pirkimus;

   5.5. kreiptis į metodinės pagalbos centrą dėl metodinės pagalbos teikimo administruojant projektus;

   5.6. tikrinti projektus jų įgyvendinimo arba administravimo vietose;

   5.7. sudaryti projektų, įgyvendinamų pagal dvišales projektų sutartis, priežiūros komitetą;

   5.8. organizuoti projektų vertinimo rezultatų aptarimą, jeigu tai nurodyta projektų finansavimo sąlygų apraše;

   5.9. kreiptis į ministerijos administracijos padalinius, įstaigas prie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtas įstaigas ir gauti iš jų informaciją ir dokumentus, kurių reikia skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

   5.10. esant reikalui pasitelkti kitų ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų specialistus sprendžiamiems klausimams nagrinėti;

   5.11. kreiptis į metodinės pagalbos centrus dėl metodinės pagalbos teikimo administruojant projektus;

   5.12. tikrinti projektus jų įgyvendinimo vietose.

   6. Skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jam nustatytų teisių.

    

   IV SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   7. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų aplinkos ministras arba jo pavedimu - ministerijos kancleris.

   8. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

   9. Skyriaus vedėjas:

   9.1. atsako už skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;

   9.2. organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

   9.3. atsiskaito departamento direktoriui už skyriaus veiklą;

   9.4. vizuoja visus skyriaus parengtus dokumentus, kuriuos reikia derinti pagal kompetenciją;

   9.5. teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

   9.6. teikia departamento direktoriui pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų, skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigas, skyriuje konkursų komisijų darbe;

   9.7. Departamento direktoriui pavedus, atstovauja skyriui ir departamentui kituose ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos, jos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose;

   9.8. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo departamento direktoriaus ir ministerijos vadovybės pavedimus.

   10. Jei skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka aplinkos ministro ar jo pavedimu ministerijos kanclerio paskirtas kitas valstybės tarnautojas.

    

   ________________

    

    

  • Europos Sąjungos investicijų planavimo skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Eglė Valūnė
   Aušra Genevičiūtė (ES techninės paramos projektų administravimas)
   Dalia Gudaitienė-Holiman (ES lėšomis finansuojamų programų ir priemonių vandenų srityje planavimas bei valdymas)
   Rimvydas Dilba (ES lėšomis finansuojamų programų planavimas ir valdymas)

    

   APLINKOS MINISTERIJOS

   EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ IR EKONOMINIŲ PRIEMONIŲ DEPARTAMENTO

    EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ PLANAVIMO SKYRIAUS

   NUOSTATAI

    

   I Bendrosios nuostatos

    

   1. Europos Sąjungos  ivesticijų ir ekonominių priemonių departamento Europos Sąjungos investicijų planavimo skyrius (toliau – skyrius) yra Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padalinys.

   2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, aplinkos ministro įsakymais, ministerijos nuostatais, departamento nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

    

    

     II SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   3. Skyriaus uždaviniai:

   3.1. formuoti ES fondų panaudojimo politiką ministerijos kompetencijai priskirtose srityse, rengiant ES fondų panaudojimo programinius, planavimo ir administravimo dokumentus, užtikrinant šių dokumentų suderinamumą ir atitikimą nacionalinėms strategijoms bei ministerijos nustatytiems prioritetams, organizuojant ES fondų lėšų panaudojimo vertinimus;

   3.2. vykdyti ES fondų veiksmų programų įgyvendinimo planavimą, priežiūrą ir atsiskaitymą užtikrinant, kad ES fondų lėšos nebūtų prarastos;

   3.3. užtikrinti ministerijos kompetencijai priskirtų ES fondų lėšų valdymo ir kontrolės sistemos sukūrimą ir veikimą;

   3.4. užtikrinti ES techninės paramos lėšomis finansuojamų projektų valdymą, įgyvendinimą ir administravimą, savalaikę informacijos apie ES fondus sklaidą.

   4. Vykdydamas pavestus uždavinius, skyrius atlieka šias funkcijas:

   4.1. pagal ministerijos kompetencijos sritis organizuoja rengimą ir dalyvauja rengiant 2014–2020 m. nacionalinę pažangos programą, Partnerystės sutartį ir 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programą, ES fondų po 2020 m. programinius dokumentus, prireikus teikia pasiūlymus dėl jų keitimo;

   4.2. dalyvauja rengiant teisės aktus, reglamentuojančius veiksmų programų administravimą ir finansavimą (įskaitant regionų projektų atrankos tvarkos aprašą), jų detalizavimo dokumentus, teikia pasiūlymus dėl jų keitimo;

   4.3. planuoja veiksmų programų prioritetų ir atitinkamų priemonių įgyvendinimą: teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus dėl 2014–2020 m. ES fondų lėšų panaudojimo ir veiklos peržiūros rodiklių pasiekimo plano pagal metus, rengiant 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priedą ir jo pakeitimus, pagal kompetenciją dalyvauja atliekant finansinių priemonių išankstinį vertinimą, teikia vadovaujančiajai institucijai pasiūlymus dėl finansinės priemonės įgyvendinimo būdo, rengia ministerijos 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonių įgyvendinimo planą ir jo pakeitimus;

   4.4. rengia veiksmų programos ir nacionalinių stebėsenos rodiklių aprašymus;

   4.5. koordinuoja 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonių projektų atrankos kriterijų rengimą;

   4.6. dalyvauja rengiant 2014–2020 m. nacionalinės pažangos programos horizontaliuosius prioritetus įgyvendinančius tarpinstitucinius veiklos planus, teikia pasiūlymus dėl jų keitimo ir informaciją apie jų įgyvendinimą;

   4.7. planuoja ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas, skiriamas projektams finansuoti, rengia informaciją, reikalingą ministerijos strateginiam planui parengti, lėšų panaudojimo ir išmokėjimo planus, planuojamų pripažinti deklaruotinomis Europos Komisijai išlaidų prognozes pagal administruojamus prioritetus ir priemones, atsiskaito už jų įgyvendinimą, koordinuoja lėšų išmokėjimo veiksmus;

   4.8. atlieka 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos atitinkamų prioritetų ir uždavinių įgyvendinimo eigos, rodiklių ir ES fondų lėšų panaudojimo priežiūrą, rengia ir teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją, reikalingą pažangos, ketvirtinėms, metinėms ir galutinėms programinių dokumentų įgyvendinimo ataskaitoms parengti, dalyvauja paramos teikimo užbaigimo procedūrose;

   4.9. rengia ir atnaujina ES struktūrinės paramos lėšų valdymo ir kontrolės sistemų (toliau – VKS) aprašymus bei kitus administravimo dokumentus, ministerijos kaip tarpinės institucijos vidaus procedūrų aprašus, valstybės projektų atrankos tvarkos aprašus, reikalingus efektyviam ir skaidriam ministerijos valdomos ES struktūrinės paramos panaudojimui užtikrinti, atlieka nuolatinę VKS priežiūrą, šalina jos trūkumus ir ją tobulina, siekiant užtikrinti nustatytų procedūrų laikymąsi;

   4.10. užtikrina vadovaujančiosios institucijos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimą, įgyvendina vadovaujančiosios institucijos nustatytus ir jos atsakomybe atliekamų funkcijų įgyvendinimo reikalavimus ir teikiamas funkcijų įgyvendinimo ir ministerijos vidaus sistemos tobulinimo rekomendacijas;

   4.11. dalyvauja stebėsenos komitetų ir veiksmų programų valdymo komitetų veikloje, kitų komitetų, komisijų ir darbo grupių, susijusių su programų administravimu ir  įgyvendinimu, darbe, rengia šių komitetų, komisijų ir darbo grupių posėdžių medžiagą bei pasiūlymus ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais, vertina kitų institucijų ir įstaigų pateiktą medžiagą ir pasiūlymus;

   4.12. dalyvauja ES struktūrinės paramos vertinimo veikloje, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir keičiant ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimo planą ir metinius planus, dalyvauja vertinimo koordinavimo grupės veikloje, organizuoja ministerijos kompetencijai priskirtų ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo vertinimus, teikia vadovaujančiajai institucijai informaciją apie vertinimo metu pateiktas rekomendacijas ir jų įgyvendinimą bei kita;

   4.13. rengia ir teikia tvirtinančiajai ir mokėjimo institucijoms informaciją apie grąžintinas, grąžintas ir nesusigrąžintas lėšas, panaikintą projekto ES fondų lėšų ir (ar) nacionalinių lėšų dalį arba visas projektui skirtas lėšas;

   4.14. pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemą (SFMIS ir SFMIS2014), registruoja informaciją apie atliekamus veiksmus;

   4.15. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant, keičiant ir įgyvendinant komunikacijos strategiją, metinius ir ketvirtinius komunikacijos ar informavimo ir viešinimo priemonių planus, organizuoja ES struktūrinės paramos viešinimą, teikia informaciją ar ataskaitas vadovaujančiajai institucijai apie informavimo ir viešinimo veiklų įgyvendinimą;

   4.16. pagal kompetenciją ir teisės aktų nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms, veiksmų programų stebėsenos komitetams, veiksmų programų valdymo komitetams, regionų plėtros taryboms, pareiškėjams, projektų vykdytojams informaciją apie veiksmų programų įgyvendinimą;

   4.17. dalyvauja kuriant ir plėtojant ES struktūrinių fondų svetainę, pagal kompetenciją skelbia ir atnaujina joje informaciją, skirtą galimiems ir (ar) esamiems pareiškėjams, projektų vykdytojams ir visuomenei, užtikrina bendradarbiavimą su socialiais ir ekonominiais partneriais rengiant, įgyvendinant, stebint ir vertinant veiksmų programą;

   4.18. dalyvauja ES techninės paramos administravimą reglamentuojančių teisės aktų ir dokumentų rengime, planuoja ES techninės paramos lėšų poreikį ir panaudojimą, administruoja ministerijai skiriamos ES techninės paramos projektus ir organizuoja jų įgyvendinimą, koordinuoja Aplinkos projektų valdymo agentūrai teikiamos techninės paramos projektų įgyvendinimą;

   4.19. koordinuoja ir organizuoja kvalifikacijos kėlimo ES fondų administravimo temomis veiklą;

   4.20. pagal kompetenciją saugo gaunamus ir rengiamus dokumentus, užtikrina šių dokumentų prieinamumą turinčioms teisę juos tikrinti institucijoms ir asmenims;

   4.21. pagal ministerijos kompetenciją dalyvauja rengiant ar derinant ES teisės aktų, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų norminių teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl galiojančių teisės aktų pakeitimų ar papildymų;

   4.22. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ministerijos vadovybei, ministerijos padaliniams, kitoms valstybės ir užsienio institucijoms informaciją skyriaus kompetencijos klausimais;

   4.23. pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, ministerijos vadovybės ir departamento direktoriaus pavedimus;

   4.24. tvarko skyriaus raštvedybą.

    

   III SKYRIAUS TEISĖS

    

   5. Įgyvendindamas pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, skyrius turi teisę:

   5.1. pagal savo kompetenciją teikti departamento direktoriui pasiūlymus dėl tinkamo ES struktūrinės paramos aplinkos sektoriui panaudojimo ir administravimo, efektyvaus ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimo, tinkamo ir efektyvaus techninės paramos planavimo ir panaudojimo, tinkamo visuomenės informavimo apie ES struktūrinę paramą aplinkos sektoriui, vertinimų planavimo ir jų atlikimo, skyriaus darbo organizavimo klausimais, organizuoti priemones, būtinas skyriaus veiklai vykdyti ir pagerinti;

   5.2. gauti iš tarpinių, kitų institucijų ir įstaigų bei jų administruojamų duomenų bazių, Veiksmų programos stebėsenos komiteto, veiksmų programos valdymo komiteto, pareiškėjų ir projektų vykdytojų informaciją, kurios reikia jos funkcijoms atlikti;

   5.3. tikrinti projektus jų įgyvendinimo arba administravimo vietose;

   5.4. kreiptis į ministerijos padalinius, įstaigas prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtas įstaigas ir gauti iš jų informaciją ir dokumentus, kurių reikia skyriaus uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti;

   5.5. esant reikalui, pasitelkti kitų ministerijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų specialistus sprendžiamiems klausimams nagrinėti;

   5.6. tikrinti projektus jų įgyvendinimo vietose;

   5.7. skyrius gali turėti ir kitų teisės aktuose jam nustatytų teisių.

    

   IV SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

    

   6. Skyriui vadovauja skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų aplinkos ministras arba jo pavedimu –ministerijos kancleris.

   7. Skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus departamento direktoriui.

   8. Skyriaus vedėjas:

   8.1. atsako už skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

   8.2. planuoja ir organizuoja skyriaus darbą, paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

   8.3. atsiskaito departamento direktoriui už skyriaus veiklą;

   8.4. vizuoja visus skyriaus parengtus dokumentus ir kitus dokumentus, kuriuos reikia derinti pagal kompetenciją;

   8.5. teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;

   8.6. teikia departamento direktoriui pasiūlymus skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų, skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų jiems skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas skyriuje konkursų komisijų darbe;

   8.7. Departamento direktoriui pavedus, atstovauja skyriui ir departamentui kituose ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose ir kitose valstybės institucijose ir įstaigose;

   8.8. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, departamento direktoriaus ar ministerijos vadovybės pavedimus.

   9. Jei skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka aplinkos ministro ar jo pavedimu ministerijos kanclerio paskirtas kitas valstybės tarnautojas.

    

   _____________________________

    

    

    

    

  • Ekonominių priemonių taikymo politikos skyrius
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Živilė Liberienė
   Aidas Juozapaitis
   Virginija Kalesinskienė
   Gražina Rapkauskienė
   Jurgita Užkurnienė

    

   APLINKOS MINISTERIJOS

   EUROPOS SĄJUNGOS INVESTICIJŲ IR EKONOMINIŲ PRIEMONIŲ  DEPARTAMENTO

    EKONOMINIŲ PRIEMONIŲ TAIKYMO POLITIKOS SKYRIAUS

   NUOSTATAI 

    

    

        I BENDROSIOS NUOSTATOS

    

   1. Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir ekonominių priemonių departamento Ekonominių priemonių taikymo politikos skyrius (toliau – Ekonominių priemonių taikymo politikos skyrius) yra Aplinkos ministerijos Europos Sąjungos investicijų ir ekonominių priemonių departamento (toliau – Departamentas) struktūrinis padalinys, pavaldus Departamento direktoriui.

   2. Ekonominių priemonių taikymo politikos skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Seimo priimtais teisės aktais, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, aplinkos ministro įsakymais, Aplinkos ministerijos nuostatais, Departamento nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

   3. Ekonominių priemonių taikymo politikos skyriaus struktūrą, nuostatus ir valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus tvirtina aplinkos ministras.

    

   II EKONOMINIŲ PRIEMONIŲ TAIKYMO POLITIKOS SKYRIAUS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

    

   4. Ekonominių priemonių taikymo politikos skyriaus uždaviniai yra:

   4.1. organizuoti principo „teršėjas moka“ įgyvendinimą;

   4.2. organizuoti racionalaus gamtos išteklių naudojimo ir aplinkos apsaugos ekonominių priemonių taikymo politikos formavimą ir dalyvauti ją įgyvendinant.

   5. Ekonominių priemonių taikymo politikos skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

   5.1. rengia pasiūlymus dėl aplinkos apsaugos, gamtos išteklių naudojimo, pakuočių ir gaminių atliekų tvarkymo ekonominės sistemos formavimo ir teikia Departamento direktoriui;

   5.2. rengia mokesčių už aplinkos teršimą, mokesčių už gamtos išteklių naudojimą, tikslines aplinkos apsaugos programas reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

   5.3. rengia ekonominių priemonių už aplinkai padarytą žalą apskaičiavimo ir taikymo metodikas ar tvarkas;

   5.4. koordinuoja Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos ir Aplinkos apsaugos rėmimo programos įgyvendinimą:

   5.4.1. atlieka analizę kiekvienos programos mastu;

   5.4.2. nustato kiekvienos programos tikslus ir jų išdėstymą prioriteto tvarka, suformuluoja uždavinius ir numato rezultatus;

   5.4.3. nustato kiekvienos programos produkto ir rezultato  kriterijus;

   5.4.4. numato arba teikia kiekvienos programos užduotis priemonių planuotojams (vykdytojams);

   5.4.5. įvertina kiekvienos programos priemonių planuotojų (vykdytojų) pateiktų projektų suderinamumą su uždaviniais;

   5.4.6. užtikrina kiekvienos programos uždavinių tarpusavio suderinamumą;

   5.4.7. rengia kiekvienos programos uždavinių įgyvendinimo priemonių ir numatomo biudžeto projektus;

   5.5. rengia Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos ir Aplinkos apsaugos rėmimo programos sąmatų projektus, pagal kompetenciją rengia dokumentus viešiesiems pirkimams vykdyti iš Aplinkos ministerijos įgyvendinamų programų lėšų, rengia viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių, projektus ir koordinuoja pasirašytų sutarčių įgyvendinimą;

   5.6. metodiškai vadovauja aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę vykdančioms įstaigoms vykdant savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiųjų programų lėšų tikslinio naudojimo kontrolę, tobulina Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiąją programą reglamentuojančią teisinę bazę;

   5.7. vertina taikomų aplinkos apsaugos ekonominių priemonių efektyvumą;

   5.8. rengia pasiūlymus dėl neapmokestinamo aplinkos apsaugos nekilnojamojo turto objektų sąrašo ir teikia Departamento direktoriui;

   5.9. nustatytąja tvarka teikia informaciją suinteresuotiems asmenims ir organizacijoms apie aplinkos apsaugos ekonomines priemones, vykdomas programas ir projektus, apie teikiamą valstybės pagalbą;

   5.10. pagal kompetenciją nagrinėja Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų parengtus teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

   5.11. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, pranešimus ir prašymus;

   5.12. pagal kompetenciją vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Aplinkos ministerijos vadovybės ir Departamento direktoriaus pavedimus.

   III. EKONOMINIŲ PRIEMONIŲ TAIKYMO POLITIKOS SKYRIAUS TEISĖS

    

   6. Įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir atlikdamas funkcijas, Ekonominių priemonių taikymo politikos skyrius turi teisę:

   6.1. gauti iš Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų informaciją, teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, kurių reikia Ekonominių priemonių taikymo politikos skyriaus uždaviniams atlikti ir funkcijoms įgyvendinti;

   6.2. organizuoti tarpinstitucinius ir vidaus pasitarimus ministerijos darbo reglamento nustatyta tvarka;

   6.3. vizuoti įstatymų ir kitų teisės aktų, ministro įsakymų projektus, susijusius su pavestų uždavinių įgyvendinimu ir Ekonominių priemonių taikymo politikos skyriaus funkcijų atlikimu;

   6.4. dalyvauti darbo grupėse rengiant teisės aktų projektus Ekonominių priemonių taikymo politikos skyriaus kompetencijos klausimais.

   7. Ekonominių priemonių taikymo politikos skyrius gali turėti ir kitų teisės aktais jam suteiktų teisių.

    

   ​​​​​​​IV EKONOMINIŲ PRIEMONIŲ TAIKYMO POLITIKOS SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   ​​​​​​​

   8. Ekonominių priemonių taikymo politikos skyriui vadovauja Ekonominių priemonių taikymo politikos skyriaus vedėjas, kurį Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų aplinkos ministras, arba, jam pavedus, Aplinkos ministerijos kancleris. Ekonominių priemonių taikymo politikos skyriaus vedėjas yra tiesiogiai pavaldus Departamento direktoriui.

   9. Ekonominių priemonių taikymo politikos skyriaus vedėjas:

   9.1. planuoja ir organizuoja Ekonominių priemonių taikymo politikos skyriaus darbą, paskirsto užduotis Ekonominių priemonių taikymo politikos skyriaus valstybės tarnautojams;

   9.2. atsako už Ekonominių priemonių taikymo politikos skyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;

   9.3. atsiskaito Departamento direktoriui už Ekonominių priemonių taikymo politikos skyriaus veiklą;

   9.4. teikia Departamento direktoriui pasiūlymus Ekonominių priemonių taikymo politikos skyriaus kompetencijos klausimais, taip pat pasiūlymus dėl Ekonominių priemonių taikymo politikos skyriaus nuostatų ir pareigybių aprašymų, Ekonominių priemonių taikymo politikos skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo, dalyvauja pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas Ekonominių priemonių taikymo politikos skyriuje konkursų komisijų darbe;

   9.5. teisės aktų nustatyta tvarka vertina Ekonominių priemonių taikymo politikos skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę  veiklą;

   9.6. vizuoja visus Ekonominių priemonių taikymo politikos skyriaus parengtus dokumentus ir kitus dokumentus, kuriuos reikia derinti su Ekonominių priemonių taikymo politikos skyriumi;

   9.7. kontroliuoja, kad Aplinkos ministerijos vadovybės ir Departamento direktoriaus atliekami pavedimai būtų laiku;

   9.8. Departamento direktoriui pavedus, atstovauja Ekonominių priemonių taikymo politikos skyriui ar Departamentui kituose ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose, taip pat kitose valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose;

   9.9. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, Departamento direktoriaus, Aplinkos ministerijos vadovybės pavedimus.

   10. Ekonominių priemonių taikymo politikos skyriaus valstybės tarnautojai atsako už nustatytų funkcijų Ekonominių priemonių taikymo politikos skyriaus vedėjo pavedimų įvykdymą.

   11. Jei Ekonominių priemonių taikymo politikos skyriaus vedėjo laikinai nėra, jo funkcijas atlieka aplinkos ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas kitas Ekonominių priemonių taikymo politikos skyriaus vyriausiasis specialistas.

    

    

                                                                   

    

                        

 • TARŠOS PREVENCIJOS POLITIKOS GRUPĖ
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vitalijus Auglys
  319

  APLINKOS MINISTERIJOS

  TARŠOS PREVENCIJOS  POLITIKOS GRUPĖS NUOSTATAI

   

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos politikos grupė  (toliau –  Grupė) yra Aplinkos ministerijos administracijos padalinys, tiesiogiai pavaldus aplinkos viceministrui pagal aplinkos ministro nustatytas viceministrų veiklos sritis.

  2.  Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, aplinkos ministro įsakymais, Aplinkos ministerijos nuostatais, šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.

  3.  Grupės  nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus tvirtina aplinkos ministras.

  4.  Grupės  raštvedyba tvarkoma Aplinkos ministerijos darbo reglamento, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nustatyta tvarka.

  5.  Grupė turi blanką su savo pavadinimu.

   

  II SKYRIUS

  GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  6. Pagrindiniai  Grupės  uždaviniai:

   6.1. dalyvauti formuojant planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo, taršos prevencijos politiką ir ją įgyvendinti;

  6.2. dalyvauti formuojant aplinkos oro taršos ir kokybės valdymo politiką ir ją įgyvendinti;

  6.3. pagal kompetenciją užtikrinti aplinkos radiacinės saugos, atsinaujinančių energijos išteklių valdymo veiksmingumą;

  6.4. dalyvauti formuojant cheminių medžiagų saugaus valdymo politiką ir ją įgyvendinti;

  6.5. dalyvauti formuojant Lietuvos vandens ir žemės gelmių išteklių naudojimo ir apsaugos politiką ir koordinuoti jos įgyvendinimą;

  6.6. dalyvauti įgyvendinant vandenų ir žemės gelmių sričių Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus ir tarptautinius įsipareigojimus.

  7. Vykdydama jai pavestus uždavinius,  Grupė atlieka šias funkcijas:

  7.1. rengia ir tobulina Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, aplinkos ministro įsakymų ir kitų teisės aktų projektus planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo, aplinkos oro taršos ir kokybės valdymo, taršos prevencijos (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų, taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo), cheminių medžiagų valdymo (klasifikavimo, ženklinimo, pakavimo, tiekimo rinkai, importo, eksporto, naudojimo, apskaitos, informacijos rinkimo), ozono sluoksnį ardančių medžiagų valdymo, vandenų ir žemės gelmių išteklių valdymo srityse; pagal kompetenciją dalyvauja rengiant aplinkos radiacinės saugos valdymo, atsinaujinančių energijos išteklių valdymo teisės aktus, teisės aktus ir dokumentus, susijusius su Aplinkos ministerijos kompetencijai priskirtų Europos Sąjungos fondų, programų ir kitos tarptautinės paramos planavimu ir panaudojimu;

  7.2. nagrinėja ir teikia išvadas dėl ministerijos administracijos padalinių ir įstaigų prie ministerijos, reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų, kitų valstybės institucijų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su  Grupės  kompetencija;

  7.3. rengia ir derina Lietuvos pozicijos projektus dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų ir kitų dokumentų  Grupės kompetencijai priskirtose srityse;

  7.4. perkelia Europos Sąjungos teisės aktus į nacionalinę teisę  Grupės kompetencijai priskirtose srityse;

  7.5. vykdo cheminių medžiagų kontrolės priežiūrą;

  7.6. organizuoja ir koordinuoja veiklą vykdant Jungtinių Tautų Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste, Jungtinių Tautų Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos, Jungtinių Tautų Branduolinio saugumo konvencijos, Jungtinių Tautų Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos, Konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų, Konvencijos dėl ozono sluoksnio apsaugos, Konvencijos dėl gyvsidabrio, Konvencijos dėl iš anksto pranešto sutikimo tarptautinėje prekyboje cheminėmis medžiagomis Helsinkio konvencijos dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos, Tarpvalstybinių vandentakių ir tarptautinių ežerų apsaugos ir naudojimo konvencijos ir jų protokolų nuostatų įgyvendinimą ir tarptautinių susitarimų dėl jų įgyvendinimo nuostatas, organizuoja ir koordinuoja nacionalinių ataskaitų apie šių konvencijų ir protokolų nuostatų įgyvendinimą teikimą konvencijų ir protokolų sekretoriatams;

  7.7. organizuoja ir koordinuoja veiklą nacionaliniu lygmeniu rengiant ir įgyvendinant Tarptautinę cheminių medžiagų valdymo strategiją (SAICM), dalyvauja tarptautinėje veikloje formuojant šią strategiją ir ją įgyvendinant;

  7.8. koordinuoja Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos veiklą;

  7.9. pagal kompetenciją dalyvauja planuojant valstybės ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos poreikį ir panaudojimą;

  7.10. pagal kompetenciją teikia siūlymus ministerijos vadovybei dėl prisijungimo prie tarptautinių konvencijų ir jų protokolų;

  7.11. rengia ministerijos tarptautinių sutarčių projektus taršos prevencijos srityje ir užtikrina tarptautinių sutarčių vykdymą;

  7.12. organizuoja ir koordinuoja tarpžinybinį ir tarpsektorinį darbą dalyvaujant Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) veikloje, rengia dokumentus ir pozicijas EBPO teisiniams dokumentams, bendradarbiauja su EBPO sekretoriatu, pagal kompetenciją dalyvauja EBPO komitetų, ekspertų grupių veikloje  Grupės kompetencijai priskirtose srityse;

  7.13. rengia, organizuoja, koordinuoja ir dalyvauja rengiant aplinkos apsaugos, vandenų ir žemės gelmių sričių ir kitus strateginius dokumentus  Grupės kompetencijai priskirtose srityse;

  7.14. nustatyta tvarka atstovauja ministerijai valstybės ir savivaldybės institucijose ir įstaigose, užsienio institucijose, dalyvauja seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose  Grupės kompetencijai priskirtose srityse;

  7.15. teikia siūlymus ir išvadas dėl investicinių ir kitų projektų, tikslinių mokslinių tyrimų  Grupės kompetencijai priskirtose srityse rengimo ir vykdymo, organizuoja ir koordinuoja šių projektų ir tyrimų vykdymą;

  7.16. nustatyta tvarka bendradarbiauja su Europos Sąjungos institucijomis, valstybės ir savivaldybės, užsienio institucijomis, tarptautinėmis įstaigomis ir organizacijomis, mokslo įstaigomis;

  7.17. pagal kompetenciją sistemina, apibendrina, rengia ir teikia informaciją, ataskaitas Europos Sąjungos institucijoms, tarptautinėms aplinkos institucijoms ir organizacijoms;

  7.18. nustatytąja tvarka dalyvauja Europos Tarybos ir kitų Europos Sąjungos institucijų ekspertų darbo grupių, komitetų veikloje;

  7.19. teikia metodinę pagalbą ministerijos administracijos padaliniams, įstaigoms prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms  Grupės kompetencijai priskirtose srityse;

  7.20. organizuoja pasitarimus, seminarus, konferencijas  Grupės kompetencijai priskirtose srityse;

  7.21. pagal Grupės kompetencijai priskirtas sritis nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų skundus, prašymus ir pranešimus, teikia siūlymus dėl sprendimų priėmimo Aplinkos ministerijos vadovybei, dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;

  7.22. rengia pasiūlymus dėl dalyvavimo tarptautiniuose projektuose ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

  7.23.  Grupės kompetencijai priskirtose srityse rengia informaciją ir nustatyta tvarka ją skelbia ministerijos interneto svetainėje, dalyvauja viešinant informaciją  Grupės veiklos srityje;

  7.24. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministerijos vadovybės pavedimus.

   

  III SKYRIUS

  GRUPĖS  TEISĖS

   

  8. Įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir atlikdama funkcijas,  Grupė turi teisę:

  8.1. gauti iš Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų informaciją ir kitus dokumentus, reikalingus  Grupės  uždaviniams atlikti ir funkcijoms įgyvendinti;

  8.2. pasitelkti Aplinkos ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų specialistus sprendžiamiems klausimams nagrinėti.

  9.  Grupė gali turėti ir kitų teisės aktais jai suteiktų teisių.

   

  IV SKYRIUS

   GRUPĖS  DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  10. Grupės  darbas organizuojamas vadovaujantis Aplinkos ministerijos strateginiais veiklos planais ir  Grupės  darbo planais.

  11. Grupei vadovauja Grupės vadovas, kurį Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka skiria į pareigas ir atleidžia iš jų aplinkos ministras arba jo įgaliotas asmuo.  Grupės vadovas tiesiogiai pavaldus aplinkos viceministrui pagal nustatytą veiklos sritį.

  12. Jei  Grupės vadovo laikinai nėra,  Grupės vadovo  funkcijas atlieka aplinkos ministro ar jo įgalioto asmens paskirtas valstybės tarnautojas. 

  13. Grupės vadovas:

  13.1. atsako už Grupės  vykdomus šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas, organizuoja Grupės  darbą;

  13.2. teikia pasiūlymus ministerijos vadovybei dėl Grupės darbo organizavimo,  pareigybių poreikio, valstybės tarnautojų perkėlimo į kitas pareigas, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skatinimo, tarnybinių nuobaudų skyrimo;

  13.3. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka vertina pavaldžių Grupės valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, inicijuoja tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūrą Grupės valstybės tarnautojams;

  13.4. vizuoja Grupės parengtus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus pagal Grupės  kompetenciją;

  13.5. atstovauja Grupei Aplinkos ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos, ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose įstaigose ir kitose institucijose;

  13.6. atsako už Grupės vykdomus šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas, organizuoja Grupės  darbą;

  13.7 ministerijos vadovybei pareikalavus, atsiskaito už Grupės  veiklą.

   

  ________________________

  • Cheminių medžiagų klausimai
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Donata Pipiraitė-Vališkienė (cheminių medžiagų valdymas)
   110
   Aurelija Bajoraitienė (cheminių medžiagų tiekimo rinkai ir naudojimo reglamentavimas, patvariųjų organinių teršalų, gyvsidabrio tvarkymo klausimai)
   110
   Ingrida Varžgalienė (ozono sluoksnį ardančios medžiagos, pavojingųjų cheminių medžiagų importas ir eksportas, duomenų ir informacijos apie chemines medžiagas ir mišinius teikimas)
   110
  • Aplinkos oro klausimai
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Elena Auglienė
   116
   Paulius Žvirblis (kuro ir kitas deginimas, kietojo kuro kokybė, benzino saugojimas ir paskirstymas, AEI naudojimas)
   Danguolė Sužiedėlytė (oro taršos mažinimo tikslai ir mažinimo planas, dideli kurą deginantys įrenginiai, žemės ūkis, tirpiklių, dažų, lakų, kitų LOJ turinčių produktų naudojimas, oro kokybė)
   109
   Renata Gagienė (transportas, birios palaidos kietosios medžiagos, degalų ir skystojo kuro kokybė)
  • Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo klausimai
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Beata Vilimaitė Šilobritienė
   316
   Rasa Griškevičienė (Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo klausimai)
   316
   Dalia Židonytė (Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų ir taršos leidimų klausimai)
   316
   Mindaugas Raulinaitis (Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo klausimai)
   316
  • Vandenų ir žemės gelmių politikos klausimai
   Vardas pavardė
   Pareigos
   Tel.
   Kabineto nr.
   Jolanta Krasovskienė (paviršinių vandens telkinių tvarkymo, plaukiojimo priemonių naudojimo (ne saugomose teritorijose), upių ir ežerų kadastro, tvenkinių įrengimo, ežerų patvenkimo klausimai)
   107
   Valentina Tuskenytė (požeminio vandens ir užterštų teritorijų klausimai)
   107
   Tatjana Zabulienė (potvynių rizikos valdymo, nepratekamų dirbtinių vandens telkinių įrengimo, vandens išgavimo iš paviršinių vandens telkinių, žemės ūkio taršos valdymo klausimai)