Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

3. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.                                          

5. Pagal kompetenciją organizuoja, dalyvauja rengiant ir rengia ataskaitas Europos Komisijai ir tarptautinėms institucijoms.

6. Pagal kompetenciją nagrinėja fizinių, juridinių asmenų ir valstybės institucijų pareiškimus, prašymus, skundus ir rengia atsakymus.

7. Pagal kompetenciją teikia informaciją, reikalingą visuomenės informavimui, užtikrina šios informacijos sklaidą ministerijos interneto tinklalapyje;.

8. Pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;.

9. Pagal kompetenciją rengia, dalyvauja rengiant ir pristatant Europos Sąjungos institucijose,  tarptautinėse organizacijose ir darbo grupėse Lietuvos pozicijas dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų ir kitų dokumentų, teikia išvadas dėl kitų valstybės institucijų parengtų pozicijų Europos Sąjungos institucijose, tarptautinėse organizacijose ir darbo grupėse nagrinėjamais klausimais.                              

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.                                          

                            

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statybos inžinerija;

arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. darbo patirtis – statybų srities patirtis;

1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.