Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus, prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

3. Stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių bei programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

5. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.             

6. Pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje.

7. Pagal kompetenciją teikia informaciją, reikalingą visuomenės informavimui, užtikrina šios informacijos sklaidą ministerijos interneto tinklalapyje.

8. Nagrinėja nustatyta tvarka pateiktas paraiškas paskirti bandymų laboratorijas ar sertifikavimo įstaigas pripažintos kompetencijos srityse atlikti trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą, nustatytais atvejais skelbia jas Europos Komisijai, Europos Sąjungos valstybėms narėms.

9. Nagrinėja nustatyta tvarka pateiktus prašymus paskirti, paskelbti techninio vertinimo įstaigas pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti nacionalinius techninius įvertinimus ir (arba) Europos techninius įvertinimus.

10. Dalyvauja nustatyta tvarka vykdant paskirtųjų ir paskelbtųjų bandymų laboratorijų, sertifikavimo, techninio vertinimo įstaigų veiklos atitikties nustatytiems reikalavimams priežiūrą, teikia siūlymus dėl šių įstaigų paskyrimo, paskelbimo galiojimo sustabdymo, paskyrimo, paskelbimo galiojimo sustabdymo panaikinimo ir paskyrimo, paskelbimo panaikinimo.                                          

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.                                          

             

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statybos inžinerija;

arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. darbo patirtis – statybų srities patirtis;

1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.