Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

2. Koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją.

3. Koordinuoja išvadų dėl teisės aktų projektų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą arba prireikus rengia išvadas dėl teisės aktų projektų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo.

4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

5. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo.                                     

6. Nustatytąja tvarka atstovauja ministerijai šalies, Europos Sąjungos institucijose ir tarptautinėse organizacijose, rengia arba dalyvauja rengiant dvišalius ar daugiašalius projektus Grupei priskirtos kompetencijos klausimais.

7. Dalyvauja planuojant ir organizuojant Grupės darbą siekiant užtikrinti Grupės nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.

8. Pavaduoja Grupės vadovą planuojant ir organizuojant Grupės darbą, paskirstant užduotis Grupės valstybės tarnautojams, kai Grupės vadovo nėra.

9. Padeda Grupės vadovui paskirstyti užduotis Grupės valstybės tarnautojams teritorijų planavimo, statybos, urbanistikos ir architektūros klausimais, koordinuoti jų darbą.

10. Užtikrina Grupės parengtų dokumentų teritorijų planavimo, statybos srityse kokybę, jų parengimą laiku.

11. Kai Grupės vadovo nėra, vizuoja Grupės parengtus teisės aktų projektus ir kitus dokumentus.                                    

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                                                                     

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – statybos inžinerija;

1.3. studijų kryptis – teisė;

1.4. studijų kryptis – vadyba;

1.5. studijų kryptis – architektūra;

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – statybų srities patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.