Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

2. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

4. Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.                                          

6. Dalyvauja organizuojant užsakomųjų darbų teritorijų planavimo srityje vykdymą, koordinuoja jų rengimą.

7. Pagal Grupės kompetenciją nustatytąja tvarka dalyvauja aplinkos ministro ir kitų valstybės institucijų sudarytose darbo grupėse ir (ar) organizuoja jų darbą, nagrinėjant su teritorijų planavimo sritimi susijusius klausimus.

8. Pagal Grupės kompetenciją teritorijų planavimo ir planavimo normavimo srityje nustatytąja tvarka nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus, pranešimus ir prašymus, rengia atsakymus;.

9. Dalyvauja rengiant Grupės metinės veiklos ataskaitas.                                          

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.                                         

                            

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – architektūra;

arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. darbo patirtis – teritorijų planavimo ir priežiūros patirtis ;

1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai;

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. studijų kryptis – architektūra;

1.8. darbo patirtis – teritorijų planavimo ir priežiūros patirtis ;

1.9. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.