Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

5. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą.

7. Stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.                                                            

8. Rengia dokumentus Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų Nacionalinei įgyvendinimo programai (NIP) ir veiksmų planui tobulinti ir įgyvendinti atsižvelgiant į tarptautinius įsipareigojimus, koordinuoja NIP įgyvendinimą ir kontrolę.

9. Nustatytąja tvarka atstovauja Lietuvai Europos Sąjungos Tarybos ir Komisijos darbo grupėse bei Komitologijos komitetuose, Europos cheminių medžiagų agentūros struktūrose ir kitų ES institucijų, tarptautinių organizacijų surengtuose susitikimuose.

10. Teikia pasiūlymus Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių cheminių medžiagų valdymą, registraciją, įvertinimą, autorizaciją, apribojimus, patvariųjų organinių teršalų, gyvsidabrio, įgyvendinimo priemonėms nustatyti, organizuoja ir koordinuoja jų įgyvendinimą Lietuvoje.

11. Rengia ataskaitas pagal Stokholmo konvenciją dėl patvariųjų organinių teršalų ir Europos Sąjungos reikalavimus dėl patvariųjų organinių teršalų.

12. Nagrinėja dokumentus dėl gyvsidabrio, kitų sunkiųjų metalų ir nanomedžiagų naudojimo, reglamentavimo tarptautiniame ir Europos Sąjungos lygmenyje, rengia nacionalinę poziciją /pasiūlymus ir pristato juos Europos Sąjungos ir tarptautinėse institucijose.

13. Organizuoja Minamatos konvencijos ir Europos Sąjungos reikalavimų dėl gyvsidabrio įgyvendinimą Lietuvoje, teikia ataskaitas ir informaciją apie šių teisės aktų įgyvendinimą.                                                                             

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.                                                                             

                                                   

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – chemijos inžinerija (arba);

1.3. studijų kryptis – biochemija (arba);

1.4. studijų kryptis – chemija (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – aplinkosaugos srities patirtis;

1.7. darbo patirties trukmė – 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.