Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.

4. Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

6. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.

7. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

8. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.

9. Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.                                        

10. Atstovauja Aplinkos ministerijai Europos Sąjungos ir kitose tarptautinėse institucijose, rengia ir pristato valstybės pozicijas dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų, derina kitų valstybės institucijų parengtas Lietuvos pozicijas.

11. Dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.

12. Teikia siūlymus ir išvadas dėl investicinių ir kitų projektų, tikslinių aplinkos apsaugos mokslinių tiriamųjų darbų, programų, planų rengimo ir vykdymo, organizuoja ir koordinuoja  projektų ir tyrimų vykdymą.

14. Dalyvauja rengiant teisės aktus ir dokumentus, susijusius su Aplinkos ministerijos kompetencijai priskirtų Europos Sąjungos fondų, programų ir kitos tarptautinės paramos planavimu ir panaudojimu.                                          

15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.                                          

                            

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – chemijos inžinerija;

1.3. studijų kryptis – chemija;

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – aplinkos oro apsaugos patirtis;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.