Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

3. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

5. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus, prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.                     

6. Atstovauja Aplinkos ministerijai Europos Sąjungos ir kitose tarptautinėse institucijose, rengia ir pristato valstybės pozicijas dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų, derina kitų valstybės institucijų parengtas Lietuvos pozicijas, tikrina teisės aktų projektų vertimus į lietuvių kalbą, rengia ir teikia ataskaitas.

7. Dalyvauja rengiant teisės aktus ir dokumentus, susijusius su Aplinkos ministerijos kompetencijai priskirtų Europos Sąjungos fondų, programų ir kitos tarptautinės paramos planavimu ir panaudojimu.

8. Organizuoja ir koordinuoja Jungtinių Tautų tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos, jos protokolų nuostatų įgyvendinimą ir ataskaitų apie jų įgyvendinimą teikimą konvencijos sekretoriatui.

9. Dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.

10. Teikia siūlymus ir išvadas dėl investicinių ir kitų projektų, tikslinių mokslinių tyrimų rengimo ir vykdymo, organizuoja ir koordinuoja šių projektų ir tyrimų vykdymą.                                          

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.                                          

                            

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – chemijos inžinerija;

1.3. studijų kryptis – chemija;

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – aplinkos oro apsaugos patirtis;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.