Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą.

3. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

4. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

5. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.                             

6. Atstovauja Aplinkos ministerijai Europos Sąjungos ir kitose tarptautinėse institucijose,   rengia ir pristato valstybės pozicijas dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų, derina kitų valstybės institucijų parengtas Lietuvos pozicijas, tikrina teisės aktų projektų vertimus į lietuvių kalbą, rengia ir teikia ataskaitas.

7. Organizuoja ir koordinuoja Jungtinių Tautų tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos protokolų dėl sieros ir azoto oksidų išmetimo mažinimo nuostatų įgyvendinimą ir ataskaitų apie jų įgyvendinimą teikimą konvencijos sekretoriatui, dalyvauja įgyvendinant protokolo dėl patvariųjų organinių teršalų nuostatas ir rengiant įgyvendinimo ataskaitas.

8. Dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių kietojo kuro kokybės, šildymo įrenginių priežiūros reikalavimus, projektus, atsinaujinančių energijos išteklių vystymo dokumentus aplinkos oro taršos valdymo funkcijoms įgyvendinti.

9. Dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje.

10. Teikia siūlymus ir išvadas dėl investicinių ir kitų projektų, tikslinių aplinkos apsaugos mokslinių tiriamųjų darbų, programų, planų rengimo ir vykdymo, organizuoja ir koordinuoja  projektų ir tyrimų vykdymą.

11. Aplinkos ministerijos interneto svetainėje skelbia informaciją aplinkos oro klausimais, organizuoja šios informacijos atnaujinimą ir ją atnaujina.                     

12. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                                          

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);

1.3. studijų kryptis – energijos inžinerija (arba);

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – aplinkos oro apsaugos patirtis;

1.6. darbo patirties trukmė – 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.