Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

3. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja tiesiogiai pavaldžių asmenų darbą.

4. Prireikus priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

5. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

6. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualios informacijos apdorojimą.

7. Užtikrina struktūrinio padalinio veiklų vykdymą.

8. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

9. Užtikrina su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimą.

10. Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.                                      

11. Dalyvauja rengiant tarptautinių sutarčių projektus, įgyvendinant JT EEK Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste ir jos Strateginio aplinkos vertinimo protokolo nuostatas.

12. Koordinuoja tarptautinių konvencijų ir kitų įsipareigojimų reikalavimų įgyvendinimą nustatytose veiklos srityse.

13. Koordinuoja Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/92/ES 2011 m. gruodžio 13 d. dėl tam tikrų valstybės ir privačių projektų poveikio aplinkai vertinimo (su 2014  m. pakeitimais) perkėlimą ir įgyvendinimą Lietuvoje     

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                                          

                            

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – gamtinė geografija (arba);

1.3. studijų kryptis – chemija (arba);

1.4. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;

1.7. darbo patirties trukmė – 4 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.