Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

2. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

3. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

5. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus, prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.                     

6. Organizuoja pasitarimus, seminarus, teikia metodinę pagalbą Aplinkos ministerijai pavaldžioms institucijoms, poveikio aplinkai vertinimo subjektams planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo, tam tikrų planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo srityje.

7. Rengia ir talpina informacinę medžiagą ministerijos tinklalapyje poveikio aplinkai vertinimo srityje;.

8. Nustatyta tvarka dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje, užtikrindamas poveikio aplinkai vertinimo ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo reikalavimų įgyvendinimą.

9. Nustatyta tvarka bendradarbiauja su kitomis valstybės institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis poveikio aplinkai vertinimo ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo srityse.                                          

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                                                                       

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – biologija;

1.3. studijų kryptis – aplinkos inžinerija;

1.4. studijų kryptis – architektūra;

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai;

arba:

1.8. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.9. studijų kryptis – biologija;

1.10. studijų kryptis – aplinkos inžinerija;

1.11. studijų kryptis – architektūra;

1.12. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;

1.13. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.