Pareigų aprašymas Spausdinti

TARŠOS PREVENCIJOS POLITIKOS GRUPĖS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas: