Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

2. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.                                          

4. Rengia ir dalyvauja rengiant strateginius aplinkos apsaugos dokumentus, susijusius su  paviršinių vandens telkinių tvarkymu ir naudojimu;.

5. Bendradarbiauja su ministerijos administracijos padaliniais, įstaigomis prie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtomis įstaigomis paviršinių vandens telkinių tvarkymo ir naudojimo klausimais;.

6. Nustatyta tvarka nagrinėja piliečių pareiškimus, pasiūlymus, skundus ir rengia atsakymų projektus.

7. Pagal nustatytas veiklos sritis dalyvauja tarptautinių sutarčių, nacionalinių bei tarptautinių programų projektuose ir koordinuoja jų įgyvendini.                                          

8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                                                                       

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – aplinkotyra;

1.3. studijų kryptis – biologija;

1.4. studijų kryptis – ekologija;

1.5. studijų kryptis – aplinkos inžinerija;

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.