Pareigų aprašymas Spausdinti

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS ATAŠĖ LIETUVOS RESPUBLIKOS NUOLATINĖJE ATSTOVYBĖJE EUROPOS SĄJUNGOJE

 

I. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

            1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

            1.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

            1.2. turėti 3 metų darbo patirtį ES klausimais aplinkos srityje;

            1.3. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu, prancūzų kalbą – pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu;

            1.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos aplinkos srities įstatymais ir kitais teisės aktais;

            1.5. būti susipažinęs su pagrindinėmis ES steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką;

            1.6. būti susipažinęs su aplinkos srities ES teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;

            1.7. būti susipažinęs su bendravimo su užsienio šalių institucijomis ir atstovais principais, bendravimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje;

            1.8. išmanyti diplomatinį protokolą;

            1.9. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš ES institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;

            1.10. išmanyti raštvedybos taisykles;

            1.11. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias rengiant bei redaguojant analitinius dokumentus, pažymas;

            1.12. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;

            1.13. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

            1.14. mokėti dirbti kompiuteriu Microsft Office programiniu paketu.

 

II. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

            2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

            2.1. padeda įgyvendinti Lietuvos Respublikos užsienio politiką klimato kaitos, ekologinio žalinimo, poveikio aplinkai vertinimo (taip pat ir atominių elektrinių tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo klausimais), visuomenės informavimo, teritorijų planavimo, urbanistikos, architektūros ir statybos srityse;

            2.2. dalyvauja ir pristato arba užtikrina Lietuvos Respublikos pozicijos pristatymą ES Tarybos (toliau – Taryba) darbo grupių ir prireikus Europos Komisijos (toliau – Komisija) darbo grupių ir komitetų posėdžiuose;

            2.3. bendradarbiauja su Tarybos, Komisijos pareigūnais, ES valstybių narių atašė ir Europos Parlamento nariais aplinkos klausimais;

            2.4. renka, kaupia, analizuoja ir teikia Aplinkos ministerijai, įstaigoms prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtoms įstaigoms bei kitoms valstybės institucijoms gaunamą informaciją apie ES institucijose svarstomus politikos formavimo dokumentus, teisės aktų projektus aplinkos srityje, ES valstybių narių pozicijas klimato kaitos, poveikio aplinkai vertinimo (taip pat ir atominių elektrinių tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo klausimais), ekologinio žalinimo, visuomenės informavimo, teritorijų planavimo, urbanistikos, architektūros ir statybos srityse;

            2.5. informuoja Aplinkos ministerijos ir kitų valstybės institucijų atsakingus specialistus bei Aplinkos ministerijos Ekonomikos ir tarptautinių ryšių departamento ES ir tarptautinių ryšių skyrių (toliau – ES ir tarptautinių ryšių skyrius) apie ES iniciatyvas, pasiūlymus ir nuostatas;

            2.6. informuoja Aplinkos ministerijos ir kitų valstybės institucijų atsakingus specialistus bei ES ir tarptautinių ryšių skyrių apie ES teisės pažeidimų procedūras ir su jomis susijusius klausimus, Komisijai ir kitoms ES institucijoms teiktinas ataskaitas bei kitus paklausimus dėl ES teisės aktų įgyvendinimo;

            2.7. nustatytąja tvarka teikia Komisijai ir kitoms ES institucijoms Aplinkos ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų parengtas ataskaitas ir atsakymus į paklausimus;

            2.8. platina Aplinkos ministerijos atsakingiems specialistams, ES ir tarptautinių ryšių skyriui, prireikus kitoms institucijoms Tarybos ir Komisijos darbo grupių bei komitetų organizuojamų posėdžių ir kitų renginių darbotvarkes, darbinius dokumentus bei teikia pasiūlymus dėl minėtų institucijų atstovų dalyvavimo tikslingumo šiuose posėdžiuose;

            2.9. bendradarbiauja ir pagal kompetenciją teikia pasiūlymus Aplinkos ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų atsakingiems specialistams bei ES ir tarptautinių ryšių skyriui dėl rengiamų Lietuvos Respublikos pozicijų Aplinkos tarybos, Nuolatinių atstovų komiteto (toliau – COREPER) ir Tarybos darbo grupių klimato kaitos, poveikio aplinkai vertinimo (taip pat ir atominių elektrinių tarpvalstybinio poveikio aplinkai vertinimo klausimais), ekologinio žalinimo, visuomenės informavimo, teritorijų planavimo urbanistikos, architektūros ir statybos srityse;

            2.10. rengia ataskaitas apie Tarybos, COREPER, Tarybos ir Komisijos darbo grupių posėdžių ir susitikimų eigą ir rezultatus ir jas ne vėliau kaip per vieną darbo dieną po posėdžio ar susitikimo kartu su svarbia svarstytina informacija pateikia Aplinkos ministerijos, įstaigų prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų atsakingiems specialistams ir ES ir tarptautinių ryšių skyriui;

            2.11. padeda organizuoti Aplinkos ministerijos vadovybės, vykstančios į Tarybos, Komisijos ir kitų ES institucijų posėdžius ES aplinkos klausimais, vizitus bei ES pareigūnų vizitus į Lietuvos Respubliką;

            2.12. teikia reikalingą informaciją ir medžiagą Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės ES vadovui, jo pavaduotojui bei kitiems pareigūnams;

            2.13. koordinuoja savo veiklą su ES ir tarptautinių ryšių skyriumi, Taršos prevencijos, Teisės ir personalo, Statybos ir būsto, Teritorijų planavimo, urbanistikos ir architektūros departamentais, įstaigomis prie ministerijos ir ministerijos reguliavimo sričiai priskirtomis įstaigomis bei kitomis institucijomis, dirbančiomis atašė kuruojamų sričių klausimais;

            2.14. kiekvieną savaitę teikia savaitines veiklos ataskaitas Aplinkos ministerijos vadovybei, departamentų direktoriams ir ES ir tarptautinių ryšių skyriui;

            2.15. atlieka ūkinių operacijų einamąją ir paskesnę finansų kontrolę;

            2.16. pasirašo pirkimo-pardavimo apskaitos dokumentus;

            2.17. laiku teikia Finansų skyriui visus su ūkinės operacijos atlikimu susijusius dokumentus;

            2.18. teikia finansines mėnesines ataskaitas Finansų skyriui iki kiekvieno mėnesio 10 d.;

            2.19. prireikus, jei įsakyme dėl komandiravimo ar atostogų skyrimo nenurodyta kitaip, laikinai pavaduoja kitą Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos atašė;

            2.20. suderinęs su ES ir tarptautinių ryšių skyriumi vyksta į tarnybines komandiruotes ir eina kasmetinių bei kitų atostogų;

            2.21. vykdo kitus aplinkos ministro, Aplinkos ministerijos kanclerio, Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovybės ES vadovo ir jo pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus atašė kompetencijai priklausančiais klausimais.