Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos sritimi susijusiais klausimais.

3. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius su veiklos sritimi arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl veiklos srities rengimą.

4. Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.                                        

5. Rengia, dalyvauja rengiant ilgalaikes ir tikslines programas, strateginius dokumentus požeminio vandens išteklių naudojimo, stebėsenos ir apsaugos srityse ir pagal nustatytas veiklos sritis koordinuoja jų įgyvendinimą.

6. Pagal nustatytas veiklos sritis rengia, dalyvauja rengiant Lietuvos pozicijas dėl ES teisės aktų projektų, kitų dokumentų ir užtikrina Lietuvos pozicijų pristatymą ES institucijose.

7. Nustatytąja tvarka bendradarbiauja su LR Seimo, Vyriausybės, kitų valstybės institucijų, Lietuvos nuolatinės atstovybės ES, Europos Komisijos, ES Tarybos Generalinio sekretoriato, pirmininkaujančios ES šalies institucijų atsakingais pareigūnais.

8. Dalyvauja planuojant valstybės ir ES struktūrinės paramos, skirtos požeminių vandens telkinių apsaugai, užterštų teritorijų tvarkymui poreikį ir panaudojimą.

9. Pagal nustatytas veiklos sritis nustatytąja tvarka organizuoja ir užtikrina ataskaitų ir duomenų dėl ES teisės aktų įgyvendinimo parengimą ir pateikimą ES ir tarptautinėms institucijoms.

10. Pagal nustatytas veiklos sritis nustatytąja tvarka atstovauja ministerijai kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, atstovauja Lietuvai kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, ES Tarybos darbo grupių ir Europos Komisijos komitetų posėdžiuose.                                    

11. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.                                          

             

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – geologija (arba);

1.3. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);

1.4. studijų kryptis – gamtinė geografija (arba);

1.5. studijų kryptis – biologija (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – vandenų apsaugos ar tvarkymo patirtis ;

1.8. darbo patirties trukmė – 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.