Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

2. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

3. Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.

4. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.                   

5. Pagal nustatytas veiklos sritis bendradarbiauja su ministerijos administracijos padaliniais, įstaigomis prie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtomis įstaigomis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo klausimais.

6. Rengia LR įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimą, priežiūrą ir kontrolę.

7. Nustatytąja tvarka bendradarbiauja su LR Seimo, Vyriausybės, kitų valstybės institucijų, Lietuvos nuolatinės atstovybės ES, Europos Komisijos, ES Tarybos Generalinio sekretoriato, pirmininkaujančios ES šalies institucijų atsakingais pareigūnais.

8. Planuoja vandens išteklių apsaugą, geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą reglamentuojančių ES teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo, LR tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimo priemones ir užduotis, koordinuoja jų įgyvendinimą.

9. Rengia, dalyvauja rengiant LR pozicijas dėl ES teisės aktų projektų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių vandens išteklių apsaugą, geriamojo vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą.                                          

10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.                                          

                            

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – teisė;

1.3. studijų kryptis – ekonomika;

1.4. studijų kryptis – aplinkos inžinerija;

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.