Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

2. Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.                                          

3. Pagal nustatytas veiklos sritis bendradarbiauja su ministerijos administracijos padaliniais, įstaigomis prie ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtomis įstaigomis nuotekų tvarkymo ir vandens išteklių apsaugos klausimais.

4. Pagal nustatytas veiklos sritis dalyvauja tarptautinių sutarčių, nacionalinių bei tarptautinių programų projektuose vandens išteklių apsaugos ir nuotekų tvarkymo srityse, koordinuoja jų įgyvendinimą.

5. Nustatytąja tvarka atstovauja ministerijai kitų valstybės institucijų ir organizacijų organizuojamuose pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, atstovauja Lietuvai kitų valstybių ir tarptautinių organizacijų ir institucijų organizuojamuose pasitarimuose, ES Tarybos darbo grupių ir Europos Komisijos komitetų posėdžiuose.

6. Rengia, dalyvauja rengiant LR pozicijas dėl ES teisės aktų projektų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių vandens išteklių apsaugą ir nuotekų tvarkymą.

7. Rengia, dalyvauja rengiant LR pozicijas dėl ES teisės aktų projektų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių vandens išteklių apsaugą ir nuotekų tvarkymą.                                          

8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                                                                      

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);

1.3. studijų kryptis – teisė (arba);

1.4. studijų kryptis – gamtinė geografija (arba);

arba:

1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.6. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;

1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.