Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

5. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

6. Stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių bei programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.

7. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.                                  

8. Renka, kaupia, analizuoja ir teikia Aplinkos ministerijai, įstaigoms prie ministerijos bei kitoms valstybės institucijoms gaunamą informaciją apie ES institucijose svarstomus politikos formavimo dokumentus, teisės aktų projektus oro kokybės, atliekų, vandenų, cheminių medžiagų, biologinės įvairovės, saugomų teritorijų, miškų ir dirvožemio apsaugos, darnaus vystymosi ir Europos semestro srityse.

9. Dalyvauja, pristato, užtikrina Lietuvos Respublikos pozicijos pristatymą ES Tarybos darbo grupių, Nuolatinių atstovų komiteto, prireikus Europos Komisijos darbo grupių ir komitetų,  ir kitų ES institucijų posėdžiuose, teikia ataskaitas.

10. Bendradarbiauja su ES Tarybos, Europos Komisijos pareigūnais, ES valstybių narių atašė ir Europos Parlamento nariais; teikia informaciją, rengia medžiagą ir tezes Lietuvos nuolatinės atstovybės ES vadovui, jo pavaduotojui bei kitiems pareigūnams.

11. Padeda organizuoti Aplinkos ministerijos vadovybės, vykstančios į ES Tarybos, Europos Komisijos ir kitų ES institucijų posėdžius, vizitus bei ES pareigūnų vizitus į Lietuvos Respubliką.

12. Atlieka ūkinių operacijų einamąją ir paskesnę finansų kontrolę, teikia Aplinkos ministeirjos Strateginio ir finansų valdymo skyriui visus su ūkinės operacijos atlikimu susijusius dokumentus.

13. Bendradarbiauja ir teikia pasiūlymus Aplinkos ministerijos, įstaigų prie ministerijos atsakingiems specialistams dėl LR pozicijų ES Tarybos, Nuolatinių atstovų komiteto ir ES Tarybos darbo grupių posėdžiams, ES teisės pažeidimų procedūrų ir paklausimų dėl ES teisės aktų įgyvendinimo, Europos Komisijai ir kitoms ES institucijoms teiktinų ataskaitų.                                          

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.                                    

                            

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – teisė;

1.3. studijų kryptis – biologija;

arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.5. darbo patirtis – europos sąjungos klausimų srities patirtis;

1.6. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – C1.

2.3. kalba – prancūzų;

2.4. kalbos mokėjimo lygis – A1.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą ir asmens patikimumo pažymėjimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma "konfidencialiai".