Pareigų aprašymas Spausdinti

 

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą arba prireikus rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo.

3. Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo, koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus rengia sprendimus ir atsakymus.

4. Koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją.

5. Koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną arba prireikus stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą.

6. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo.

7. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.                                

8. Koordinuoja degalų tiekėjų, kurie į rinką tiekia degalus ir energiją, būvio ciklo metu išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau - ŠESD) kiekio mažinimo tikslų, stebėsenos ir ataskaitų teikimo reikalavimų įgyvendinimo kontrolę, ŠESD duomenų bazės sudarymą ir priežiūrą.

9. Koordinuoja ES ŠESD registro nacionalinio administratoriaus veiklą ir teikia metodinę pagalbą.

10. Koordinuoja Aplinkos ministerijos padalinių darbą atsinaujinančių energijos išteklių vystymo srityje, koordinuoja dalyvavimą formuojant ir įgyvendinant atsinaujinančių energijos išteklių vystymo politiką.

11. Organizuoja Lietuvos pozicijų rengimą ir kitų valstybės institucijų parengtų pozicijų derinimą ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose nagrinėjamais klausimais, susijusiais su klimato kaitos valdymu, ATLPS, atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimu, kuro ir energijos būvio ciklo metu išmetamomis ŠESD.

12. Koordinuoja ataskaitų ir pozicijų ES institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms Grupės kompetencijos klausimais parengimą.

13. Bendradarbiauja su  mokslo, tyrimų įstaigomis, organizuoja ir koordinuoja tikslinių aplinkos apsaugos ir mokslinių tiriamųjų darbų atlikimą, siekdamas įvertinti klimato kaitos pokyčius.                                         

14. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.                                       

                            

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika;

1.3. studijų kryptis – gamtinė geografija;

1.4. studijų kryptis – aplinkos inžinerija;

1.5. studijų kryptis – biologija;

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – aplinkos apsaugos srities patirtis;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – C1.