Pareigų aprašymas Spausdinti

  

1. Apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

5. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą.

6. Stebi teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių bei programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną.                                         

7. Koordinuoja ir organizuoja ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje nedalyvaujančių sektorių metinės kvotos vienetų įsigijimo ir perleidimo sudarymą  ir su sandorių sudarymu susijusių dokumentų rengimą.

8. Koordinuoja ir organizuoja projektų atranką, paraiškų rengimą ir  teikimą ES programoms ir finansiniams instrumentams (LIFE,  Modernizavimo fondas ir kt.), dvišalės paramos programoms klimato kaitos srityje, Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Paryžiaus susitarimo  lanksčiųjų mechanizmų projektų įgyvendinimo srityje.

9. Organizuoja Klimato kaitos programos tikslinį lėšų panaudojimą, organizuoja šios programos lėšų panaudojimo sąmatų ir ataskaitų parengimą, vykdo atsakingos institucijos, atliekančios pagal šią programą finansuojamų projektų atranką, priežiūrą.

10. Rengia Aplinkos ministerijos strateginio veiklos plano dalis, susijusias su klimato kaitos srities klausimais, ir atskaitas apie vykdymą.

11. Organizuoja informacijos ir duomenų apie Klimato kaitos programos lėšas ir jos lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimą, kaupimą ir analizę, dalyvauja rengiant  ataskaitų dėl lėšų panaudojimo parengimą ir užtikrina duomenų apie tikslinį lėšų surinkimą gavimą.

12. Organizuoja Lietuvos pozicijų rengimą ir kitų valstybės institucijų parengtų pozicijų derinimą ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose nagrinėjamais klausimais, susijusiais su klimato kaitos finansų ir projektų valdymu.                13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

                                                                       

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika;

1.3. studijų kryptis – politikos mokslai;

1.4. studijų kryptis – teisė;

1.5. studijų kryptis – finansai;

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – patirtis klimato kaitos srityje;

1.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – C1.