Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

5. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą.

6. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.                                    

7. Pagal grupės kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos pozicijas ir derina kitų valstybės institucijų parengtas pozicijas ES institucijose ir tarptautinėse organizacijose nagrinėjamais klausimais, susijusiais su šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaita ir klimato kaitos valdymu.

8. Organizuoja ir dalyvauja Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos sekretoriato ir ES ekspertų vykdomose nacionalinių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitų peržiūrose.

9. Organizuoja mokslinių tiriamųjų darbų ir studijų, susijusių su išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ataskaitos tobulinimu, atlikimą.

10. Organizuoja ir prižiūri šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos nacionalinės sistemos darbą, koordinuoja išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apskaitos ir prognozių ataskaitų parengimą.

11. Pagal kompetenciją nustatyta tvarka dalyvauja nacionalinių ir tarptautinių projektų ir programų vykdyme.

12. Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.                                      

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.                                          

                            

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);

1.3. studijų kryptis – ekologija (arba);

1.4. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);

185. studijų kryptis – gamtinė geografija (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – patirtis klimato kaitos srityje;

1.8. darbo patirties trukmė – 2 metai.

2.9. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – C1.