Pareigų aprašymas Spausdinti

1. Apdoroja su administraciniu reglamentavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą.

2. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

3. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.

4. Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

5. Rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą.

6. Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą.                              

7. Organizuoja Klimato kaitos programos lėšų tikslinį panaudojimą, vykdo šios programos pajamų ir išlaidų apskaitą, rengia šios programos lėšų panaudojimo kryptis, sąmatas ir ataskaitas, vykdo atsakingos institucijos, atliekančios pagal šią programą finansuojamų projektų atranką, priežiūrą.

8. Organizuoja Klimato kaitos programą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą ir vykdo jų įgyvendinimo kontrolę.

9. Pagal grupės kompetenciją dalyvauja rengiant ar rengia Lietuvos pozicijas ir derina kitų valstybės institucijų parengtas pozicijas Europos Sąjungos institucijose ir tarptautinėse organizacijose nagrinėjamais klausimais, susijusiais su klimato kaitos finansų ir projektų valdymu.

10. Pagal vykdomas funkcijas nagrinėja fizinių, juridinių asmenų ir valstybės institucijų pareiškimus, prašymus, skundus.

11. Rengia ataskaitas ES ir kitoms institucijoms, tarptautinėms organizacijoms ar kitiems subjektams klimato kaitos finansavimo  klausimais.

12. Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.                                      

13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

                                                                       

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – teisė (arba);

1.3. studijų kryptis – vadyba (arba);

1.4. studijų kryptis – ekonomika (arba);

1.5. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);

arba:

1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.7. darbo patirtis – patirtis klimato kaitos srityje;

1.8. darbo patirties trukmė – 2 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.